2 bladsye.

Psigiatrie en Geneeskunde

vrou

Psigososiale probleme is baie bekend in algemene praktyk. By die meeste siektes, in elk geval chroniese siektes, is daar ’n duidelike psigiese belewing van die siekte deur pasiënte. Dit is ook nie verbasend nie – die mens se liggaam en siel is immers een, en siekte van die een beïnvloed die ander. Ook die behandeling van psigiatriese siektes is vandag, en was ook in die verlede, ’n opdrag van mediese praktisyns.

Daar is dikwels ’n sekere stigma aan psigiatriese siektes verbonde. Dit sou pasiënte wees wat nie meer die pas van elke dag kan volhou nie, mense wat alles swart insien, mense wat deur omstandighede getref word en nie weer op die been kan kom nie, en nog baie erger – mense wie se geloof in Christus nie groot genoeg is nie of deur die duiwel besete sou wees. Al bogenoemde is ten onregte en baie onbarmhartig.

Mense met psigiatriese siektes word soms, en daar is baie voorbeelde in die geskiedenis van die psigiatrie, eenkant geplaas en langtermyn in inrigtings opgeneem. Vroeër jare is swaar psigiatriese pasiënte byvoorbeeld aan kettings vasgemaak.

Gelukkig is daardie dae verby. Die moderne psigiatrie het deur God se genade baie vordering gemaak om psigiese siektes te definieer en agter te kom dat molekulêre en biochemiese wanbalanse in die brein vir baie siektes verantwoordelik is. Gebaseer op hierdie kennis kon middels ontwikkel word om sulke siektes doeltreffend en met effek te behandel. In die afgelope twee dekades is ongelooflike vordering gemaak om siektes soos endogene depressies, verskillende psigoses, angsversteurings en slaapprobleme aan te spreek.

Die dae van langtermyn opnames is daarom gelukkig ook verby. Baie mense word geweldig gehelp deur nuwe SSRI middels (Selective Serotonin Release Inhibitors – soos byvoorbeeld Prozac, Aropax en andere) teen depressie, psigoses en angsversteurings. Met gebruik van die middels kan pasiënte hul werk in diens van die HERE doen en vir hul gesin sorg – hulle kan weer hul plek in die samelewing inneem. Net soos iemand wat goed gekontroleerd is vir sy hartversaking of epilepsie, kan skisofrenie-pasiënte met die regte medikasie gewoon hul werk doen.

Natuurlik staan geneesmiddelbehandeling nie los van die aanneem van ’n gesonde lewensstyl van nie-rook, oefening, gesond en matig eet en drink nie. Laasgenoemde aspekte van lewensstyl is in baie opsigte verantwoordelik vir die meeste sterftes in Westerse lande wat hartvatvernouing en kanker insluit.

Dit is daarom krities belangrik om, net soos wat iemand met suikersiekte insulien benodig om sy suiker op peil te hou, pasiënte met major depressie te behandel om die serotonien-oordrag in die brein te korrigeer. Daarvoor is middels nou beskikbaar wat ’n baie belangrike rol speel in die holistiese benadering van hierdie pasiënt. Daar hoef geen stigma of persepsie aan te kleef nie. Gelukkig word dit steeds minder by pasiënte opgemerk.

psigiatrie

In die behandeling van alle siektes, ook psigiatries van aard, is dit belangrik om die middels in vertroue op die Here en in dankbaarheid teenoor Hom te gebruik. Ja, om ook die siekte in die regte perspektief te sien. Die Here gebruik dit om ons vertroue op Hom te hou en te versterk, om sy doel met ons lewe in sy diens te bereik in siekte en gesondheid.

Die behandeling van psigiatriese siektes en die navorsing daaroor is ook ’n opdrag van Christus. Die verlossing wat Christus tot stand gebring het, sal lei tot ’n nuwe wêreld waarin psigiese lyding ook nie meer sal wees nie – waar al die trane afgevee sal word. ’n Voorbode daarvan lees ons in die evangelies oor die wondergenesings van Christus. Die bewoënheid van Christus, ook ten aansien van die psigies lydende mens, mag vir Christen-dokters en -verpleegsters ’n motief wees om na te volg in die betoning van barmhartigheid. Dit sluit ’n omvattende behandelingsplan van christelike berading, geneesmiddels, arbeidsterapie, ensovoorts in. Christelike berading behels om op ’n vertroulike manier die node, angste en moeites van die pasiënt aan te hoor, sekere korreksies te maak in denke vanuit die Skrif, deur te wys op die beloftes van die HERE in vertroue en afhanklikheid op Hom. Negatiewe gedagtepatrone kan so omgekeer word om in lyn te kom met wat die HERE vra en beloof. In hierdie proses, wat verskeie kontaktye mag insluit, speel geneesmiddels ’n dikwels onmisbare ondersteunende rol.

Dit is egter nie die werk van professionele mense alleen nie. Ons het almal ’n plig tot barmhartigheidswerk teenoor siekes. In navolging van Christus is bewoënheid oor die lot van jou medemens, ook met ’n psigiese siekte, ’n opdrag. Enige distansiëring daarvan of neersien daarop of persepsies oor behandeling wat op eie interpretasie gebaseer is, is daarom onchristelik.