2 bladsye.

Die Wonder van die Prediking

kerk

Sondagmôre in die kerk het ek weer 'n preek gehoor wat 'n mens in die hart gryp. Eenvoudig, sonder tierlantyntjies. Skrifuitleg, wat niks meer probeer doen nie as om die Here van begin tot einde aan die woord te stel. So 'n preek dra 'n mens lank deur die lewe. So 'n preek laat 'n mens weer verstom staan oor die wonder van die prediking.

Volgehoue Prediking🔗

Die eerste saak waaroor die prediking 'n mens verstom laat staan, is die feit dat daar nog in die jaar 2000 gepreek word. 'n Mens sou dink dat die kerk na tweeduisend jaar al uitgepreek moes geraak het. Hoeveel miljoene preke is daar al sedert die stigting van die Christelike kerk deur die eeue regoor die wêreld in duisende der duisende gemeentes gepreek? Ek dink dit is onmoontlik om die getal selfs net te skat.

Nogtans, ten spyte van die eeue se herhaling, het die kerk se asem nog nie opgeraak nie. Daar word nog met vaste reëlmaat Sondag na Sondag in hoeveel tale in duisende kerke wêreldwyd gepreek. Selfs die getal preke wat daar net op een Sondag wêreldwyd gepreek word, sou moeilik bereken kon word. Net so moeilik is dit om vas te stel hoeveel mense elke Sondag die prediking van die evangelie aanhoor. Maar dit moet baie wees. Soos iemand nou die dag opgemerk het: Ons is verniet so ontsteld oor die rugbystadions wat Saterdae so vol is en die kerkbanke wat Sondae so leeg is. As 'n mens almal wat landswyd wel op Sondag kerk bywoon, bymekaar kon sit, sal al daardie rugbystadions nog altyd vir hulle te klein wees.

Die evangelie van Jesus Christus is seker die enkele boodskap wat wêreldwyd die grootste blootstelling kry. Dit is die eerste wonder van die pre­diking.

Die Trefkrag van die Evangelie🔗

Waaraan moet die sukses van die Christelike prediking toegeskryf word? Baie beslis nie aan die voortreflike vermoëns van die mense wat preek nie. Sommige predikers is wel goeie sprekers. Maar in die vermaaklikheidswêreld en in die politieke arena, byvoorbeeld, is daar men­se wat baie beter as predikante die woord kan doen.

Dat die antwoord elders gesoek moet word, word reeds in die Bybel duidelik gemaak waar die apostel Paulus skryf: "Die boodskap wat ek verkondig het, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees" (1 Korintiërs 2:4). In Hebreërs 4:12 word dit ook uitgespel: "Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard."

Die sukses van die prediking is dus geleë in die trefkrag van die evan­gelie. En die krag van die evangelie kom van Hom wat die evangelie stuur: van God self. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees het die evangelie van Christus deur die eeue sy trefkrag behou en sal dit steeds lewenskragtig bly tot die einde toe. Daarom is en bly die prediking 'n wonder van God.

God Stuur Boodskappers🔗

Dit bring ons by nog 'n wonderlike aspek van die pre­diking. Dit is die wonder daarvan dat God swakke mense gebruik om sy evangeliewoord te verkondig. Die verkondiging van God se Woord — wat 'n duiselingwekkende taak! Niemand kan hom daaraan waag nie tensy God hom stuur.

hande en kruis

Hieroor het die apostel Paulus in sy Romeinebrief as 't ware 'n loflied geskryf:

Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in Wie hulle nie glo nie? En hoe kan hulle in Hom glo van Wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van dié wat die evangelie van vrede verkondig, van dié wat die evangelie van die goeie ver­kondig! Romeine 10:14, 15

Vir tweeduisend jaar lank het God boodskappers bly voorsien, dienaars wat Hy gestuur het om die evangelie van Christus te verkondig, op vaste reëlmaat, Sondag na Sondag. En dit doen Hy steeds in die jaar 2000. Dit is 'n wonderwerk van God.

God stuur Sy Gees in die hoorders se harte.

Sondag na Sondag. Twee keer elke Sondag. En tog bly kerkgangers luister. Nie omdat hulle 'n nuwe of ander boodskap wil hoor nie. Hulle weet dat dit elke keer dieselfde onveranderlike evangelie is wat hulle gaan hoor. En as hulle iets anders sou hoor, sou dit hulle hewig ontstel. Waarom dan die opgewondenheid oor iets wat hulle klaar weet? Omdat dieselfde Gees wat krag aan die evangelie verleen, ook in die hoorders se harte werk.

In totaal het 'n mens in 'n leeftyd van sewentig jaar ongeveer 3 500 Sondae om eredienste by te woon. Bereken teen twee preke per Sondag, is dit 7 000 preke. So baie. So min. Want dit is die geleenthede waarby die Gees deur die prediking in ons harte werk en, skryf Paulus in Romeine 10:17, "die geloof is uit die gehoor, en die ge­hoor is deur die woord van God". Sou ons moedswillig of traak-my-nie-agtig een van hierdie min geleenthede laat verbygaan?

Maar 7 000 is ook baie. Genoeg om ons van die verontskuldiging te ontneem. Want, skryf Paulus in vers 16: "Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja sê: Here, wie het ons prediking geglo?" Die ondeurdringbare harte van Israel van ouds is vir ons as 'n waarskuwing opgeteken. Die Here het sy boodskap­pers gestuur sodat ons sy woord kon hoor, sy woord van krag waarmee sy Gees op kragtige wyse in menseharte werk. Sou ons, ons daarvoor doof hou en weier om te luister?

Biddend Luister🔗

Die wonder van die prediking bring 'n mens dus op jou knieë voor God. Dit bring ons daartoe om God te dank vir die wonder van sy Woord en vir sy genade om bekwame boodskappers te stuur. Dit laat ons ook bid dat God in genade sal bly voorsien. Dat Hy predikante sal bly voorsien, tot die einde toe, en dat Hy aan die predi­kante krag en genade sal gee, die wysheid en insig en toewyding om die evangelie getrou en entoesiasties te bly preek.

gebed op knieë

Verder leer 'n mens bid dat God saam met sy woord, soos Hy beloof het, sy Gees in ons harte sal stuur sodat ons regtig sal hoor. Nie net in ons eie harte nie, maar ook in die hart van elke ander hoorder. Daarvandaan kring ons gebed verder uit: dat God arbeiders sal voor­sien om die evangelie te preek aan die miljoene mense wat dit nog nie gehoor het nie, totdat elke knie voor Hom buig en elke tong Hom bely as ons Here en God.

Sondag — Elke keer geleentheid om van voor af in verwondering te staan oor die wonder van die prediking. Staan u ook verstom?