Bron: De Reformatie. 3 bladsye.

Wat Verander as Ons Bid?

biddende hande

“Gebed verander alles”. Dit is ʼn mooi uitspraak wat ek êrens op ʼn bord gelees het.  Maar is dit werklik waar? Watter verskil maak my gebed nou presies?  Ons sê  dat God ons gebede verhoor, maar hoe beleef jy dit?  Maak my gebed rêrig ’n verskil ? Word jy werklik  genees van die siekte, omdat jy daarvoor gebid het?  Of is dit die medisyne wat maar net hulle werk doen – ook al sou jy nie vir genesing bid nie? Daarby kan ’n mens ook vir jouself die vraag vra: “Wat beteken gebed vir my?”

Indien jy versuim om te bid, voel dit nie rêrig anders nie. Partykeer voel dit ook of die woorde van jou gebed vasslaan teen die plafon van jou slaapkamer, of hulle kom terug soos ʼn boemerang. Wat verander as ons bid?

Wat sê God oor Gebed?🔗

Ek wil graag die aandag vestig op bogenoemde vrae. Maar dit is belangrik om te weet dat ons nie by ons gevoel moet begin nie, want dan sal ’n mens nie ’n verskil agterkom voor en na ʼn gebed nie. Jy kan bv bid, dat die Heilige Gees in jou hart kom bly.  In God se Woord staan geskrywe, dat jy daarvan oortuig mag wees dat God so ’n opregte gebed altyd sal verhoor (Lukas 11:13). Tog kan dit vir jou voel of daar niks verander het na jou gebed nie. Omdat ek nie noodwendig iets voel nie, het God daarom nie die gebed verhoor nie?

Het God dalk belowe: “As jy bid vir die Heilige Gees, sal  jy ’n baie snaakse gevoel in jou binneste beleef?” Nee, jy mag glo dat die Heilige Gees in jou hart teenwoordig is, want God sê so! Ons moet glo wat God belowe en dat Hy ons toerus met die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vriendelikheid, geduld, ens. God speel nie ’n speletjie met ons nie. Die probleem lê by ons en nie by God nie. Ons vertrou Hom nie genoeg nie.

Die Bidder Verander🔗

Wat verander as ons bid? Ek sou eerder wou vra: “Wie verander deur gebed?” Ons kan so aandag vra vir die gebed, dat ons van die bidder vergeet.

’n Bidder kyk met ander oë na die wêreld, omdat hy in kontak is met die hemel. Sy hele lewe lê hy oop en bloot voor die God met Wie hy in ’n verhouding staan. Sy hele lewe lê hy in die hand van sy God. En eintlik het die belangrikste van die gebed dan alreeds plaasgevind...

Kom ons kyk na Dawid in 2 Samuel 12. As gevolg van sy sondes het Dawid, na ’n tydperk van geestelike agteruitgang, weer tot God begin bid. Die seuntjie wat gebore is uit die owerspel met Batseba, het ernstig siek geword en Dawid bid vir sy redding. In vers 16 staan geskrywe: “En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind.” Hy vra nie maar net die heeltyd dat die kind tog mag bly lewe nie. Nee, Dawid nader tot God. Wanneer die seuntjie dan tog sterf en Dawid se gebed nie verhoor word nie, het hy nie alles verloor nie. Al biddende het hy God weer gevind – daardie God van Wie hy meer as ’n jaar vervreem was. Deur sy gebed het dit sigbaar geword dat Dawid verander het. Die verhouding tussen God en Dawid is herstel. Dawid is vertroos en glo weer opreg. Dit is dus belangrik om te weet dat die bidder verander, want hy/sy wat bid is tuis by God. Wat kan ’n mens nog meer begeer?

Groot Gebedsverhoring🔗

Hiermee het ons natuurlik nie alles gesê nie. Ons mag verseker weet dat ons gebed ook ’n uitwerking het. God het besluit om in die uitvoering van Sy raadsplan ook van ons gebede gebruik te maak. Jakobus skryf: “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking…” (Jakobus 5:16). Hy gebruik Elia as voorbeeld. Elia was ’n mens soos ek en jy, ’n doodgewone mens, nie ’n super-gelowige nie. Elia het ernstig gebid en God het sy gebed verhoor. Drie en half jaar ’n versengende droogte, gevolg deur reën wat God gegee het. Sulke groot gevolge het sy eenvoudige gebed gehad. God het krag aan sy gebed verleen.

Let wel: ons praat egter wel hier van die gebed van ’n regverdige. Dit is ‘n gelowige wat in ’n goeie verhouding tot God staan. In dieselfde brief wys Jakobus ons ook op die teenoorgestelde (Jakobus 4:3). “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”

Maar as ons in ’n goeie verhouding tot God staan, en dan bid, dan is daar baie gebedsverhoring. Partykeer sien ons dit egter nie raak nie, en dan word gebedsverhoring vir ons ’n probleem. Indien God nie ons gebed verhoor soos ons dit wil nie, raak dit vir ons ’n probleem om aan te hou bid of om te volhard in ons gebedslewe.

Bybel

Maar dan is ons besig om ’n paar dinge te vergeet. Allereers dat ander dele van ons gebed wel verhoring ontvang het. Ons bid vir gesondheid, krag om te kan werk, bewaring, vergewing ens. Indien ons elke keer onthou om te dank vir alles wat God vir ons gee, sal ons ook baie meer bewus wees van gebedsverhoring.

Verder moet ons goeie onderskeid tref as dit kom by gebedsverhoring. Nêrens in die Bybel belowe God ’n algemene gebedsverhoring nie. Hy vervul nie al ons wense nie, want ons weet nie altyd wat goed is vir ons nie.

Wat ons werklik nodig het, is God se genade, vergewing en die Heilige Gees. In antwoord op ons gebede gee God verseker hierdie gawes. Daaraan hoef ons nooit te twyfel nie. Daar is baie meer gebedsverhoring as wat ons ooit besef. Maar ons kan soos bederfde kindertjies word, en dit nie meer besef of daarby stilstaan nie.

God Verhoor op Sy Manier🔗

Ek wil graag terugkom by die punt dat ons nie altyd weet wat goed is vir ons nie. Wanneer ons siek is, bid ons vir genesing. Maar is dit altyd iets wat ons lewe verbeter? Watter effek het dit op die langtermyn? Dit is God alleen wat dit weet, en daarom is dit goed dat God nie altyd gee wat ons vra nie. Wat ons wel mag weet is: Hy doen altyd wat die Heilige Gees, wat in ons woon, vra (Romeine 8:26). Hier in Romeine staan dat ons nie self altyd weet wat ons behoort te bid nie, maar dat die Gees self vir ons pleit. Hy bid volgens die wil van God. God hoor vanuit ons lewe nie net ons gebede nie, maar ook die stem van die Heilige Gees wat in ons woon. Die Heilige Gees weet presies wat ons nodig het. Romeine 8 gaan verder ( en hierdie verband is baie belangrik): “Ons  weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir dié  wat Hom liefhet...

God lei ons lewe baie noukeurig in oorstemming met die gebed van die Heilige Gees, vanuit ons hart. Hoe wonderlik! As ons stamelend bid en nie besef wat ons rêrig nodig het nie, hoef ons nie bekommerd te wees nie, want deur die kontak van ons Vader in die hemel met die Gees in ons hart, sal alles regkom. Daarom is die opskrif bo hierdie perikoop: “God verhoor op Sy manier.” Hy verhoor inderdaad op Sy manier, sodat alles in ons lewe moet saamwerk sodat ons volhard en die eindstreep haal. Dít is gebedsverhoring!

Nie Elke Gebed Word Nie Verhoor Nie🔗

Die Bybel is ook baie duidelik oor die feit dat nie elke gebed verhoor word nie. Die voorbeeld van Dawid het ons al bespreek. Ook Paulus het driemaal gebid dat God hom sou bevry van die doring in sy vlees. God se antwoord was ’n duidelike “Nee”. En weereens, nou kan ons maklik hiervan ’n probleem maak. Want hoekom tree God so op?

Eintlik begin ons dan sommer al verkeerd. Die feit dat God soms nie gebede verhoor nie, beteken juis dat Hy baie ernstig besig is met ons gebede. Elke gebed word bo in die hemel ernstig oorweeg!

Ons dink altyd in terme van ’n ja of ’n nee antwoord, terwyl God met ons op weg is. En op dié pad bepaal God stap vir stap wat goed is vir ons. Ook as God soms “nee” antwoord op ons gebede, dan is dit juis omdat Hy ons nie wil verloor nie. Niks mag ons immers skei van die liefde van God nie!

ja en nee

Soms verhoor God ons gebede eers na ’n tydjie. Daarvoor kan twee redes wees: Eerstens kan Hy kwaad wees vir jou. Dit is altyd goed om ons lewe te ondersoek: Is daar iets verkeerd tussen God en my? (dink aan Dawid). Tweedens, dit kan ook wees dat God jou op die proef stel (Lukas 18:1-8): Volhard jy in gebed, ook al moet jy ’n tydjie wag vir God se antwoord?

Dus: Nie elke gebed word (dadelik) verhoor nie – en dit is goed so! Anders sou ons dit ook nie meer ’n gebed kon noem nie, maar moet ons eerder praat van ’n bestelling wat ingelewer word. Om te bid beteken dat jy in vertroue jou hele lewe in jou Vader se hande lê, en dat Hy die pad sal oopmaak waarlangs jou voet kan gaan. Dit is wat ons in die geloof mag sê.

En wie dit glo, sal dit ook so ervaar!