1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

ʼn Naam Bo Elke Naam

Baie name vir ons Saligmaker is in die Skrif opgeskryf. Hulle is almal deur God gegee om aan ons die heerlikheid en krag van Jesus as Saligmaker te leer. Sommige van die mees belangrike name het ons reeds bestudeer: Jesus, Here, eniggebore Seun van God, Seun van die mens en Immánuel.

Sy baie ander name is ook belangrik want hulle beklemtoon verskillende ander dinge in verband met Hom. Name soos narsing van Saron en lelie van die dale (Hoogl. 2:1) verwys na sy skoonheid as die Saligmaker. Name soos die Leeu uit die stam van Juda (Openb. 5:5) en Owerste oor die konings van die aarde (Openb. 1:5) herinner ons aan sy koninklike mag.

Ander name, soos seun van Dawid (Matt. 1:1), die wortel en die geslag van Dawid (Openb. 22:16), die Hoof (Kol. 2:19) en bruidegom (Matt. 9:15) verwys na Hom in sy verhouding tot die kerk van beide die Ou en Nuwe Testament.

Daar is ook name wat na die Saligmaker se vernedering verwys, soos wortel uit droë grond (Jes. 53:2) en ander wat spreek van sy verhoging, soos Here van die heerlikheid (1 Kor. 2:8). Ander name vertel van sy godheid: Beeld van die onsienlike God (Kol. 1:15), Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader (Jes. 9:5), die Woord (Joh. 1:1) en Alfa en Oméga (Openb. 1:8). Ander name beklemtoon sy mensheid: Eersgeborene (Kol. 1:15), eersgeborene uit die dode (Openb. 1:5) en Seun van Dawid (Matt. 21:9).

Baie van die Saligmaker se name beskryf sy werk: Lam van God (Joh. 1:29), Vredevors (Jes. 9:5), die goeie herder (Joh. 10:11) en leidsman (Matt. 2:6). Sommige name beklemtoon dit wat Hy deur sy werk vir ons beteken: son van geregtigheid (Mal. 4:2), Engel van die verbond (Mal. 3:1), die weg en die waarheid en die lewe (Joh. 14:6), die brood van die lewe (Joh. 6:48) en die getroue getuie (Openb. 1:5).

Uit hierdie name leer ons dat Jesus ewig, almagtig, onveranderlik getrou, en allerheerlik is; dat Hy alles sien en weet en oor alle dinge regeer; dat Hy die openbaring van God in die vlees is, die enigste Verlosser van sy volk. Alles wat ons van Hom weet word immers in een van sy name omvat. Daarom is die name van Jesus so ʼn belangrike deel van God se openbaring aan ons.

Ons sien in elkeen van sy name dat Hy ʼn naam het “wat bo elke naam is (Filip. 2:9). Uit sy name leer ons dat daar geen ander Verlosser is nie, daarom word ons aangespoor om ons geloof en vertroue in Hom alleen te stel. Só is Hy vir ons wat sy name ken, volkome lieflik, uitnemender as tien duisend, en só kan ons van Hom sê: “Dit is my beminde en dit is my vriend” (Hoogl. 5:16).