Bron: Kompas. 3 bladsye.

Word met die Gees vervul

 “Wat besiel jou? Wat dryf jou daartoe om so te praat en om so op te tree?”
Elke persoon het ’n sekere krag wat hom aandryf. Ons doen dinge nie sommerso nie. Daar is altyd iets wat jou daartoe beweeg. Die apostel Paulus bepaal ons by die vraag: wat is die dryfveer van jou bestaan hier op aarde? Wat is die motor wat jou in beweging hou?

Het ek die Gees?🔗

Wat bedoel Paulus met die woorde: word met die Gees vervul? Moet ek nadat ek tot geloof gekom het, die Heilige Gees nog ontvang? Is daar dan ’n verskil tussen Christene wat die Here Jesus in geloof aanvaar het, en Christene wat die Gees aanvaar het? Daar is mense wat dit beweer. Is dit wat Paulus leer? Paulus gaan daarvan uit dat elke Christen die Gees van God reeds ontvang het.

Sonder die Gees sal ek nie kan glo nie. Dit is mos die Heilige Gees wat die geloof in my hart bewerk. Wie in die Here Jesus glo, het die gawe van die Gees. So skryf Paulus in Ef. 1:13 en 4:30 dat hulle vir wie hy skryf reeds met die Heilige Gees verseël is. Daarom mag hulle die Gees ook nie bedroef nie. In Ef. 2:22 skryf Paulus dat hulle saam opgebou word tot ’n woning van God in die Gees. As ek opreg in die Here Jesus glo, dan weet ek dat ek die Gees reeds besit. Wanneer Paulus ons dan oproep om met die Gees vervul te wees dan bedoel hy iets anders as die besit van die Gees. Die ontvangs van die Heilige Gees is iets wat eenmaal in ons lewe gebeur. Wie tot geloof kom kry die Heilige Gees. Om met die Gees vervul te word is egter iets wat herhaaldelik kan voorkom. Dis iets wat die gelowige telkens opnuut moet soek. Ja, juis omdat ek as gelowige die Heilige Gees ontvang het, daarom moet ek nou ook met die Heilige Gees vervul word.

Waaroor gaan dit?🔗

Terwyl die ontvang van die Gees op ons regverdiging betrekking het, bring die vervulling van die Heilige Gees ons op die terrein van ons heiliging. Die groot geheim van ons heiliging is om vervul te wees met Hom wie se naam ‘heilig’ is. Dit gaan daaroor dat ons ons steeds meer en meer deur die Gees, wat in ons woon, laat beheers en beïnvloed. Ek moet die Gees alle ruimte gee. Ek moet myself heeltemal deur die Gees in beslag laat neem. My volkome deur Hom laat lei. Hom in alles gehoorsaam wees. Deur Hom my laat aandryf en besiel. So sal die verseëling met die Gees steeds duideliker sigbaar word.

‘Word met die Gees vervul’. Ons ontvang dit as ’n bevel. Is dit nie vreemd nie? Om met die Gees vervul te word is tog iets wat vir ons gegee moet word? Moet ons daarby nie passief wag totdat dit met ons gebeur nie? Die werkwoord staan ook in die passiewe vorm: ‘word vervul’. Dit is ’n daad van God. Kan ons ‘n invloed daarop hê? Die Gees is tog volkome soewerein om te kom en te gaan wanneer Hy self wil?

Tog gee Paulus dit as ’n bevel. Die afhanklikheid van die Gees sluit my verantwoordelikheid nie uit nie. As ek met die Gees vervul wil wees dan moet ek nie passief of lydelik bly wag nie. Ek moet aan die werk spring: word met die Gees vervul. Die werk van die Heilige Gees maak mense nooit onmondig nie. Inteendeel, die Gees wat vir my genadiglik die geloof en die nuwe lewe skenk, skakel daarby my eie wil en eie verantwoordelikheid in. So is die geloof tegelykertyd ’n gawe en ’n opdrag. Tog is daar geen konkurrensie tussen die soewereiniteit van die Gees en die gehoorsaamheid van die gelowige nie. So goed en magtig is die Here.

Om met die Gees vervul te word is ’n gawe. God wil dit vir ons gee. God wil ons immers seën met alle geestelike seëninge. Hy wil ons ten volle laat geniet van die liefde, vreugde en krag van die verbondsomgang met Homself. Hy wil die vrymoedigheid en bekwaamheid vir die werk in sy koninkryk gee. So het die vervulling met die Heilige Gees vir die vervolgde kerk saamgegaan met die vrymoedigheid om die woord van God te spreek (Hand. 4:8, 29-31). Dit in ooreenstemming met die belofte van die Here Jesus dat die Gees vir hulle die woorde sal gee wat hulle moet spreek (Matt. 10:17-20). Om met die Gees vervul te word is tegelyk ’n opdrag. ’n Opdrag wat ons nie tydens hierdie lewe kan voltooi nie. Ons moet geestelik bly groei. Sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word.

Hoe?🔗

So ’n bevel sou sinloos wees as ons niks daarmee kan doen nie. Hoe kan ek dan aan hierdie bevel gehoor gee? Hoe laat ek my met die Gees vervul? In die eerste plek deur aanhoudend vir die Gees te bid. Christus het op die gebed gewys toe Hy gesê het: “As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” (Luk. 11:13). Die wagtende gemeente van Hand. 1 was ’n biddende gemeente. Ons lees: “Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking” (Hand. 1:14). In antwoord op die gebed word hulle later met die Gees vervul. In antwoord 115 wys die Heidelbergse Kategismus ons daarop dat ons ons sonder ophou moet beywer en God om die genade van die Heilige Gees moet bid sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word.

Hoe kom ek verder onder die beslag van die Gees? Hoe gaan die Gees my lewe steeds meer beheers en lei? Deur die Woord van die Gees. Daarom beteken die bevel van Paulus ook dat ek daagliks met die Woord van God moet omgaan, dit moet lees en oordink. Ek moet die woorde van God as ‘t ware eet en drink, uit die Woord lewe, my deur die Woord laat vul en lei. Dit sluit ook die bediening van die Woord en die gebruik van die sakramente in. So wil die Gees my vervul. Wanneer ons Ef. 5:18 langs Kol. 3:16 plaas dan is dit duidelik dat die vervulling met die Heilige Gees beteken dat jy volledig deur die Woord van Christus beheers word. In Kol. 3:16 vervang Paulus die woorde “word met die Gees vervul” met “Laat die Woord van Christus ryklik in julle woon.” Om met die Gees vervul te wees beteken dat ek geheel en al onder die heerskappy van die Gees kom. Dit vra gebed, geloofsoefening en selfverloëning. Deur die gebed stel ek my vir die Gees oop. Deur die Woord laat ek my met die Gees vul.

Gevolge🔗

Deur die omgang met God en sy Woord kan ek as Christen groei en bloei. Ek ontvang rus en sekerheid. Ek leer om my probleme, teleurstellings en spanning beter te hanteer. Ek word deur die Gees deur die donker dal gelei. So kom daar in my lewe die ware geesdrif. Ek word nie langer beheers deur die plesier van die oomblik nie, maar deur die blydskap in die Here wat ewig is. Die vervulling met die Gees blyk uit die houding wat ons teenoor God en teenoor mekaar aanneem (Ef. 5:19-21). In plaas van leuens, vuil en driftige taal, spreek ons onder mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere. Daarby dank ons altyd God die Vader vir alles. Ons lewe word deur blydskap, dankbaarheid en diensbaarheid gekenmerk. Ja, ook die laaste. Die Gees leer ons om aan mekaar onderdanig te wees in die vrees van God (vergelyk Ef. 5:21 met Ef. 5:22-6:9).

Daar word soms gekla oor ’n gebrek aan geesdrif in die kerk, met as gevolg ’n gebrek aan blydskap en dankbaarheid. Ons leef dikwels benede die vlak van die ryke Pinkstergees. Daarom bly die oproep van Paulus baie aktueel: ‘word met die Gees vervul.’ Stel jou oop vir die Gees van God. Beoefen jou geloof. Bid sonder ophou (1 Tess. 5:17). Ontvang met sagmoedigheid die Woord van God (Jak. 1:21). Lees en oordink die woord. Beoefen die gemeenskap van die heiliges. Langs daardie pad wil die Gees jou vul. Sodat jy werklik geesdriftig kan lewe: bly, dankbaar en diensbaar.