Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

Matteus 17:1-13 - Moenie Bang Wees Nie!

Lees Mattheus 17:1-13

berg in wolke🔗

Aardse Stemme Stilgemaak🔗

Jesus het met drie van sy dissipels na ’n berg gegaan. Petrus, Johannes en Jakobus word saam met Jesus geneem met ʼn heel spesifieke doel. Hy wil hulle iets laat meemaak wat vir die toekoms so belangrik sou wees. Hulle sou daaroor moes stilbly tot ná die dood en opstanding van Jesus. Maar dit is wel iets wat die hele dood en opstanding van Jesus in ʼn hemelse lig plaas.

Hy neem drie van sy dissipels na waar daar geen mense is nie. Dit is asof Jesus alle aardse geraas, steurings en stemme wil uitskakel. Jesus bring drie dissipels wat moeilik kon en wou glo dat Hy baie sou moes ly en uiteindelik sterf, na ’n plek waar hulle gehelp word om beter te luister na die betekenis van Jesus se kruisdood.

Waarom is dit vir hulle dan nou so belangrik dat hulle sulke drastiese hulp nodig het? In die gedeelte wat voorafgaan aan die sogenaamde "verheerliking op die berg", het Jesus sy dissipels wat hulle geloof in Hom bely het, begin leer dat die manier waarop Hy hulle gaan red, is deur te ly en te sterf. Dit kon die dissipels moeilik aanvaar. Petrus het Jesus selfs hieroor bestraf. Dit is nou al ses dae later en blykbaar het die boodskap nog nie tuis gekom nie. Nou neem Jesus drie van die dissipels om hulle te gaan leer. Op ’n heel besondere manier – hulle maak iets soortgelyk mee aan wat Moses op die berg meegemaak het toe hy die Here God op die berg Sinai ontmoet het.

Net soos met Moses wat met ʼn uitgesoekte groep oudstes die berg kon opgaan, kies Jesus net drie dissipels. Daar kom in beide gevalle ʼn wolk van die Here op die berg. Die Here God se heerlikheid skyn in albei gevalle op almal teenwoordig op die berg. Moses verskyn in albei die gebeurtenisse, waardeur albei gebeurtenisse nou verbind word.

Hemelse Heerlikheid uit ʼn Kwesbare Breekbare Aardse Liggaam…🔗

Daar waar geen ander mense-oë is nie, verander Jesus voor hulle oë. Sy klere het blink geword, wit soos sneeu – soos wat geen bleikmiddel op aarde dit kan maak nie. Hierdie Jesus neem sy hemelse heerlikheid voor hul oë aan! Uit Jesus self het ʼn hemelse heerlikheid geskyn. Daar skyn nie ʼn heerlikheid oor Hom nie. Dit is sý heerlikheid wat juis vir almal duidelik word. Jesus het net ses dae vantevore gesê dat sommige van sy dissipels sekerlik nie sal sterf voordat hulle sy hemelse koninklike heerlikheid gesien het nie. Jesus verander nie in ʼn hemelse figuur nie. Maar sy aardse breekbare en kwesbare liggaam kry ʼn hemelse heerlikheid bygevoeg. Jesus se dissipels moet juis leer om met nuwe oë te kyk na die kwesbare, breekbare en sterflike koning wat pas bekend gemaak het dat Hy sy goedheid en genade vir hulle wil gee, deur te ly en te sterf.

Daar kom skyn nie ʼn hemelse lig oor Jesus nie. Vanaf homself skyn daar ʼn hemelse lig uit oor die dissipels. Jesus is nie soos Moses wat vir God op die berg ontmoet het en toe ʼn blink gesig gehad het, omdat God se hemelse heerlikheid oor hom geskyn het nie. Jesus self is die bron van die hemelse lig en heerlikheid.

En by Jesus verskyn twee heel bekende hemelse figure – Moses en Elia. Beide hierdie twee figure is daarvoor bekend dat hulle tydens hulle aardse lewe die berg van die Here opgegaan het om daar sy hemelse heerlikheid te sien. En hulle is met Jesus in gesprek. Nie somaar ’n geselsie nie. Nee, hulle praat met Jesus, so lees ons in Lukas 9:31, oor sy komende lyding en sterwe in Jerusalem.

lig op berg

Die Hemel kom Luister op die Aarde na Jesus!🔗

Jesus is nie die een wat hier uit die hemel versterk moet word nie, maar die dissipels is die swakkes in die geloof. Die dissipels moet sien hoe dié twee groot profete van die Ou Testament, Moses en Elia, nou in die hemel, daarby belang het om met Jesus oor sy lyding en sterwe te praat. Petrus wou Jesus stilmaak toe Hy vir Petrus vertel van sy lyding en sterwe aan die kruis. Maar Moses en Elia, kyk, hulle luister na Jesus! Die hemel kom luister na Jesus op aarde! Dit sal darem erg vreemd wees as die dissipels van Jesus dan nie luister wanneer Jesus hulle vertel oor sy lyding en dood nie!

Die wolk van God se heerlikheid kom oor hulle op die berg en die Here God self begin praat. Die Here God self kom aan die woord. Maar nie om self die hele tyd te praat nie. Teendeel. Die goddelike boodskap uit die hemel is heel eenvoudig:

 Dit is my geliefde Seun in wie Ek ʼn welbehae het; luister na Hóm.

Petrus (en die ander!) wat weier om na Jesus op aarde te luister en wat nie hulle oë wil vestig op sy kruis waardeur daar vir hulle verlossing kom en die weg gebaan word na die hemelse heerlikheid van die Vader (8:38) nie, hulle hoor nou vanuit die hemelse heerlikheid wat hulle moet doen. Luister na Jesus wat julle wil wys op sy gekruisigde liggaam en sy gestorte bloed.

Die bedoeling van die verskyning van die hemelse heerlikheid is duidelik: die dissipels moet Jesus se aankondiging dat Hy gaan ly en sterf, ernstig opneem. Vir die hemel is dit nie vreemd en onaanvaarbaar dat Jesus sou sterf nie. Waarom sou Petrus dan nog probeer verseker dat Jesus nie sal ly nie? Die taak van die dissipels van Jesus is nie om met Hom oor sy dood te redeneer nie, maar te luister. As Moses en Elia graag na Jesus luister, hoeveel te meer sal ons dit dan nie doen nie?! Luister en hoor dat dit die manier is waardeur die hemel vir ons oopgesluit word.

Moenie Bang Wees Nie!🔗

Jesus het duidelik nie die dissipels saam met Hom geneem omdat Hy hulle daar sal nodig hê nie. Hy het hulle saamgeneem, omdat húlle die hemelse stem en verheerliking nodig gehad het. Vir hulle wat sukkel om hulle vertroue te stel in ʼn Verlosser wat ly en sterf, is daar ʼn hemelse teregwysing en aanmoediging: "Luister na Hom!". Wanneer hulle dan ook op hulle gesigte neerval uit pure vrees toe hulle die stem uit die hemel hoor, is dit nie die stem uit die hemelse heerlikheid wat hulle verder help nie. Dit is Jesus wat na hulle toe kom. Hý raak hulle aan en sê: "Staan op en moenie bang wees nie". Hy is werklik die een wat dit moontlik maak om sonder enige vrees voor God te kan leef. Jesus wat gely en gesterf het, is die een wat al ons vrese wil wegneem. Hý is die een wat ook vandag vir ons sê:

Moenie bang wees nie!.

Nadat Jesus dit vir hulle gesê het, was daar skielik niks meer te sien nie. Net Jesus alleen (vs. 8b)! En hier lê die toets vir ons geloof. Het ons genoeg aan ʼn Verlosser wat gely en gesterf het? Soek ons vandag op aarde nog nuwe hemelse stemme, terwyl die hemel ons verwys na Jesus se aardse eg menslike stem? Een ding moet vandag vir ons duidelik wees – Jesus het nie gekom om sy aardse sending uit te voer met hemelse heerlikheid wat vir alles en almal sigbaar was nie. Teendeel. Selfs net drie van die dissipels het die voorreg gehad om Jesus in sy hemelse heerlikheid op aarde te sien.

bang wees

Wanneer Jesus self sê: "Moenie bang wees nie", is net Hy daar. Heel gewoon sonder enige sigbare hemelse heerlikheid. Só wil Jesus deur ons aanvaar word. Sy hemelse sending op aarde word uitgevoer sonder allerhande sigbare hemelse toevoegings. Dit het alles maar heel gewoon gelyk. Net Jesus alleen was by hulle met die versekering dat hulle vir niks hoef bang te wees nie. Selfs toe Moses in die teenwoordigheid van die Here op die berg was, het hy daarvan afgekom met ʼn gesig wat gestraal het van die lig van die heerlikheid van die Here wat oor hom geskyn het.

Met Jesus is dit heeltemal anders. Jesus se verheerliking op die berg het nie beteken dat Hy voortaan met ʼn hemelse voorkoms op aarde rondgegaan het nie. Wanneer Jesus van die berg afkom, het die dissipels by hulle net die "naakte" Jesus. Hy gaan verder op pad na Jerusalem en dit wat daar vir Hom gewag het … die skande van die kruis – só wil Hy vrede op aarde bring. Só wil Hy alle vrees wegneem.

Vir ons is daar dieselfde opdrag as wat daar vir die dissipels was. Ons moet die hemelse heerlikheid van Christus heeltemal kan "integreer" met ʼn Verlosser wat ly en sterf. Daar is geen weerspreking tussen die een en die ander nie.