Hoe kyk ons na ons broeders en susters in die Here? Sien ons hulle as 'n gawe van God aan ons?

3 bladsye. Vertaal deur Charlotte Roestorff.

Waardeer ander mense

Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees

Mattheus 6:19-20 (Nuwe Testament en Psalms: ‘n Direkte Vertaling, 2014).

blomme en lug

Waarom beveel Jesus ons om skatte in die hemel bymekaar te maak? Is dit nie ‘n bietjie selfsugtig om goed te doen as ons dit net doen om kapitaal op te bou in een of ander ewige bankrekening nie? Vir jare het ek nie gemaklik gevoel met Jesus se opdrag om belonings, krone en skatte na te jaag nie. Ek het geweet hemelse rykdom moet ‘n goeie ding wees, maar ek het daarop probeer konsentreer om die koninkryk te soek omdat dit die regte ding was om te doen. Ek onthou toe ‘n vriend gesê het hy weet nie wat dit beteken om krone in die hemel te kry as ons dit net aan die voete van Jesus gaan neersit nie, en daarom was hy nie van plan om hom daaroor moeg te maak nie. Met verligting het ek die idee van hemelse rykdom op die lange baan geskuif en vertrou dat God dit alles op die ou einde goed sal laat uitwerk.

Nou ja, as jy iets in die Bybel nie verstaan nie, is dit nie ‘n verkeerde reaksie om op God te vertrou dat alles uiteindelik goed sal uitwerk nie! Maar ek het tot die besef gekom dat ek iets belangriks misloop – iets wat Jesus met rede benadruk het. God se belofte van ‘n hemelse skat is nie ‘n vrypas vir ons selfsug nie. In plaas daarvan is dit die leidraad wat ‘n verband lê tussen sy gebod dat ons ons naaste moet liefhê en ‘n groeiende honger vir die hemel!

Die verband is dit: God self sal ons vreugde en voldoening in die hemel wees, wat beteken dat ons waarlik, en sonder die beperkinge van ons sondigheid, dít as waardevol sal beskou wat God as waardevol beskou. En wat beskou Hy as waardevol? Ons sou baie antwoorde kon gee – sy heerlikheid mag dalk die beste antwoord wees – maar Efesiërs 1:18 bied iets verrassends: ons is sy skat, ons is sy ryke en skitterende erfenis!  Nou ja, as ons gemaak is om dít waardevol te ag wat God waardevol ag – dan is daar een onontkombare gevolgtrekking wat ons moet maak:

Jou broers en susters in Christus is een van jou hemelse skatte. 

Omdat hulle die rykdom van Christus se erfenis is, is jou broers en susters ‘n glorieryke getuienis van sy reddende genade, ‘n verstommende juweel in sy heilige kroon, wat daarin gemonteer is deur die ondeurgrondelike dieptes van sy barmhartigheid.

hande vashou

Wat beteken dit?🔗

Waarom is dit belangrik? Dit is belangrik omdat die roeping om hemelse skatte te soek, verband hou met die roeping om ons lewens af te lê vir ons broers en susters.

Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê, net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Johannes 15:12-13

As ons ons geestelike broers en susters beskou as ons rykdom, dan vind ons skielik die enorme aansporing om in hulle welsyn te belê. Wanneer vriende in jou kring, of ‘n veeleisende gade of kollega jou skat is vir die volle duur van die ewigheid, dan word jou meelewing met hulle in hul beproewinge ‘n geleentheid om hulle te ondersteun en te bemoedig om Christus te begeer, en is dit nie ‘n onaangename sleurwerk nie. Om jou naaste lief te hê, word ‘n geleentheid om iets te ontwikkel, te verfyn en in te belê wat steeds vir jou ‘n vreugde sal wees oor tien duisend jaar!  Daar is geweldige groot krag in die besef dat elke persoon wat selfs op die geringste manier meer soos Christus word deur jou bemoeienis, deel sal wees van jou skat in die hemel.

Die werklikheid hiervan is onlangs op twee gebiede by my tuisgebring. Eerstens het dit my denke oor ouerskap gevorm. Ek erken dat ek heeltemal te dikwels ouerskap as ‘n geskenk en kosbare roeping om my kinders in die opvoeding en vermaning van die Here groot te maak, uit die oog verloor. Ek raak ongeduldig, afgetrokke en ek kan my kinders eerder behandel asof hulle die lewe vir my lastig maak as dat ek bevoorreg is om hulle te hê, en nog minder asof hulle kosbare skatte is. Maar stadigaan dring die verstommende belofte wat Jesus maak tot my deur dat elke beker koue water wat ek vir iemand gee in sy Naam, 'n beloning bring wat nie verlore kan gaan nie – en dié klein beloning sit hier reg voor my (Matt 10:42). Dit help my om geduldig te wees met my kinders se sonde en parmantigheid, wetende dat sowel dissipline as verdraagsaamheid vrug bewerk wat tot ‘n seën sal wees vir oneindig langer as die frustrasie van die oomblik. Enigiets wat ‘n hemelse skat word deur ‘n vierjarige te help om haar ma se gesteelde lipglans van die muur af te was, is te kosbaar om mis te loop.

Tweedens verander dit my gebabbel. Ek vermoed dat ek soos die meeste mense is en dit nie geniet om oor koeitjies en kalfies te praat nie. Dit lyk dikwels asof mense gesprekke aan die gang hou om verleentheid te voorkom terwyl hulle ‘n goeie geleentheid soek om beleefd van mekaar af weg te kom. Hierdie manier van dink is dwaas as ek iemand teenkom in wie ek ‘n aandeel het, by wie se groei tot die beeld van Christus ek ‘n persoonlike belang het! Dit beteken nie dat elke dertig-sekonde gedagtewisseling in die voorportaal van die kerk ‘n beradingsessie hoef te word, of dat ek nie beleefd ‘n geselskap kan verlaat en aanstap nie. Dit beteken wel dat ek leer om selfs ‘n dertig-sekonde ontmoeting te sien as ‘n voorsmaak van die hemel waardeur ek ‘n kykie kry op die fees wat God vir my voorberei en wat my eendag sal lei tot ontsagvolle aanbidding. Dit beteken die goedhartigheid, betrokkenheid, liefde, gebed en medelye wat ons in dertig sekondes gee, sal ‘n verskil maak wat tot in ewigheid sal duur.

Wanneer jou broer of suster jou skat is, is geen liefdesdaad verlore nie. Jy sal beslis nie jou beloning verloor nie, want jou beloning is juis die broer of suster vir wie jy besig is om te dien.

mekaar troos

Pas dit persoonlik toe🔗

Laat ek drie maniere voorstel waarop jy hierdie perspektief prakties in jou eie lewe kan toepas. Eerstens, wanneer jy vir iemand bid om in Christus te groei, het jy die vaste hoop dat God elke keer wat jy enigiets terwille van ‘n ander mens vra, sal reageer deur 'ja' te sê óf selfs iets beters te doen. Wat ‘n troos is dit dat Hy ons gebede verhoor op maniere ver bo wat ons eers van weet om te vra. Gebed is dus ‘n manier om geestelike rykdomme in ‘n ander persoon se lewe te laat instroom, en daardie rykdomme in daardie persoon sal jou hemelse beloning wees

Tweedens voeg jy tot jou hemelse skat by deur andere aan te moedig. Noem die goeie dinge wat jy sien, die werk van God se Gees, en die gawes wat Hy gegee het. Bemoediging help iemand om helderheid te kry oor hoe om die beeld van Christus na te volg in sy of haar lewe. Daarby verskaf bemoediging die motivering om dieper in te dring in die goeie werk wat God reeds besig is om te doen.

My derde toepassing mag jou dalk verras – dit is om sonde te bely. Hoe ontwikkel jou skuldbelydenis skatte in ander mense? Skuldbelydenis vermeerder die rykdom van God se erflating in ‘n ander persoon wat na jou luister, want jy gee elke keer wanneer jy skuld bely, vir jou broer of suster die beste uitsig op die krag van die evangelie. Telkens wanneer jy jou mislukkings ten opsigte van wilskrag en dade opnoem, bevestig jy die krag van God om jou te vergewe en te bevry. Jy demonstreer die geloofwaardigheid van die evangelie deur met jou volle gewig daarop te leun, terwyl jy die risiko loop van gewisse ondergang as Jesus jou nie vasgryp nie. Ek het oor en oor in my lewe gesien hoedat die kultuur van openhartigheid in die kerk waarin ek grootgeword het, my geleer het dat sonde ‘n vreeslike probleem was, maar dat dit glad nie kon opweeg teen genade nie. Wanneer jy die evangelie ernstig genoeg opneem om jou sonde te bely teenoor ‘n ander Christen, dan nooi jy iemand anders uit om te smaak en te sien dat die genade van God goed is.

Die belangrikheid daarvan om ons skat in mekaar te herken, is nie om onsself op die skouer te klop of die fokus van God se heerlikheid af weg te neem nie. Inteendeel, ek hoop eerder dat dit ons sal aktiveer om Christus en sy volk al hoe meer lief te kry namate ons besef hoe ruimhartig Hy is om die rykdomme van sy erfenis in sy geheiligdes met ons te deel. Hoe groot is die Vader se liefde vir ons dat Hy gekies het om ons saam met Christus erfgename te maak van sy ewige koninkryk, en dat Hy ons uitnooi na die feesmaal wat sy Gees vir ons berei. Mag Jesus se belofte van beloning ons laat honger en dors om ons broers en susters te sien ryp word tot volle vrugbaarheid.