Bron: Kompas, 2002. 3 bladsye.

Ons Goddelike Beroep

kind

Die ou huweliksformulier noem ons beroep tereg goddelik. ‘U moet ook getrou en ywerig in u goddelike beroep arbei’. Goddelik, omdat die Here in die begin die mens geroep het om die aarde te bewoon, te bewerk en te bewaak (Genesis 1:28). Ja, goddelik omdat ons roeping en die gawes wat die Here ons gee van God kom. ’n Pragtige perspektief, want so sien ons Hom wat ons geroep het en ons bekwaam maak om te kan werk.

Die huidige samelewing bied geweldig baie op die arbeidsmark. Daar is baie geleenthede. Die groot welvaart wat ons ervaar bied baie moontlikhede. Vroeër was daar soms maar min geleenthede, daar was beperkte keuse in die arbeidsmark. As jou pa hoepelmaker was het jy dikwels die werk oorgeneem. En dit was mooi, dit was goed, dit was ’n goddelike beroep. Ja so, dat ons vandag soms ook verlang na ’n eenvoudige keuse.

’n Beroepskeuse kan in ’n welvaartstyd moeilik wees. En tog vra die Here van ons om ook in hierdie tyd van heelwat meer geleenthede te luister wat Hy vir ons lewe voor oë het. Want Hy roep ons vir ’n goddelike beroep. Vir die een so en vir die ander anders. Maar elkeen sal ook vandag goed moet kyk watter talente die Here hom gegee het, watter belangstellings die Here vir jou gee, en ook watter geleenthede Hy vir jou beskik. Die kruks is egter dat die Here roep. Hy roep die een om ’n onderwyser te wees, die ander as ’n elektrisiën en nog ’n ander ’n stads- en streeksbeplanner of rekenaarprogrammeerder. Goddelike arbeid in God se koninkryk.

’n Keuse🔗

Om ’n beroepskeuse te maak verg heelwat huiswerk. Dit begin allereers by die gebed tot die Here. “Here, hier is ek, u dienskneg of diensmaagd. Ek wil diensbaar wees in U koninkryk. Ek wil die gawes wat U my gegee het, gewillig uitbou in u diens. Wil U my wysheid en insig gee om tog helder te sien waar U my wil gebruik. Wil U die geleenthede oopmaak wat ooreenstem met u wil vir my lewe. Help my om my gawes en talente, asook die nood om my, goed te kan raaksien, sodat ek helder kan sien waar U my nodig het. Gee dat ek nie deur menslike en wêreldse oorwegings gelei sal word nie. Gee dat dit wat die wêreld nastreef soos geld, aansien, gemak en die minste moeite nie my keuse sal bepaal nie”.

Ja, want al laasgenoemde speel dikwels so ’n groot rol. Ek werk om geld te verdien, so word gesê. Maar God se orde is heeltemal anders: Ek verdien geld sodat ek my werk kan doen. Die Here gee my gawes, ook geldelike gawes om my goddelike beroep te kan beoefen. Want my goddelike beroep word gestempel deur diens, diens en nogmaals diens. My goddelike beroep word nie gestempel deur so min as moontlik te werk vir soveel as moontlik geld, gemak en afdae nie. Nee, God roep ons om te dien. In die eerste plek om Hom te dien en ook die naaste. Offerdiens, daartoe roep God ons. En dit speel ook ’n groot rol by ons beroepskeuse. Die Here verheug Hom daarin dat Hy sy kinders besig sien, by die draaibank vir die een, by die siek pasiënt se bed vir die ander en besig met die oudit van finansiële state vir nog ’n ander. Besig in God se skepping – daar wil die Here ons sien, aan die gang, hardwerkend, gemotiveerd om Hom te vereer.

Maar ook tot diens aan die naaste. Ons beroepskeuse mag nie egosentries gemaak word nie, soos wat die algemene gevoel deesdae wel voorskryf. Jy moet tog seker maak dat jy genoeg tyd vir jouself bly behou, word dan gesê, vir jou stokperdjies, vir jou sportbeoefening ens. Maar die Here sien graag dat ons ons heeltemal oorgee aan ons roeping… Die Here sien graag dat ons elke môre met vreugde ons werk begin. God geniet daarvan as ons ons goddelike beroep geniet. Ons beroep mag nie ’n middel word om ’n ander doel te bereik wat ons koester nie. Nee, ten volle werk vir die heil van ons naaste, vir die goeie onderhoud van die gesin, kerk en skool, vir die heil van die samelewing. Om te werk in God se skepping, in diens van God, is ons hoogste doel in die lewe.

kop krap

Dit is jammer dat in ons samelewing die gewone diensberoepe soos onderwysers en verpleegsters in onguns verval het. Vir die wêreld weeg die voordele en byvoordele van hierdie onderbesoldigde beroepe nie meer op teen die selfverwesenliking waarna gestreef word nie. Dit terwyl hierdie beroepe so ’n belangrike rol speel t.o.v. dienslewering in kerk en samelewing. Die gevaar is dat ons as gereformeerdes ook in ons beroepskeuse steeds meer gelykvormig word aan die vereistes van die gesekulariseerde mens en nie meer die diens en gawes van die Here vóór ons eie voordeel plaas nie. Gelowige ouers behoort hierin goeie leiding aan hul kinders te gee. Die gesin is baie belangrik by die maak van ’n beroepskeuse. Pa en ma behoort aktief besig te wees met hul kinders om saam in afhanklikheid van die Here te soek na die plek waar die Here sy kinders wil gebruik. Waar sou my kind die beste met sy gawes werksaam kan wees as medearbeider van God? Biddend en positief behoort ouers leiding aan hul kinders te gee.

Belangstelling, Gawes en Omstandighede🔗

Drie dinge moet oorweeg word by beroepskeuse: My belangstelling, my gawes en die omstandighede waarin die Here my geplaas het.

Jou belangstelling is belangrik. Trouens dit word deur die Here gewek. Wat sou ek graag wou word? Soos jy groter word groei hierdie vraag ook. Aanvanklik mag hierdie oorweging maar oppervlakkig wees. Alle seuns wil op ’n stadium byvoorbeeld ’n brandweerman word. Maar soos ons opgroei in God se diens moet die vraag meer diepgaande gestel word en is dit belangrik om krities na jouself te kyk en na die leiding van jou ouers te luister.

Die gawes en talente wat die Here jou gegee het is ook belangrik. Jy kan ’n belangstelling hê om ’n bouer te word, maar jou gawes pas nie noodwendig daarby nie. Miskien is jy meer geskik om ’n onderwyser te word. Soms moet jy jou begeerte prysgee en jou meer laat lei deur die vraag na watter gawes die Here jou gegee het. Ouers moet ook nie hul kinders in ’n rigting dryf as dit blyk dat hulle nie daarvoor geskik is nie, of as hul gawes beter by ’n ander beroep pas nie.

Ons praat van ’n beroep. Daarin hoor ons die woordjie ‘roep’. God roep ons. Hy roep deur ons belangstelling, gawes, maar ook deur die omstandighede waarin Hy ons plaas. Ons het al genoem dat die jaar 2002 baie geleenthede bied. Keuses is minder beperk as ’n honderd jaar gelede. God plaas ons in ’n tyd, land, stad en wêreld met baie geleenthede. Hy plaas ons binne ’n gesin met sekere omstandighede. So het Hy dit in sy wysheid bepaal. Dit bepaal ook beroepskeuses. Soms is die moontlikhede nie daar vir iemand wat baie graag predikant of onderwyser of rekenaarprogrammeerder sou wou word nie. God gebruik die omstandighede soos Hy dit bepaal het: ‘Jy moet my hier dien en nie daar nie’.

God het ook verskillende omstandighede bepaal vir seuns en meisies. Binne die huwelik as God kinders gee, vra Hy alle aandag van ma aan die kinders. Ook van die man natuurlik, maar tog primêr van die ma om tuis te fokus op haar gesin. Ook al het sy ’n goddelike beroep waarvoor sy formele opleiding ontvang het, ook al is dit pragtig dat sy haar gawes in ’n beroep mag ontplooi. Sy het ’n verantwoordelikheid in haar gesin. Dit vra haar volle krag en tyd. Die kinderseën in die huwelik mag nie uitgestel word terwille van ma se beroep nie. Ons sien dit dat pasgetroude pare met geboortebeperkende middele die kinderseën as roeping en gawe van God uitstel. God bepaal die omstandighede, en as Hy roep en gee, vra Hy dat ons gehoorsaam volg.

Ons Beroep is Ampsdiens🔗

Daar is nog iets meer aan ons goddelike beroep. Dit is ’n amp. ’n Amp is ’n taak van die Here vir elke dag. Die amp van elke gelowige. Die amp van motorwerktuigkundige, die amp van verpleegster, skoenmaker en timmerman, die amp van huisvrou, die amp van ingenieur en die amp van rekenmeester. In die kerk word ons vir hierdie werk toegerus. Deur ywerige studie in God se Woord word ons bekwaam gemaak vir hierdie amp: ’n amp om ons goddelike beroep getrou te beoefen en die skriftuurlike norme oor elke lewensterrein te laat skyn. Die Gereformeerde onderwyser het ’n enorme taak om die kinders van die Here vir diens in God se koninkryk voor te berei. ’n Gereformeerde wetenskaplike het ’n groot taak om die wonders van God se skepping te ontdek, te beskryf, te klassifiseer en diensbaar te maak vir gebruik deur die mens, sodat die mens sy God kan dien. ’n Gereformeerde ekonoom het die roeping om die grondbeginsels vir goeie rentmeesterskap in die samelewing in te werk. ’n Gereformeerde bouer om kwaliteitwerk te lewer en sodoende ’n omgewing te skep waarin die mens sy God kan dien.

kinders beroepe

Gereformeerd Wees🔗

Om Gereformeerd te wees beteken nie dat ek slegs Sondag in die kerk en in die Bybelstudievereniging die Here dien nie, maar ook om in my beroep Hom te dien. Ons hele lewe is ampsdiens, óók die beroepslewe. Daarom is die vraag na waar ek die mees vrugbare arbeid kan doen in die uitvoer van die taak wat die Here aan die begin aan die mens gegee het, grondliggend by beroepskeuse.

Mens hoef nie bang te wees dat deur hierdie vraag te vra, die beroepskeuses beperk sal word nie. Natuurlik is daar beroepe wat nie moontlik is vir God se kind wat erns maak met bogenoemde vraag nie. Alle beroepe wat primêr daarvan uitgaan om buite God se diens slegs geld te verdien en ook nie die welsyn van die medemens en samelewing dien nie, is ’n keuse wat ’n gelowige nie maak nie.

Om Gereformeerd te wees beteken om jou beroep nougeset uit te voer, wetend dat God jou daartoe geroep het. Hy het ons aan die werk gesit in sy skepping en eendag sal ons verantwoording moet doen oor hoe en waar ons gebou het. Om Gereformeerd te wees beteken om met vreugde jou werk te doen, met ’n opregte belangstelling daarvoor. Want Christus is Koning ook van die wetenskap en die tegniek, van alle terreine van die lewe. Daarom mag ons goddelike beroepskeuse meewerk aan die ontsluiting en regering van God se skepping. ’n Pragtige werk met ewigheidswaarde! (Psalm 90:17)