Bron: Die Kerkblad, 1989. 1 bladsye.

Nehemia 13:23-24 - Reformasie van die Kerk Begin in die Gesin

In die dae het ek ook Jode gesien wat Asdodiese, Ammonitiese, Moabitiese vroue getrou het. En van hulle kinders het die helfte Asdodies gepraat, of die taal van watter volk ook al; maar hulle kon geen Joods praat nie.

Nehemia 13:23, 24

meisie Bybellees

Nehemia was een van die groot kerkhervormers van wie ons in die Bybel lees. God het hierdie man gebruik. Nehemia het die volk met sy geloof in God en sy daadkrag aangevuur om Jerusalem se mure in 52 dae te herstel.

Op die Loofhuttefees het Esra met die Skrifte die teruggekeerde ballinge laat sien dat die HERE hulle nog steeds liefgehad het. Nou moes die volk belowe om Hom lief te hê met hul hele lewe.

By 'n tweede besoek van Nehemia blyk dit dat die volk nie die HERE se liefde beantwoord het nie. Joodse mans het met heidense vroue gaan trou. Die gevolg was dat die helfte van die kinders nie hulle moedertaal, Joods, kon praat nie. Nehemia hoor hulle die taal van die invloedryke Filistynse stad, Asdod, praat. En dit, nadat hulle met 'n eed by die verbondsvernuwing gesweer het om nie hulle seuns of hulle dogters te laat trou met ander as God se volk nie (Nehemia 10:30).

Begryp ons as kerk vandag nog waarom Nehemia so hewig ontsteld was? Dit kan u in Nehemia 1 en 2 so goed agterkom. In sy gebed hoor ons die taal van Deuteronomium 30:1-5. Dit wemel van terme uit die wet van Moses. Hy beroep hom op God se verbondsbeloftes. En hy is diep deurdronge van God se verbondsdreigings. Namens sy volk het hy nie net gevra vir die herstel van Jerusalem nie. Nee, ons hoor hom worstel om die erfenis wat aan hulle beloof is in die Messias (1:9). Hy het heen geleef na die verlossing wat in die beloofde Christus sou kom.

En juis in daardie perspektief het hy die gebod van die wet in Deuteronomium 7:3 en 4 verstaan, dat niemand uit die volk van God 'n lewensmaat buite die verbondskring mag neem nie. Nehemia het geweet dat die huisgesin eintlik die-kerk-in-klein is. Daar word die fondament gelê van die hele lewe, daar moes die liefde van – en die liefde vir die God van die verbond vir die volgende geslag geleer word.

Die fatale invloed van die heidense vroue met hul taal en kultuur was duidelik. Wie nie Joods kon praat nie, kon ook nie die Tora lees of verstaan nie, want dis in Hebreeus geskrywe. 'Joods' kom van 'Juda', wat beteken 'om God te loof'.

Hierteenoor was die Filistynse kultuur Iewensgevaarlik. Hulle koning se titel, 'Abimeleg', spel dit uit: 'Abi' 'my vader' en 'meleg' 'koning'. D.w.s. vaderskap is koningskap. As jy kinders verwek, gaan jy baas wees. Self sal ons ons heil bewerk Absoluut die teendeel van wat God sy volk wou leer.

Jongman, jongmeisie, is jy absoluut seker dat die lewensmaat wat jy neem jou kinders die groot dade van God sal leer?

Die toekoms van God se kerk is daarmee gemoeid.