Bron: Waarheid en Dwaling. 2 bladsye.

Swaar Tye

Bybel

Die jaar 2000 val in 'die laaste dae' waarvan Joël geprofeteer het. Die tydperk wat met die uitstorting van die Heilige Gees aangebreek het, duur voort tot die terugkoms van ons Here op die wolke. In die laaste dae is alle lidmate van die kerk gesalfdes, gesalf met die Heilige Gees. Die effek daarvan? Almal profeteer. Hulle ken die Here, sy wil en hoe Hy gedien wil word. En waar die harte van vol is, loop die monde van oor. Die stem van God weerklink uit hulle monde in die gesinne, in die werk van elke dag, in die kerk- en landsregering, in die pers, kortom in die hele lewe. Die kerk is profete-kerk.

Profete stuit op weerstand. Die Here sê in 2 Timoteus 3:1: Daar sal in die laaste dae swaar tye kom. Die woord swaar (chalepos in die Griekse grondteks) kom slegs twee keer in die Nuwe Testament voor. Die ander plek is Matteus 8:28. Twee duiwelbesetenes kom die Here Je­sus van die grafte af tegemoet. Duiwels dink, praat en tree in en vanuit hulle op. Die besetenes is kwaai (chalepos), so kwaai dat niemand met daardie pad kan verbygaan nie. Chalepos beteken onwillig teenoor die Here en sy diens, vyandig, boosaardig, hels. Profete ontmoet teenstand uit die hel. Efesiërs 6:12 kondig aan:

Hulle (persoonlike en kerklike) worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug.

Die profete-kerk lewe in swaar tye. Die woord tyd (kairos in die grondteks) dui 'n beperkte tydsduur aan. Die tydperk van die laaste dae word vanuit die hel in 'n hele aantal tye verdeel. Telkens 'n nuwe tydvak, 'n New Age, gekenmerk deur 'n eie tydgees. Die tyd van folterkamers en brandstapels is in die demokratiese Westerse wêreld voorlopig verby. Profete­stemme word tans in daardie wêreld op 'n ander manier versmoor.

Die een naam van behoud – Jesus, die Christus – word deur talle name vervang. Die evangelie wat afgode uitsluit, word weerstaan met die pseudo-evangelie, dat alle godsdienste wesentlik een is. Gebooie van God word outyds geag. Eerbied vir die Here? Vir 'n 'vreemde God'? Teoloë speel saam in die helse 'spel' waarin alles en elkeen aanvaar word met een uitsondering: die stem van God se profete.

Die verskillende taktieke wat die duiwels in die verskeie tydvakke aanwend, dra almal dieselfde kenmerk. Ons lees in 2 Timoteus 3:2-5: Die mense sal liefhebbers van hulleself wees. Die hele lewe, ook die godsdiens, is mensgerig. Liefde, brand vir die Here en sy volk, kom nie in daardie sataniese woordeboek voor nie. Van die mense wat hulle deur die hel laat lei, het sommige 'n gedaante van godsvrug, maar hulle verloën die krag daarvan.

Profete kry swaar, reeds in hulle jong jare. God se heilsame gebod wat in hulle mond en lewe klink, ontmoet fel teenstand in skole, in groepsverbande, in werkkringe, ja orals in die neo­modernistiese 'samelewing'. Waarop loop die swaar tye uit? Dit sê die Here in Openbaring 11:3-12. Die twee getuies van die Here word gedood. Waarom gaan die vyandskap teen hulle so ver? Hulle het die bewoners van die aarde met hulle profetiese getuienis gepynig, die gewete van die mense geraak, hulle seer gemaak.

Wat bedoel die Here met sy openbaring oor die swaar tye? Dis nie 'n bangmaak-profesie nie. Hierdie profesie begin met die woorde: 'Weet dit'! Timoteus, kerkvolk in alle lande en tye, hou in gedagte: Daar kom swaar tye. Die duiwels en hulle trawante in die wêreld en in die afvallige kerk rig hulle helse aandag spesiaal op God se profete. Profete gaan – soos van ouds – swaarkry. Weet dit ook: Hy wat sy profete roep, gee krag om in die swaarkry staande te bly. Hulle sal hulle getuienis voleindig, die getuienis vir Christus en teen almal wat hulle teen Hom en sy Woord verset.

Mense wat profete mond-dood maak, beroof hulleself van die lewende en lewend makende Woord van God. Die einde van 'die laaste dae'? Openbaring 11:11 sê: 'n Gees van die lewe uit God gaan in die vermoorde getuies in. Hulle gaan op hulle voete staan. Diegene wat God se profete weerstaan het? 'n Groot vrees val op diegene wat hulle aanskou.

Mag die Here sy volk in helse teenstand laat profeteer in die kerk en van daaruit in die hele lewe.