Bron: De Reformatie. 1 bladsye.

Verandering van My Lewe

Snoei

As God na my toe kom en die leiding in my lewe neem, dan raak dit die mees innerlike van my bestaan.  God werk in my hart, in die diepste van my gedagtes.  Die Here Jesus praat daarvan dat Hy kom woon by die mens.  En Paulus getuig dat Christus in hom leef, en hyself leef nie meer nie.

God se leiding is ʼn leiding wat in my lewe ingryp, wat my hart beheers en my innerlike gedagtes verander.

God wat die leiding in my lewe neem, en my lewe wat verander is twee sake wat baie nou aan mekaar verbonde is.  Die verandering van my lewe is ʼn voorwaarde vir die voortgesette lewensleiding.  Want God woon en werk nie in die mens wat die sonde liefhet en dit volhardend doen nie.

Tog bring God se lewensleiding op sy beurt lewensverandering tot stand, en sit dit ook voort.  Want God maak die mens wat Hy wil lei en beheers, gereed vir sy doel.  Hy verander hierdie mens sodat hy Hom begin dien en eer.

God stuur Sy Seun om ons lewe te verander en aan ons Sy Lewe te gee.  Hy, wat vreemd was in hierdie wêreld van selfsug en selfgenoegsaamheid, het gesê dat ons die koninkryk van die hemele nie kan sien tensy ons van bo af gebore word nie.

So word dan ook duidelik dat daar met verandering van lewe nie bedoel word ʼn verbetering, ʼn  mooimaak, ʼn hier-bietjie-wegsny en daar-bietjie-aanplak, nie.  Daar word bedoel ʼn verandering in die wortel, ʼn werklike ommeswaai na die ander kant toe.  Daar is baie mense wat presies weet hoe om so aan die buitekant te snoei en te verf, dat jy met die eerste oppervlakkige oogopslag ʼn redelike hoë dunk van hulle kry.

Daar is ook Christene wat baie slordig is met die snoei en wegkap aan die buitekant, en wat met hulle lewe ʼn verwaarloosde indruk skep.  Dit neem nie weg dat die eersgenoemde mens geen lewensverandering ondergaan het en met sy hart onbekeerd teenoor God staan nie. En dat die werklik omgekeerde  mens, al is sy lewe nie vlekkeloos nie, ʼn radikale ander verhouding tot God en dus tot alles gevind het – juis ook in vergelyking met die mens wat die sonde liefhet.

Die evangelie vertel nie net dat ek ʼn verandering nodig het, wat ʼn geboorte genoem word, en dat niemand homself kan laat gebore word nie.  Dit verkondig ook, dat die Gees van God , Hy wat hierdie geboorte bewerk, bestaan en gegee ís.  Die Bybel noem daarmee ʼn bestaande werklikheid, die vreugde en blydskap van almal wat geleer het om voor die Woord van God te buig.

Iemand se geboorte is nooit binne sy eie mag nie.  Die verandering van die lewe is in de eerste plek en in sy wese ʼn werk van God se Gees.

My lewe word radikaal verander, my hart word voor God gebuig, my binneste word ʼn woonplek vir die Gees van God, my wil word gewillig en my verstand verstaan en my siel begin na God verlang – deur die lees en hoor van die evangelie van Jesus Christus.

Hierdie lewensverandering is ʼn wérklike verandering, wat mense God se kinders maak, en hul lewe verander in ʼn lewe wat uit God is en op God gerig is. Dit is ʼn lewe wat in die omgang met en in die diens aan God sy grootste vreugde vind.