Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

Waarom doen ons wat goed is?

Waarom moet ons doen wat goed is? Die antwoord is eenvoudig. Ons is kinders van ‘n goeie God. Die evangelie is vir ons gegee dat ons die goeie God weer mag ken en met Hom leef. Die rede waarom ons goed moet doen, is nie om vir God iets terug te gee uit dankbaarheid vir ons verlossing nie. Ons doen goed om te laat sien dat ons hoort by God wat goed is en goed doen. Ons (goeie) lewens pas by ons (goeie) God.

Loof God omdat Hy goed is en goed is sonder end🔗

Dit is so belangrik om goed te verstaan waarom ons, wat sonder enige verdienste van ons kant, deur Christus gered is, nou ook self doen wat goed is. Om dit te verstaan, moet ons goed besef waarom die Here sy Torah / onderwysing vir sy volk reeds in die Ou Testament gegee het. Die Torah is nie in die eerste plek morele reëls soos wat ons dikwels wette verstaan nie. Deur die Torah het die Here vir Israel kennis van Homself gegee. Hy wou hê hulle moes Hom, die God wat hulle uit genade ‘n blyplek in die land Kanaän gegee het, leer ken. Hy wou hulle met sy Torah / onderwysing leer om geheel en al uit Sý goedheid te leef. Hulle hele lewe moes op Hom self gerig wees. Gerig op Sy heiligheid waarin Hy só anders is as die gode van die ander volke wat eers in die land Kanaän gewoon het. Deur die gehoorsaamheid van Israel, wou die Here rondom Hom ‘n samelewing van mense bymekaarmaak wat by Hom pas.

Navolgers van God en Christus🔗

Met Christus se koms na die aarde was dit nie anders nie. Jesus roep saam met Hom en sy apostels mense uit Israel en later uit ander volke, om volgelinge van Hom te word. Hulle moes soos Hy word. Navolging van Christus kenmerk daarom die leerlinge van Jesus se lewe. Rondom Homself wat sy kruis gedra, Homself verloën het, maak Hy mense bymekaar op pad na die koninkryk van die hemel. ‘n Samelewing van mense wat op pad is na ‘n nuwe beloofde land op die aarde wat nuut gemaak sal word. Dit bring ons reeds by die antwoord wat die Kategismus met alle trefsekerheid gee op die vraag waarom ons wat uit genade gered is, nou ook die goeie gaan doen. Christus, wat ons met sy bloed gekoop het, verander ons nou ook deur sy Gees, dit is deur die lewe met Hom, tot sy ewebeeld. Ons word nou in die lewe met Hom verander om steeds meer soos Jesus te lyk!

Só word dit duidelik dat ons bly en dankbaar is oor ons verlossing en dat ons God in alles wil prys. Ons doen wat goed is, omdat ons navolgers van Christus geword het. Ons doen goed, want ons wil steeds meer pas by ons Verlosser wat Homself vir ons gegee het om ons met sy bloed te koop. Hý leef steeds meer in ons en ons in Hom (vgl. Nagmaalsformulier!). Hierdie belydenis is myle vêr weg van die gedagte dat ons nou vir God iets moet gaan doen, omdat ons op een of ander manier ons dankbaarheid duidelik moet laat word.

Die goeie wat ons doen moet altyd in die eerste plek iets wees wat in verhouding tot God self staan. Dit het nie in die eerste plek te doen met blinde gehoorsaamheid aan reëls en gebooie wat tydlose beginsels sou wees nie. In die Bybelse sin van die woord, bestaan daar geen tydlose beginsels los van God self nie. Die doel van ons gehoorsaamheid is om na die ewebeeld van ons goeie God verander te word. Hy is die onveranderlik Goeie. Ons dankbaarheid is daarom ‘n reaksie en dankbaarheid wat ‘n plek kry binne ‘n persoonlike verhouding.

Niemand is goed nie, behalwe God🔗

Die goeie van God wat gedoen moet word, lê in God self. In sý karakter, sý wil, sý dade, sý doelwitte vir ons. Die goeie wat God se volk moet doen, word bepaal deur wie God is. Hy is nie sommer te vergelyk met die gode van die Kanaäniete nie. Hy is die Here die God van Israel. Só praat Moses met die volk, wanneer hy hulle oproep tot gehoorsaamheid. Hy vertel hulle wie hulle God is. Hy is die God van die gode en die Here van die here; die grote, magtige en gedugte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie (Deut. 10 : 17ev.).

Nader omskryf - dit lê in Jesus self wat die goeie God is wat tot by ons gekom het. Daarom moet Hy nagevolg word. Hy is inderdaad die Meester wat ons leer wat goed is. Vir die ryk jongman word die goeie gebooie glashelder, wanneer dit verstaan word in dít waartoe die Here Jesus hom oproep. Hy moet alles gaan verkoop en Jesus in sy armoede op pad na die kruis volg. Israel moes nie net regeer op wie God was en is nie, maar ook op wat Hy gedoen het. Die Here gee nooit vir die Israeliete ‘n lysie van gebooie, sonder om hulle eers ‘n verhaal te vertel van wat Hy self gedoen het in sy goedheid nie. Hy is die Here hulle God wat hulle uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Israel moet leer wat die goeie is wat hulle moet doen, deur eers te kyk na wat die Here self gedoen het.

U moet hier aandagtig lees. Ek bedoel nie maar net dat Israel eers moes let op God se genade en dan vanuit sy genade Hom gaan gehoorsaam nie. Dit gaan oor véél meer. Dit gaan daaroor dat ons moet leer wat goed is, deur te let op wat die goeie is wat God gedoen het. Want dit is juis deur besig te wees met die goeie wat God gedoen het, dat die Here deur sy Gees ons na hierdie beeld verander. Dan is dit nie ons wat uit reaksie op God se genade nou ‘n stuk dankbaarheid gaan doen nie. Dan is die goeie wat ons doen, die vrug van besig wees met die goeie wat God doen. Hy is dan self die een wat my na sy beeld verander. Die goeie wat ons dan doen is ‘n manier waarop ons navolgers van God self word. En daaroor gaan dit in Sondag 32 van die Heidelbergse Kategismus. Mense wat deur die bloed van Christus gekoop is, word deur die Gees van Christus verander om navolgers van God te word. Dit is die goeie wat ons doen.

Beeld van God🔗

God se genadige goedheid wys die weg van 'n goeie lewe. ‘n Goeie lewe is ‘n lewe vanuit God se goedheid. Die goeie lewe wat die Here van ons vra, is 'n lewe met Hom. Daaroor gaan dit. Die goeie wat Israel doen, kan net gestalte kry deurdat Israel altyd weer herinner moes word aan die goeie wat God vir hulle gedoen het. Geen gebod word ooit gegee sonder die verhaal te vertel van God se genadige dade nie. Op hierdie manier het die Here vir sy volk ‘n weg aangewys wat hulle moes gaan. Hulle moes in die weg van die Here gaan. Ons mag dit nie afswak na ‘n paar morele reëls wat hulle moes nakom nie. Die weg wat hulle moes gaan, was die weg wat die Here self gegaan het. Hulle moes op ‘n weg gaan waarin hulle God navolg. Daarom is die belangrikste wat ons moet leer as ons die goeie gaan doen, kennis van die goeie wat God doen. Die goeie wat ons moet doen mag niks minder wees as ‘n weerkaatsing van God se eie karakter nie. Ons moet doen wat Hy doen!!

Die goedheid in ons lewens moet iets weerspieël van God se goedheid. Ons moet volmaak wees soos ons hemelse Vader volmaak is (Matt. 5:48). Dit is wat dit beteken om beeld van God te wees. Ons moet in ons doen en late 'n afbeelding wees van God se goedheid, volmaaktheid, heiligheid, barmhartigheid en lankmoedigheid. Ons lewenswandel moet heilig wees, want God is heilig: "Wees heilig, want Ek is heilig" (1 Pet. 1:16). Ons lewens moet doelbewus daarop gerig wees om te gaan op die weg wat God self gegaan het. Ons moet doelbewus ons lewens laat reflekteer hoe ons God is. Ons moet tot sy ewebeeld vernuwe word!! Niks minder nie.

Gedurig weer hoor ons hoe Jesus vir sy dissipels oproep om in die weg te gaan wat Hy gegaan het. “As ek wat julle Heer en Meester is, julle voete was, hoeveel te meer sal julle nie mekaar se voete moet was nie” (Joh. 13). Mans julle moet julle vroue liefhê soos wat Christus die gemeente gehad het (Efes. 5). Word navolgers van God en Christus in jou huwelik! As Christus wat dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, in die gestalte van ‘n dienskneg na die aarde gekom het, sal ons dan nie onsself opstel as diensknegte nie (Fil. 2)?!!

Wandel in my weë🔗

Laat ons kyk hoe die Here reeds deur Moses geleer het om só na sy beeld vernuwe te word. Die Here het pas vir Israel uit slawerny verlos as bewys van sy trou, liefde, genade en ontferming. Wat vra die Here dan van hulle? Die Here vra dat hulle sal wandel “in my weë” (Deut. 10:12). Hom moet hulle dien met hulle hele hart en siel. Hulle hele menswees moet oorgegee wees aan ‘n lewe met hierdie genadige en goeie God wat goedheid aan hulle bewys het. Dit is die weg van die Here. Die weg wat só anders is as die weë wat die afgode van die heidene gaan. Sý weg is ‘n genadeweg!! Kyk maar wat die Here gedoen het…aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. En wat het die Here gedoen? Die Here het net aan die vaders van Israel genade bewys!! Hulle nageslag het die Here verkies om aan genade te bewys! Hy is die Here wat reg aan die wees en die weduwee verskaf (Deut. 10:18).

Daarom word Israel nou opgeroep om die vreemdeling lief te hê (10:19). Hulle moet onthou dat hulle self vreemdelinge in Egipte was. Nee, dit gaan nie daaroor dat hulle vanuit hulle herinneringe aan die bitterheid van die slawerny nou goed gaan doen nie. Hulle moet die goedheid onthou wat die Here aan hulle bewys het toe hulle self vreemdelinge was. Die Here herinner hulle nie maar net aan een ding wat Hy vir hulle gedoen het nie. Hy herinner hulle aan hoe Hy self is. Hy is die Een wat aan vreemdelinge goedheid bewys. Dáárom moet sy volk dit nou ook doen. Sy volk moet na sy ewebeeld vernuwe word.