Bron: Die Kerkblad, 1989. 2 bladsye.

Uitverkiesing - Sug jy of Juig jy?

kruis

Baie mense skrik as hulle die woord 'uitverkiesing' hoor. Waar­aan dink jy as jy van uitverkiesing hoor?

Sommige dink dis 'n donker, on­bekende beskikkingsmag van God. God sou uit die mensheid, wie weet waarom, sonder plan of 'n vaste metode, 'n sekere groep mense uitverkies het … wille­keurig, soos 'n despoot.

Calvyn sê:

Ons mag nie die ge­lowiges wegkeer van wat die Bybel oor die uitverkiesing leer nie. Dan beroof ons hulle van 'n weldaad van God. Ons moet ver­sigtig wees om nie slimmer as die Heilige Gees te wees wat die uit­verkiesing aan ons geopenbaar het nie.

Laat die uitverkiesing jou sug of juig? Wat leer die Bybel? (Lees Efesiërs 1 en Romeine 9)

God het Ons in Christus Uitverkies🔗

Paulus sing hieroor 'n lofsang. Die uitverkiesing laat hom juig (Efesiërs 1). Hy skryf dinge neer wat hy nie uit­gedink het nie. Hy maak dit be­kend wat God aan hom geopen­baar het.

Paulus begin nie met die uitver­kiesing nie, maar met die genade wat in Christus aan ons gegee is (v. 3). Daarna sê Paulus: God het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hierdie volgorde is uiters belang­rik. Eers as ons die Saligmaker in Christus gevind het, mag ons dieper gaan delf in God se skat­kamers. Dan kan ons die uitverkie­sing verstaan. Dit is die voorgeskrewe orde: Eers glo in Christus, dan ondersoek ons die uitverkie­sing.

Wie nie begin met wat in die Evangelie geopenbaar is nie, naamlik dat God in Christus na ons kom nie, vind dat die skat­kamers van God onverstaanbaar is.

Sien jy die waarde om by die God­delike orde te hou? Hoe dikwels is die uitverkiesing behandel op so 'n manier dat alle konkrete be­wyse van God se vaderlike liefde in Christus uitgewis is.

As iemand teoreties wil filosofeer oor die uitverkiesing, word hieraan nou 'n einde gemaak. Want God het in Christus uitverkies.

Wat beteken die uitverkiesing in Christus?

God verskyn in Christus en doen sy werk in Christus. Jesus sê: "Wie My gesien het, het die Vader gesien".

Ons is in Christus ingelyf. Ons is nie op ons eie voorwerp van God se liefde nie, maar ons is dit vas aan Christus, die Seun van sy liefde.

Wat is Nou Uitverkiesing?🔗

Toe die hele wêreld in die verderf gelê het, wou God sondaars in Christus verlos. En God verkies ons in Christus. Hy skenk ons in Christus sy liefde. God is almagtig en vry om te verkies, maar Hy is ook genadig. Die uitverkiesing word nooit van God se liefde losgemaak nie (1 Tessalonisense 1:4).

Die verkiesende God kom in Jesus Christus na ons. Hy roep ons tot geloof in Jesus. Wie deur die geloof Jesus aangryp, gryp in Hom ook die God van sy verkie­sing aan. Ons kan nie oor die uitverkiesing objektief redeneer nie, ons verstaan dit net deur die ge­loof.

Glo in die uitverkiesing, is glo dat jy in Christus voorwerp is van die liefde van God.