Bron: Kompas, 2003. 3 bladsye.

Moet Christus se Kerk Vervolging Verwag?

ketting om Bybel

Omtrent 15 jaar gelede het ek in Kiev ʼn broeder ontmoet wat net ystertande in sy mond het. Toe ons vra wat die oorsaak daarvan is vertel hy dat sy tande in die konsentrasiekamp deur soldate uitgeslaan is. Hy was jarelank in die konsentrasiekamp mishandel. Die rede vir sy gevangenskap was dat hy ʼn Christen was en Christus se naam vrymoedig in die samelewing bely het.

Hulle wat Christus in daardie tyd vrymoedig bely het, het telkens weer die gevaar geloop om gevange geneem en vir jare mishandel te word. Ons het die broeders probeer bemoedig deur te sê dat ons dikwels vir hulle bid in die kerk. Dat ons dikwels bid dat hulle vryheid mag ontvang. Die antwoord van die broeder met sy ystertande was: “Ons is bly dat julle vir ons bid. Ons bid elke week vir julle wat in vryheid en welvaart lewe, want die Satan gebruik dit as ʼn baie sterk middel van verleiding. Ook dit is in die duiwel se hande ʼn middel van vervolging.” Dit maak ʼn mens stil en dit was ʼn ontdekkende antwoord.

Die vraag bly of dit, volgens wat die Gees ons in die Bybel leer, verstaanbaar is dat Christus se kerk in die geskiedenis met geweld vervolg word. Op die vraag wil ek nou antwoord gee.

“Ek Sal Vyandskap Stel”🔗

Ons praat oor Christus se kerk. Dan is dit ook belangrik dat ons dit in die volle betekenis van die woord neem. Dit hou in dat Christus sy kerk van die begin van die geskiedenis af vergader. Kyk Sondag 21 Heidelbergse Kategismus. Vervolging van God se volk is iets wat voor die sondeval nie bestaan het nie. Ons sien die begin daarvan al gou na die sondeval.

Kain slaan vir Abel dood. Die oorsaak hiervan is dat Abel met sy hart die HERE dien en Kain dit nie doen nie. Kain kan dit nie verdra dat die HERE met Abel is en nie met hom nie. Ons sien hier die begin van die skeiding van die mensheid in twee groepe. Twee groepe wat in die hele geskiedenis na die sondeval teenoor mekaar sal staan. Die HERE het dadelik na die sondeval gesê dat dit so sal wees, tot die koms van die nuwe hemel en aarde. Ons lees dit in die baie bekende gedeelte in Genesis 3:15 waar God vir die slang, wat die Satan is, sê:

En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Let daarop dat dit die HERE is wat na die sondeval sorg dat daar vyandskap tussen mense is. Hy is dit wat daarvoor sorg dat hierdie vyandskap tot die dag van Jesus se terugkeer bly bestaan. Dit is vyandskap waarvan die HERE sê: “Ek sal vyandskap stel”.

Hierdie woorde van God gaan saam met Christus se kerk vir die hele geskiedenis op die sondige aarde. Hierdie woorde maak God se volk nugter en dankbaar.

Hoekom dankbaar? God se woorde in Genesis 3:15 is woorde van genade en liefde. Wat sou gebeur het as die HERE die mens na die sondeval aan sy eie lot oorgelaat het? Dan sou enige mens met alles wat in hom of haar is, vriende van die Satan en die sonde geword het. Dan sou niemand ooit teen sy eie sondige aard opgestaan het nie. Dan was die mensheid in die volkome liefde vir die duiwel en dit wat verkeerd is, verenig. Dan was daar geen enkele lig van redding nie. Vyandskap teen die sonde kom nie vanuit die mens self nie. Die HERE beloof by die sondeval dat hy vir die vyandskap sal sorg. Hy gaan daarvoor sorg dat ʼn deel van die mensheid leer om vyandig teenoor die sonde te staan. Dit is dus God se genadige ingryping in die geskiedenis wat vir die vyandskap tussen kerk en wêreld sorg.

Vervolging van Christus se kerk in die geskiedenis wys dus ook vir ons dat die HERE trou aan sy Woord van die begin is.

Hierdie woorde maak Christus se kerk ook nugter. Christelike nugterheid beteken dat ons nie daaroor verbaas moet wees dat haat en vyandskap Christus se kerk in hierdie wêreld tref nie. Die haat en vyandskap het alles daarmee te doen dat God se volk geen deel van die wêreld is nie. Die Here Jesus sê dit o.a. in Johannes 15:17, 18 baie duidelik:

As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.

kerk agter draad

Let daarop dat ons hier ook lees dat die gelowiges die vyandskap, die vervolging ervaar omdat die Drie-enige God in hul lewe ingegryp het. God se ingryping word hier so onder woorde gebring dat Christus hulle “uit die wêreld uitverkies het.” Christelike nugterheid beteken dat ons daarop reken dat ons vanweë die volg van Christus in hierdie wêreld vervolg sal word. Paulus skryf aan Timoteus, wat ook weet wat vervolging vanweë Christus beteken:

Watter vervolginge het ek nie al verdra nie! En die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. 2 Timoteus 3:11, 12

Die Kneg Staan nie Bo Sy Heer nie🔗

Dit mag ons nie verbaas dat ons vervolging ondergaan omdat ons Christus se volgelinge is nie. Die Here Jesus maak dit duidelik deur die beeld van heer en kneg te gebruik. Nadat Hy genoem het dat die haat van die wêreld sy kerk sal tref omdat Hy hulle uitverkies het, sê Hy:

Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ʼn Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie. Johannes 15:20, 21

Dit wat ons hier oor die bewaring van Jesus se woorde lees, is nie positief bedoel nie. Dit gaan daaroor dat die wêreld baie mooi luister na dit wat Christus en hulle wat Hom volg, sê. As hulle dit kan gebruik om Hom en sy kerk te vervolg, sal hulle dit doen. So het die wêreld probeer om Jesus op sy woorde te vang en in sy woorde die rede te vind om Hom tot die dood toe te kan veroordeel. Kyk Matteus 26:59-61; Markus 14:55-59.

Christus se kerk moet weet dat sy nie bo haar Here en Heiland staan nie. Die verlossing deur Hom beteken ook nie dat die gelowiges daardeur op hierdie wêreld vry van vervolging is nie. Ook vir God se volk op aarde is die pad: deur lyding tot oorwinning. Christus het die oorwinning vir sy kerk behaal. Hy het met sy onpeilbare lyding verdien dat God sy volk deur die lyding dra en nooit verlaat nie. Hy het vir sy kerk verdien dat ons ook in tye van swaar vervolging mag weet:

maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan dra.

1 Korintiërs 10:13

Die Here Jesus het met sy lyding vir die vervolgde kerk, ook die Heilige Gees verdien. As ʼn mens aan vervolging dink, kan ʼn mens beangs word dat jy in sulke tye nie in die geloof sal volhard nie. Ons mag juis dan weet dat Christus ook dit vir sy kerk belowe het:

En wanneer hulle jul sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle jul nie kwel oor hoe of waarmee julle jul sal verdedig, of wat julle sal sê nie; want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê.Lukas 12:11, 12

Salig die Wat Vervolg Word🔗

Die Here spreek aan die einde van die saligsprekings (Matteus 5:11, 12) hulle salig wat vanweë die navolging van Hom op hierdie aarde vervolg word. Dit lyk nou baie vreemd. Hoe is dit moontlik dat jy gelukkig is as ander mense jou vervolg en beledig? Hoe is dit moontlik dat die Here Jesus dan selfs in vers 12 sê:

Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

kerkbrand

As Christus se kerk vandag vanweë die gehoorsaamheid aan Hom vervolg word, bewys dit dat hierdie kerk in dieselfde lyn as die ware profete staan. Hulle wat nou vervolg word, omdat hulle Christus volg en van Hom op die regte manier getuig, bewys daarmee dat hulle deel van God se ware volk is! Dit is iets om intens bly oor te wees. Dat jy deel van God se verloste volk mag wees. Christus se ware volk kyk naamlik verder as hierdie wêreld. Die oë van Christus se kerk is op Christus gerig wat in die hemel is. Hulle is burgers van die hemelryk (Filippense 3:20) en so gedra hulle hul op die aarde. Juis deur hulle op aarde as hemelburgers te gedra, haat die wêreld hulle. Juis deur hulle as hemelburgers op hierdie aarde te gedra, is hulle loon in die hemel groot. So groot dat hulle eendag die aarde sal erf en besit. ʼn Aarde deur Christus se werk verlos van enige vervolging van sy kerk. Dan mag hulle wat eendag tot die dood toe vervolg is, as konings saam met Christus regeer.

Christus se kerk wat tot bloedens toe vervolg word, mag juis dan tot groot troos van die dag van Christus se wederkoms bely:

Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as ʼn beloning uit genade sal die Here self hulle so ’n heerlikheid gee as wat die hart van ʼn mens nooit kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet.(art 37 NGB)