Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 16 Hoe Christus Sy amp as Verlosser volbring het om vir ons die Saligheid te verwerf: ‘n Behandeling van Sy dood, Sy opstanding en Sy Hemelvaart

Ons is ellendige mense voor God. Nogtans het Hy ons eerste liefgehad en uit onverdiende genade ons deur die bloed van Sy seun met Homself versoen. Jesus Christus het hom in alles aan ons gelyk gestel.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 14 Hoe die twee nature van die Middelaar een Persoon tot stand bring.

Die Woord het só vlees geword dat die Middelaar ware mens sowel as ware God was. Sy Goddelikheid was op só 'n wyse met sy menswees verbind, dat die eie aard van elke natuur volkome was. Tog het uit die twee nature net één Persoon, Christus, tot stand gekom. Vir ons menslike verstand is dit ‘n groot geheimenis.

Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 2 Hoofstuk 13 Christus het die ware wese van die mens se vlees aangeneem

Christus het waarlik die menslike natuur aangeneem – uit die saad van die mens Dawid, gebore uit ‘n vrou – om sy amp as Middelaar te volbring. Hy was in alles aan sy broers gelyk en was tegelykertyd ware mens én ware God.

Vervolgens weerlê Calvyn dwalings van Marcion, die Manicheërs en die Wederdopers.