Bron: Kompas, 2011. 3 bladsye.

Matteus 4:1-11 - Christus se Eerste Ampstaak: Deur Satan Versoek

woestyn

Versoeking is iets wat ons almal uit dure ondervinding ken. Sommige word versoek met geld, materialisme, die vermeerdering van besittings. Ander met aansien, prestige, eer. Nog ander word versoek met uiterlike skoonheid of krag. Agter en binne-in alle versoekings skuil die duiwel. Die duiwels is professionele, voltydse teenstanders van God en die gelowiges. Satan is die spesialisversoeker. Hy verlei jou met allerlei aantreklikhede en probeer jou so van God losmaak.

So leer ons hom in die paradys ken, waar hy Adam en Eva by die boom van kennis op die proef stel. So ken ons hom vandag, waar hy die getroue volgelinge van Jesus Christus voorlê. So sien ons hom ook in Mattheüs 4, met die Here Jesus in die woestyn. Die gebeure van Mattheüs 4 staan tussen die paradysgeskiedenis en vandag. Dié geskiedenis is uniek in die geheel van die heilsopenbaring. Christus se optrede bring verandering in die donker land van versoeking.

Krisismoment🔗

Mattheüs 4 begin met ’n tydsaanduiding. “Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in”. Die woordjie ‘toe’ dwing ons terug na Mattheüs 3, die geskiedenis van Jesus se doop in die Jordaan. Met die doop begin ons Saligmaker se ampswerk. Die Heilige Gees daal op Hom neer en maak Hom vol. Nou moet Hy Christus wees, Gesalfde. As Gesalfde moet Hy teen Satan stry en oorwin.

Toe Jesus gedoop is, toe – op daardie oomblik – word Hy weggelei die woestyn in. Wég van die Jordaanrivier waar Johannes die volk tot bekering roep. Wég van die besige stad Jerusalem met die gewoel van duisende mense. Jesus word die eensaamheid ingelei… Deur die Heilige Gees. God die Heilige Gees stuur Jesus die woestyn in om daar deur die duiwel versoek te word. Hier staan nie dat die Gees vir Jesus in die woestyn versoek nie. Die apostel Jakobus (1:13) leer dat God self niemand versoek nie. Hier staan wel dat die duiwel vir Jesus versoek nadat die Gees Hom in die woestyn ingelei het. Met ander woorde: die Gees berei die strydveld voor. Die Heilige Gees bring Satan in die krisis. Die verleier word met die Verlosser gekonfronteer. Satan het geen keuse nie: hy moet tot die stryd toetree.

Geprofeteerde Krisis🔗

Hoekom moet Jesus sy ampswerk juis met versoeking begin? Om antwoord hierop te kry, moet ons teruggaan na ʼn ander geskiedenis van versoeking: die een waarvan ons in Genesis 3 lees. Adam en Eva leef in die paradys, hulle werk in diens van die Here. Dan kom Satan die versoeker tussenbeide. In die gedaante van ʼn slang nader hy mannin en sê vir haar: “Is dit ook so dat God gesê het: julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?”

Satan se versoeking in die paradys is listig, skelm, fyn bedink. Met ʼn slinkse vraag lê hy woorde in God se mond wat God nooit gesê het nie. Boonop bevraagteken hy God se heilige wil. God het uitdruklik beveel dat Adam en Eva van al die bome vry mag eet. Net die boom van kennis moet hulle uitlos. God plaas ʼn uitroepteken: eet! Satan vervang dit met ʼn vraagteken: hét God so gesê? So is Satan: boosaardig gemeen in sy pratery. Wat hy sê, klink bekend, halfpad reg. Maar dit is net mooi verkeerd; hy verdraai God se Woord sodat die betekenis daarvan verlore gaan.

Ons weet hoe Man en Mannin op hierdie versoeking gereageer het. In plaas daarvan dat die vrou die slang onmiddellik stilmaak, tree sy met hom in gesprek. Satan kry dit reg om sy pad al verder en verder met haar te loop. Wat met ʼn listige vraag begin het, eindig met ʼn lasterlike stelling. God sê: wie van die boom eet, sal sterf. Satan sê: julle sal gewis nie sterf nie. Nou is dit vir die mens om te besluit. Jy kan soos God wees deur goed en kwaad te ken. Jy moet net vir ʼn oomblik jou ore vir God se bevel toedruk.

Eva en slang

Die verloop van die geskiedenis is ʼn ramp. Die verbode boom kry onweerstaanbare aantrekkingskrag. Onder Satan se bose aansporing raak God se goeie Woord vergete. Sy gemene versoeking in die paradys slaag. Met droewige gevolge. Onmiddellik gaan Adam en Eva se oë oop. Hulle kry inderdaad kennis van kwaad. Die ellende is: die kennis van goed verdwyn. Soos altyd hoor hulle die stem van God in die aandwindjie. Uit vrees kruip hulle weg. Daardie goeie stem kan hulle nie verdra nie. Die harmonieuse saamleef met God is vernietig. Die heerlike werk in die perfekte skepping is daarmee heen. Stof is jy, mens – en tot stof sal jy terugkeer. Man, met moeite en sweet sal jy jou werk doen. Vrou, met pyn sal jy kinders baar. Want julle het geval voor versoeking.

Profesie in Vervulling🔗

Deur versoeking het die eerste Adam (Romeine 5:12), die hoof van die hele mensdom, geval – dit is Genesis 3. Die laaste Adam (1 Korintiërs 15:45), Jesus Christus, die Verlosser van die mensdom, moet die val regmaak – dis Mattheüs 4. Jesus moet sy ampswerk begin deur Satan se versoeking te weerstaan. God eis dit. Alleen langs hierdie weg kan Jesus ons ware Verlosser wees. Slegs deur nee te sê teen Sataniese versoeking en volkome gehoorsaam aan die Vader te wees, kan die verskriklike breuk van die sondeval herstel word. Die Heilige Gees forseer die krisis af – dit kan nie gesystap word nie.

Let op onder watter omstandighede die Here Jesus die krisis binnegaan. Die stryd wat hy as laaste Adam stry, is oneindig meer intens as die stryd van die eerste Adam. Want waar is die eerste Adam versoek? In die paradys, waar oorvloed en weelde heers. En die laaste Adam? In die woestyn, na 40 dae en nagte van vas. Wanneer is die eerste Adam versoek? Vóór die sondeval, toe hy en sy vrou in vrede met God saamgeleef het. En die laaste Adam? Ná die sondeval, terwyl die volkemenigte teen God in opstand kom, en selfs die verbondsvolk Israel die pad van die Here by herhaling verlaat. Hoeveel keer is die eerste Adam versoek? Een keer, en hy het geval. En die laaste Adam? Drie keer, om mee te begin. Later in sy lewe sou Hy by herhaling verder versoek word. Op Golgota bereik dit ʼn dieptepunt. Dan is Satan met sy listige pratery by: “As U die Seun van God is, kom van die kruis af”.

Wapen in die Stryd🔗

In aansluiting by die eerste vers word vertel hoe Christus drie maal deur Satan versoek is. Die klem val besonder op hoe ons Verlosser met al drie versoekings van die duiwel te werk gaan. Totaal anders as Eva in die paradys reageer Hy op nie op die verdraaide woord van die duiwel nie. Hy redeneer nie met Satan nie. Dit op sigself sê reeds baie. Hieruit moet ons lering trek. As daar versoeking op die pad kom, moenie begin onderhandel nie, moenie een tree saam met Satan beweeg nie. Want dit is een tree te veel, bes moontlik ʼn fatale tree.

Ons Verlosser in die woestyn antwoord uit die Skrif. Daar staan geskrywe, so sê die HERE Here. En daarmee is die saak afgehandel, Satan! As God gepraat het, is dit klaar gepraat – en dan moet jy stilbly. Teen hierdie magtige wapen het Satan geen kans nie. Drie maal probeer hy; drie maal faal hy. Hy loop hom telkens trompop teen God se Woord. Hy moet die aftog blaas. Lukas vermeld in sy evangelie: “en toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy ʼn tyd lank van Jesus gewyk”.

Dit sê nie dat die oorlog verby is nie. Die hoogtepunt van die oorlog sal aan die kruis besleg word. Terwyl Christus helse pyn en bange Godverlatenheid verduur, is Satan die versoeker daar. Maar dan hoor ons tog uiteindelik die woord van oorwinning: “dit is volbring; Vader, in u hande beveel Ek My gees” (Johannes 19:30). Aan die kruis wys Jesus dat Hy elke tree van sy aardse lewe in ooreenstemming met Mattheüs 4 gegee het. Hy was nooit ongehoorsaam aan sy Vader nie. Satan was vir geen oomblik sy meerdere nie.

Daarom dat die Hebreërskrywer in 4:14-16 sê: “Ons het ʼn groot hoëpriester wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God”. Jesus is oorwinnaar oor Satan. As laaste Adam het Hy herstel waar die eerste Adam en ons almal verbrou het. Noudat ons dit weet, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Laat ons vandag uit die krag van God leef. Ons Here Jesus is vandag in die hemel. Hy tree as hoëpriester elke dag vir ons in. Ons het ʼn hoëpriester wat ons goed ken. Hy kan met ons swakhede medelye hê. Want Hy is in alle opsigte versoek net soos ons, maar sonder sonde.

hand en appel

Hoë Noot🔗

Die geskiedenis van Mattheüs 4 eindig op ’n hoogtepunt. “Daar het engele gekom en Hom gedien”. Engele lewer diakonale versorging nadat Jesus die eerste stryd teen Satan gewen het. Sake word presies omgekeer ten opsigte van Genesis 3. Daar lees ons aan die einde van die hoofstuk ook van engele. Gerubs met flikkerende swaarde moes Adam en Eva uit die paradys hou omdat hulle aan versoeking toegegee het. Die gerubs staan daar op bevel van God. Die engele van Genesis 3 kan in Mattheüs 4 die swaard bêre en diakens wees, diens lewer: liefdesdiens, versorgingsdiens, beskermingsdiens.

Daardie diens geld vir ons vandag. Die Vader in die hemel hoor die gebed van sy strydende kerk op aarde: “lei ons nie in versoeking nie”. Hy verhoor die bede. Hy stuur sy engele uit om sy gelowige kinders in die wêreld van die bose te bewaar. God is magtiger as die duiwel – onvergelykbaar magtiger. In sy Seun is ons meer as oorwinnaars (Romeine 8:37). Teen die magtige wapen van die Woord en die gebed het Satan geen skyn van kans nie (Efesiërs 6:10-20). Maar dan moet ons wel met daardie wapen bewapen wees!