Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

'n Bybel vol geheime kodes?

Die Amerikaanse joernalis Michael Drosnin het met sy boek The Bible Code die mensdom se verbeelding aangegryp: om te dink dat daar deur die eeue sovele raak voorspellings oor ons tyd in die Bybel weggesteek was! Hopelik sal twyfelaars nou weer nuwe ontsag vir die Bybel hê. En wie weet watter wetenswaardighede oor die toekoms ons straks nog daaruit gaan opdiep! Al wat nodig is, is dat geleerdes die Bybel met die rekenaar deurgaan om nuwe versteekte kodes daarin op te spoor ...

Maar voordat ons hiermee op loop gaan, moet ons sake eers op die weegskaal plaas.

Nie egtheidsbewys van die Bybel nie🔗

Met die eerste oogopslag lyk dit of die versteekte kodes in die Bybel nou uiteindelik die monde van twyfelaars oor die Bybel sal snoer. Die skrywer Michael Drosnin se eie kommentaar is: "I am not a rabbi or a priest, not a Bible scholar, I have no preconceived beliefs, and only one test - the truth. This book is not the last word. It is the first report."

Selfs ongelowiges het dus nou bo alle twyfel die bewys dat die Bybel 'n spesiale boek is - 'n bo-menslike boek, 'n boek wat net 'n Goddelike oorsprong kan hê. Want hoe anders kon daar twee-, drieduisend jaar gelede sulke noukeurige kodes in die Bybel beland het, wat nou eers met die hulp van rekenaars ontsyfer kan word? Dit moet van God af kom.

So asof die Bybel mense nodig het om te bewys dat dit werklik die Woord van God is. Alles behalwe! In artikel 5 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely ons dat ons alles wat in die Bybel staan, glo - nie op grond van wat mense sê nie, maar "omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulleself..." ,

In die vroeë geskiedenis was daar tye toe kerklui probeer "bewys" het dat die Bybel die Woord van God is, met die sogenaamde notae canonicitates (bewyse van kanonisiteit). Sulke bewysvoerings het egter een na die ander in duie gestort, bloot omdat dit die onmoontlike probeer regkry het, naamlik om te bewys dat die Bybel Woord van God is. Dit is 'n taak wat nie in menshande rus nie, maar by die Heilige Gees.

Die baie interessante boek van Werner Keller wat op baie van ons se boekrakke staan, Die Bybel is tog reg, slaag daarin om teenoor kritiese teoloë aan te toon dat historiese gegewens in die Bybel inderdaad deur opgrawings en nuwe ontdekkings bevestig word. Maar 'n bewys dat die Bybel waarlik woord van God is? Nee, net die Heilige Gees kan dit doen - in en deur sy eie Woord, die Bybel self.

Die Bybel verberg nie maar openbaar🔗

Die verstommende "openbaring" dat daar nog al die tyd in die Bybel geheime boodskappe in versteekte kodes was, kodes wat nou ontsyfer kan word, is die enkele aspek wat van Drosnin se boek 'n treffer gemaak het. Sonder om op die tegniese besonderhede van The Bible Code in te gaan, moet ons tog die geldigheid van sulke geheime boodskappe in die Bybel bevraagteken - om die eenvoudige rede dat dit lynreg teen die hele karakter van die Bybel indruis.

God het immers die Bybel gegee, nie om te verberg nie, maar om te openbaar. Wat moet geopenbaar word? Die ware God en sy wil vir die mens was by die skepping helder en duidelik sigbaar. Maar toe die sonde kom, het hierdie dinge vir ons verduisterd geraak. Daarom het God in sy genade die Bybel gegee om Hom weer daaruit te kan leer ken, Hom en sy wil en sy werke, en veral die verlossing deur sy Seun Jesus Christus. Helder en duidelik, oop en bloot, sodat "selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind" (NGB art. 5). Selfs die blindes. Ons het dus nie 'n ingewikkelde rekenaarprogram nodig om dit vir ons uit te wys nie.

In die Bybel word daar dikwels gepraat van 'n geheimenis (oftewel verborgenheid of misterie, bv. Efe 5:32 en Openb 1:21). Sekere heidense godsdienste van daardie tyd bekend as die misterie-godsdienste, het gedraai om die idee van verborge geheime. Spesifiek die geheim van lewe na die dood is deur hierdie godsdienste vir ander mense "verborge gehou", sodat net die ingewydes die "geheim" kon ontvang. Die geheim is vir die mense verberg.

Maar die geheimenis van die Bybel is presies die omgekeerde hiervan. Die Bybel verberg nie maar openbaar. Dit openbaar God se wil aan die mense. Nie omdat God sy wil vroeër weggesteek het nie, maar omdat ons vanweë die sonde nie in staat was om dit raak te sien nie. Met sy Woord en Gees deurbreek Hy die sonde sodat ons die heilsfeite van God oop en bloot voor ons sien staan. Hoe groot is sy genade!

En nou kom The Bible Code met die bewering dat daar geheime boodskappe in die Bybel versteek is. Hoe kan dit dan gerym word met die aard en doel van die Bybel?

Die Bybel is nie 'n voorspellingsboek nie🔗

In die laaste plek moet ons let op die inhoud van die sogenaamde geheime boodskappe wat in The Bible Code blootgelê word. Die moord op John Kennedy, die Tweede Wêreldoorlog, die Watergate-skandaal, die moord op Israeli-premier Yitschak Rabin, 'n verwoestende kernoorlog. Verborge boodskappe oor al sulke gebeure van die twintigste en die een-en-twintigste eeu is blykbaar eeue gelede vooruit in die Bybel vasgelê. Vir ons om vandag te ontdek.

Die probleem met hierdie bewerings is dat dit die Bybel op die vlak van 'n voorspellingsboek plaas. Die Bybel is nie 'n voorspellingsboek nie, maar 'n Openbaringsboek. Daarin maak God Homself aan ons bekend, sy wil, sy werke en "soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort” (Art. 2 NGB).

As die Bybel dan vir ons in geheime kodes allerlei wetenswaardige inligting oor gebeure van ons tyd gee, nogal met die name van vooraanstaande staatslui daarby, dan moet ons vra: Met watter doel? Van wanneer af het mense sulke inligting nodig vir die eer van God en tot ons saligheid?

Boonop is die Here Jesus se uitdruklike antwoord aan elkeen wat nuuskierig by Hom navraag doen oor die dinge van die toekoms: "Dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie" (Hand. 1:7; Matt. 20:23; 24:36). Sou dit dan skielik die mens van die laat-twintigste eeu toekom om al hierdie tye en geleenthede agter te kom?

Interessant soos die rekenaarspeletjies van The Bible Code ook al mag wees, sal ons as Christene nie daarmee op loop gaan nie. Dit is geweeg en te lig bevind. Ons het sulke versteekte bood-skappe ook nie nodig nie. In die Bybel het ons reeds voldoende ontvang "alles wat die mens vir sy saligheid moet glo" (Art. 7, NGB). Nie in verborge kodetaal nie maar, God sy dank, oop en bloot.