2 bladsye. Vertaal deur  Neels Kornelius .

Neem jou Kruis Op en Volg My!

kruis

Hulle is by feitlik alle juweliers- en snuisterywinkels beskikbaar; kruisies, wat om die nek of as ander versiersel gedra kan word. Selfs in die gemiddelde damesklerewinkel kan dikwels kruisies gevind word wat, met ʼn bypassende koord of so, saam met die pas aangekoopte kledingstuk gedra kan word.

Dit is nie altyd prakties moontlik om insig te kry in die redes waarom mense sulke kruisies aanskaf nie. Dis tog duidelik dat mense hierdie teken nie slegs vanuit ʼn geloofstandpunt dra nie. Dat die kruisteken tog gedra word, het waarskynlik iets te doen met die sierlikheid van hierdie eenvoudige simbool. Mens kan jou kwalik voorstel dat mense, wat die oorspronklike gruwelikheid van hierdie teken verstaan, en wat nie ook terselfdertyd deur hul geloof aan die kruisoffer van Christus verbind is nie, tog sou kies om ʼn kruis as sieraad te dra.

Elke Huis...🔗

...het sy kruis. Ten opsigte van hierdie gesegde geld miskien dieselfde as van die simbool van die kruis wat as sieraad gedra word. Word daar nie, ook in hierdie gesegde, te maklik omgegaan met die kruis nie?  Die gesegde dat ʼn kruis in ʼn huis kan kom, het waarskynlik sy oorsprong in die oproep wat Jesus aan Sy dissipels gemaak het. ‘As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en My volg.’ Dit is juis deur hierdie oproep van die Heiland dat Hy die baie belangrike verbinding maak tussen Sy lyde en ons lewe. Wanneer ons hierdie oproep begin verstaan, leer ons ook ten diepste verstaan hoe Christus se lyde ʼn weerklank behoort te vind in die lewe van Sy volgelinge.

Dikwels egter word daar só na die dra van die kruis verwys dat ons daaruit kan aflei dat mense meesal die gewone moeites en sorge van die lewe sien as ʼn invulling van die dra van die kruis agter Christus aan. Nou is dit seker moontlik om die moeite, sorge, pyn en verdriet van ons lewe ʼn plek te gee onder wat die Heiland bedoel het met jou kruis dra. So het die gesegde ‘Elke huis het sy kruis’ ook wel ʼn bestaansreg. Maar daar is heelwat meer vervat in die dra van die kruis in navolging van ons Heiland.

Kruis🔗

Vir die dissipels moes die aanhoor van hierdie uitspraak van Jesus uitermate skokkend gewees het (vgl. Mat. 10:38, en 16:24, 25; Mark. 8:34, 35; Luk. 9:23, 24). Veral wanneer ons oplet dat hierdie uitspraak van die Heiland verbind word met die verset van die dissipels teen die lydensweg wat Hy in die vooruitsig stel. Na hulle verset teen Sy lyde laat die Here Jesus hulle tot die besef kom dat hulle navolging van Jesus Christus ook navolging tot in die dood sou kon word. Die bereidheid van die dissipels om Hom te volg, moet so ʼn groot impak op hulle lewe hê dat dit ook ʼn bereidheid tot die dood word. Die Heiland koppel dit dan met ʼn uitspraak waarin Hy duidelik laat merk dat die dissipels, juis deur die prysgee van hulle lewe, die ware lewe sal vind. Daar kry die woord volg van die Heiland dus ʼn baie dieper betekenis. Hy het self daardie weg gevolg met die prysgee van Sy lewe om, vir hulle wat in Hom glo, die werklike lewe te verwerf. Maar Hy leer ook Sy volgelinge om bereid te wees om die lewe hier op aarde prys te gee en die ware lewe te vind in hulle verbintenis met Hom. In hierdie opsig sal daar by die egte volgelinge ook vandag steeds ʼn verbintenis wees tussen die lyde van Christus en hulle lewe. Die lydenstyd kan dan ook dien om ons weer opnuut daarop te wys en dit vir ons te beklemtoon. Die kruis as ʼn gruwelike teken laat ons besef dat navolging nooit sonder pyn kan wees vir ons eie lewe nie.

huis en kruis

Navolging🔗

Jesus laat in Sy onderrig aan die dissipels sien dat hierdie navolging op verskillende terreine van ons lewe pyn kan veroorsaak. Familiebetrekkings kan onder druk kom wanneer hulle ʼn hindernis word vir die navolging van die Heiland. Ons gehegtheid aan ons aardse besittings loop ook onder Sy kritiek deur. ‘Wat sal dit ʼn mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ʼn mens gee in ruil vir sy lewe?’ (Mat. 16:26). Ook die skyn van vroomheid word deur die Here Jesus gekritiseer. Want hulle wat op die pleine of die hoeke van strate bid en hulle wat ter wille van die aansien van mense vas en aalmoese gee, het reeds hulle loon ontvang. In verbondenheid aan die lydende Heiland word ook ons beeld aan kritiek onderwerp. So kan ons nog meer opnoem wat laat blyk dat die onderrig van die Heiland dikwels indruis teen die wyse waarop baie mense probeer leef in ons samelewing. Indruis ook teen ʼn samelewing waar suksesvolle persoonlikhede in televisieprogramme en tydskrifartikels aan ons voorgehou word as ideale voorbeelde. Christus leer ons heel anders. Hy leer ons dat ons juis deur die dra van ons kruis, die opgee van ons aardse ideale, ons gerig wees op Sy koninkryk, die ware lewe ontdek. Die kruis is dus nie slegs die siektes en die sorge van ons lewe, wat ons in meerdere of mindere mate mag toeval, nie. Nee, die kruis moet doelbewus en in navolging van Christus gedra word. Wie die kruis agter Christus aan wil dra, sal van die Heilige Gees ook die bereidheid moet ontvang om sy of haar ou lewe af te sterf. Dit veroorsaak pyn vir ons almal, ook wanneer ons miskien maar min met pyn en verdriet in aanraking gekom het. Maar juis deur hierdie pyn heen, in verbondenheid aan die lydende Christus, leer ons hoe die ware lewe reeds hier op aarde kan begin.