Bron: De Reformatie. 3 bladsye.

Nie Deur Ons, ook nie Sonder Ons

natuur

‘n Christen — die naam sê dit al — het iets te doen met Christus. Christus wat nou bo in die hemel is. Christus wat weer terugkom uit die hemel. ‘n Christen is dan ook iemand wat boontoe en vorentoe kyk. Christus is deel van sy lewe en hy verlang na Christus. Of anders gestel: die ware Christen is ‘n progressiewe mens.

In die algemeen sal duidelik wees dat die mate waarmee ons verlang na die toekoms, bepaal word deur die verhouding wat jy nou reeds met Christus het. Hoe sterker die verhouding is, hoe sterker die verlange ook sal wees. Maar daar is ook nog meer dinge wat ons kan help om verlangend uit te sien na Christus se wederkoms.

Verlange word Ondersteun deur ‘n Stimulerende Vooruitsig🔗

Nie slegs dit wat in die Bybel oor Christus self vertel word, kan jou help om te verlang na Sy wederkoms nie. Ook wat jy alles oor Sy Ryk daarin teëkom. Dit begin alreeds in Genesis 1 en gaan verder tot in Openbaring 22. In die laaste hoofstuk lees jy oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit vertoon duidelik die trekke van die ou paradys!

Hoe boeiend kan dit nie wees om die Bybel so te lees nie: soos ‘n boek vol beloftes om jou met ‘n sterk verlange te laat uitsien na wat kom. 

Genesis 1, 2 en 3: geen ou verhale nie, laat staan nog oordrewe stories. Maar: die geskiedenis van God met Sy volk.

Genesis 12 e.v.: As God aan sy volk ‘n land belowe, wat oorloop van melk en heuning, dan sê dit ook iets vir ons. Dit sê dan: Dit kan nie opgebruik word nie, so ongelooflik sal die lewe wees in die wêreld waarheen God met Sy volk oppad is.

‘n Wêreld vol vrede (Jes. 11).  ‘n Wêreld vol vreugde (Jes. 35). ‘n Wêreld — eindeloos (Jes. 65).  Ek het reeds Op. 22 genoem. Daar gaan dit oor ‘n rivier met die water van die lewe met aan weerskante bome, wat twaalf maal vrugte dra, elke maand sy vrugte gee: die paradys in kwadraat! Die Skrif druk homself beeldend uit om die mooi en onbekende van die komende koninkryk te wys.

Jy moet wel versigtig met die beelde te werk gaan. Hulle is bedoel om ons verlange te sterk. Nie om juis die teenoorgestelde te bewerk nie: geen verlange, maar ‘n afkeer. In die sin dat iemand opmerk: “Strate van goud? — ek wil nie eers daaraan dink nie”. Of: “Al die singende mense voor God? Altyd in die kerk sit? — dis nie iets vir my nie.” As ek my nie misgis nie word veral heelwat jongmense deur sulke gedagtes oor die lewe ná hierdie lewe gepla. Hulle word eerder daardeur afgeskrik as gestimuleer. Terwyl dit nie nodig is nie!

Die Bybel sélf bied beslis nie ‘n vervelige vooruitsig aan ons nie. Maar dan moet ons die getuienis van die Skrif wel góéd deurgee. Reeds aan die kleinste kindertjies in die kerk. Dit tref my elke keer weer hoe lank die verhale en sommige voorstellings van skool en uit kinderbybels nog ‘n uitwerking het op kinders. Byvoorbeeld die voorstelling dat as jy glo, sal jy later in die hémel kom — dit is waaroor die geloof gaan! Is dít egter DIE BOODSKAP van die Skrif? Die hemel as die groot einddoel?

Jong kinders sal in hul puberteit sommer beweer dat die hemel nie so belangrik is nie … Om dit te voorkom, sal ons ons kinders reeds van ‘n jong ouderdom af reg moet leer.  Deur byvoorbeeld aan redelike jong kinders vanuit Bybelgedeeltes soos Gen. 1 en 2, Jes. 11 (!) en Op. 21 en 22 te wys wat die einddoel van die geloof is: dat God Sy doel van die begin bereik. Wat Hy reeds by Adam beoog het: Sý gelukkige saamleef met die mens in Sy wêreld.  Sonder dat dit ooit nog deur enige sonde, siekte of oorlog versteur word.  ‘n Nuwe wêreld wat uiteindelik nie ‘n ander een is as die een waarin ons nou lewe nie.

Alles sal wel deur die vuur gaan (2 Pet. 3). Maar dit is niks anders as wat by die sondvloed deur die water gebeur het nie: reiniging van die bestaande. Wanneer alles gereinig is, kom dit skoon anderkant uit.  In verband hiermee kan ‘n mens goed met ouer jeugdiges praat oor die sin van hulle studie, hul werk, die sorg vir die natuur en omgewing, ens. Of dit alles ook waarde het.  Want later volg daar nie ‘ewig in die kerk sit’ of ‘ewig niksdoen’ nie.

artappels

Jy mag die gawes wat jy in hierdie wêreld reeds ontwikkel het, dan volkóme gebruik in God se nuwe wêreld. Dink jy dat Adam vóór die sondeval sy aartappels net só op sy bord gekry het? Hy moes daarvoor werk! Vir ons beteken dit dat werk goed is. Menseverhoudings sal ook goed wees.

Kortliks: moenie dat ons onsself en ons kinders in die pad staan met al die beperkte of verkeerde toekomsbeelde nie. Hierdie stimulerende vooruitsig is des te meer van belang, omdat die verlange van die Christelike kerk vandag bevraagteken word.

Verlange kan Beproef word deurdat die Vervulling Lank Wegbly🔗

Die probleem lê dus nie by die Bybel as ons nie altyd met ewe sterk verlange uitsien na die koms van Christus nie. Die Bybel spreek ‘n duidelike taal.  In hierdie wêreld is daar egter nog meer stemme hoorbaar. Stemme met ‘n ander taal. Die apostel Petrus waarsku ons reeds daarvoor in sy tweede brief. Hy wys na die spotters wat (sal) sê: “Hoekom word die belofte van Sy koms nie waar nie”. Wie is so dwaas om nog te glo in die belofte van iemand wat tweeduisend jaar gelede gesê het, dat hy spoedig weer sal kom?

Dit is ook nie die enigste wat sulke spotters doen nie: hulle vra vrae oor die betroubaarheid van God se beloftes, met verwysing na die uitbly van die vervulling daarvan. Hulle doen nog meer, of liewer — hul aanstigter, die Satan, doen nog meer. Hy sorg selfs vir ander toekomsverwagtings, ‘n ander nuwe wêreld (kyk hieroor onder andere na 2 Thes. 2).

Om in hierdie situasie nogsteeds te bly verwag, het ons geopende oë nodig. Geopende oë vir die sogenaamde ‘tekens van die tye’ en vir ‘die betekenis van die tussentyd’. Oor albei hierdie sake kortliks iets:

1. Die Tekens van die Tye🔗

Dit gaan oor allerlei gebeurtenisse wat ons daarby bepaal dat die mens kan begin dink dat hy self die nuwe wêreld tot stand kan bring, maar tog kry hy dit nie reg nie. God laat hom vasloop of misluk. Hy kort mense in.  Hý gee steeds weer tekens. Deur aardbewings, oorloë, gerugte van oorloë. Tekens wat vir die gelowiges tegelykertyd wys dat God die wêreld en dus ook Sy beloftes regtig nie vergeet het nie! Dit is ‘n teken van die tyd as die tekens van die tye geen betekenis meer vir jou het nie.

2. Die Betekenis van die Tussentyd🔗

‘n Tweede ding wat belangrik is om te blý uitsien na Jesus se koms, ondanks dat dit al eeue duur, is:  ‘n goeie sig op hierdie ‘tussentyd’. Ons kan hier leer van Petrus, wat in antwoord op die spotters met hul vraag ‘Hoekom word die belofte van Sy koms nie waar nie?’ sê: ‘die Here talm nie om sy beloftes waar te maak nie’.  Weet die Here wat Hy doen?  Hy wil  dat álmal tot bekering moet kom. Almal vir wie Christus Homself gegee het.

In Ef. 4 wys Paulus daarop dat Christus hemel toe gegaan het om alles tot volheid te bring. Hy skryf dit in verband met die opbou van die Christelike gemeente. Eers sal die gemeente kwantitatief en kwalitatief ‘klaar’ moet wees. Dan kom Hy weer.  Kyk ook na Matt. 24:14: ‘En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ’n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom’. Daarom kom Hy geen dag, geen uur te vroeg nie. Maar regtig ook nie ‘n minuut te laat nie.

Verlange kan Gedemp word deur die Komende Gerig🔗

Daar is nog ‘n stem wat in die pad kan staan van ons verlange. Nie ‘n stem van buite-af nie, maar van binne-uit. ‘n Stem van binne, wat vir jou sê: ‘Maar gaan daar nie ‘n vreeslike gerig aan die nuwe wêreld vooraf nie? Moet jy nou daarna verlang? Dat jy binneste-buite gedraai word? Alles van jou bekend gemaak word?

Dat jy voor jou buurman, jou kollega of miskien jou eie kind blootgelê word. Twee opmerkings hieroor:

Die Skrif sê inderdaad baie duidelik dat alles in die gerig kom. Die boeke gaan geopen word. Maar dit is nog iets anders as dat ander alles oor jou te wete kom. Vir elke oog sal eenmaal blyk hoe beslissend elkeen se verhouding tot God is, in Christus. Elkeen wat ‘n plek ontvang in God se nuwe wêreld, sal weet: dit is ‘n plek wat ek nie self verdien het nie, maar enkel en alleen te danke het aan Christus. Alle rede is dus daar om Hom ‘n ewigheid lank te dank!

Wat die sonde betref, mag ‘n gelowige weet: ‘ook my sondes sal bekend word, maar as sondes wat vergewe is!’

Wat betref die veroordeling van ander: dit is en bly ‘n vreeslike werklikheid. Ek kom slegs daarmee reg as ek kyk na en glo in God se regverdigheid. Elkeen wat nie ‘n plek kry in God se nuwe wêreld nie, sal weet waar hy dit aan te danke het. Vertroue is nodig om dit hier en nou oor te laat aan God.

Boek

Ons mag die Here, as ouers van ‘n afgedwaalde kind byvoorbeeld, gelukkig Self daarvoor vra. Bid vir ‘n Skriftuurlike sig en vervolgens ‘n ope hart vir God se regverdigheid!

Vir dié dag geld dan Sy belofte uit Jes. 65, dat aan dit wat was, sal nie meer gedink word nie: alles wat die vreugde van hierdie tyd enigsins sou kon temper, gaan nie saam oor die drumpel nie.

Verlange is ‘n Onmisbare Stimulant om te bly Bou aan die Huis van die Here🔗

Verlange — dit is die moeite werd om mekaar daarop te bly aanspreek. Juis om vandag ‘n waaksame en lewende kerk te wees. As ons regtig verlang, dan bly ons nie meer stilsit nie.

Christus kom weer as sy bruid klaar is en die getal van die uitverkorenes bereik is (kyk na Ef. 5:27, en ook wat ons hierbo opgemerk het oor die woord ‘volheid’ in Ef. 4:10). Die besef hiervan kan die lewe van die gemeente regtig ten goede kom. Want as jy weet dat Christus kom as die bruid gereed is, mag jy die volgende verwag:

  •  Jy sien die roeping om jouself te heilig, sodat Hy ‘n rein bruid voor Vader kan bring.

  •  Jy sien jou roeping om saam ‘n mooi gemeente te wees, vol van die Gees.

  •  Jy sien jou roeping om saam te werk aan die bou van die kerk deur self ook stene aan te dra, sowel deur evangelisasie- en sendingswerk as deur gesinsvorming.

Nie dat die nuwe wêreld enigsins weer sal kom deur ons as mense se werk nie. Openbaring 21 wys ons die nuwe Jerusalem wat neerdaal uit die hemel. Dit is en bly ‘n geskenk van Bo. Geen eindresultaat van menslike inspanning, die einde van ‘n geleidelike proses nie. God self sal ingryp. Baie radikaal, 2 Pet. 3.  Sy hande sal dit alles voleindig!  Net soos hierdie eerste wêreld. Maar, oppad na die tweede wêreld, is dit Hy wat ons Self by die hand wil neem. Hy self wil ons gebruik, inskakel vir die mooiste wat nog sal kom. Wat ‘n Vader!

Hoe mooi moet dit wees om later altyd in Sy huis (Joh. 14) te mag woon. Om met Hom en Sy Seun te mag saamleef en saamwerk. ‘n Fees wat vir dié wat verstaan, hiér reeds mag begin.