Bron: Die Kerkblad, 1987. 2 bladsye.

Oog en Wolk

oë in die wolke🔗

Die Oog🔗

In die paradys het dit begin! Satan sê: "Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken" (Genesis 3:4, 5).

Wat sal die vrou sê? Daar is spanning in die hemel. Sal sy die slang weerlê? Die vrou sê egter niks. Sy kyk. "Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë ... en gee ook aan haar man by haar ... Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is..." (vs. 3, 7).

Die vrede en die geluk en die liefde wyk. In die plek daarvan kom die vloek van die toorn van God. Hulle oë het oopgegaan, maar op 'n ander manier as wat die slang beweer het. Hulle sien slegs hulle naakt­heid, wat skielik hinderlik is en bedek moet word.

Die Wolk🔗

God het Hom nou vir die mens verberg sodat niemand sy aangesig kon sien nie. Aan die volk Israel het Hy sy teenwoordigheid nogtans sigbaar bewys deur die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags, terwyl hulle deur die woestyn trek.

By Sinai sê die HERE aan Moses: "Kyk, Ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek..." (Eksodus 19:9). Toe Moses die berg opklim (24) om die Wet te ontvang, het 'n wolk die berg oordek. Moses moet wag. Eers op die sewende dag roep die HERE na hom, uit die wolk (dieselfde ritme as by die skepping!). Wat die volk van die verskyning van die HERE aan Moses kon sien, was soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Moses het binne-in die wolk ingegaan en was 40 dae en 40 nagte op die berg. (Dit herinner weer aan die 40 dae tussen opstanding en hemelvaart, wat deur Jesus gebruik is om sy dissipels toe te rus met wys­heid en kennis vir hulle magtige roeping.)

Nadat die tabernakel voltooi is, lees ons: "Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heer­likheid van die HERE het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie" (Eksodus 40:34).

Voorwaar, wolke is 'n bedekking vir Hom (Job 22:4); die HERE ry op 'n vurige wolk (Jesaja 19:1); “U het Uself in 'n wolk gehul” (Klaagliedere 3:44).

Oog en Wolk🔗

"En nadat Jesus dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem." So word die hemelvaart van ons Heiland in Handelinge 1:9 op ontroerende wyse beskrywe.

Voorheen, op die berg van verheerliking (Matteus 17:1-13), toe Moses en Elia en Jesus saam was, het Jesus van gedaante verander, sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Petrus wou dadelik drie hutte vir hulle bou, en "terwyl hy nog spreek, oordek 'n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 'n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het. Luister na Hom! (vs. 5). Toe slaan hulle hulle oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen" (vs. 8).

wolke

Na sy gevangeneming sê Jesus aan die hoëpriester, Kajafas, tydens sy verhoor: "Maar Ek sê vir u almal: Van nou of sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel" (Matteus 26:64).

Oor sy wederkoms het Jesus geprofeteer: "En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid" (Matteus 24:30). Sy koms in heerlikheid op die wolke sal dus sigbaar wees vir ál die stamme van die aarde! Daarom skryf Johannes op Patmos oor sy openba­ring: "Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!" (Openbaring 1:7).

Die koms van God voltrek hom in die koms van Christus. Die wolke is telkens die sigbare teken van God se majesteit en teenwoordigheid. By die weder­koms dien die wolk egter nie meer om Hom te bedek nie, maar juis om Hom sigbaar en kenbaar te maak vir elke oog, óók hulle wat Hom deursteek het (dit is almal wat Hom in alle eeue gesmaad en verstoot het). Alle mense, sonder 'n enkele uitsondering, sal Hom sien kom.

Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volhar­ding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.Hebreërs 12:1, 2

Is ons lampe brandend, ons heupe omgord, ons oë op die wolke? Hy staan gereed om te kom – om elk­een volgens sy dade te vergeld.