Bron: Wegwijs. 2 bladsye. Vertaal deur Lize Kampman.

1 Korinthiers 9:19-23 - Verkleurmannetjie?

Lees 1 Korinthiers 9:19-23

ʼn Vry Mens🔗

ʼn Verkleurmannetjie neem die kleur van sy omgewing aan: op ʼn groen blaar is hy groen, op ʼn bruin boomstam bruin, ens. Hy het altyd ʼn kamoeflerende kleur en word sodoende nie raakgesien word nie. Sommige “Christene” is net soos ʼn verkleurmannetjie: op Sondae en in die kerk neem hulle die kleur van die geloof aan, maar in die week die kleur van die wêreld. Mense hoef tog nie agter te kom dat jy kerk toe gaan nie?

As jy 1 Korintiërs 9:19-23 lees, sou jy kon dink dat Paulus ook so iets gedoen het. Hy sê: vir die Jode het ek soos ʼn Jood geword. Die meeste Jode het baie waarde geheg aan die wet van Moses: hulle was diegene wat onder die wet staan. Vir hulle ‒ sê Paulus ‒ het ek geword soos iemand wat onder die wet staan. Wanneer Paulus hom dus tussen Jode bevind, pas hy aan by hulle manier van dink en doen.

Maar as hy later tussen heidene is ‒ in die teks word hulle sonder die wet genoem (“vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet”) ‒ dan laat Paulus die hele Joodse lewenspatroon van sy skouers afgly en pas hy hom by die heidene aan.

Paulus ʼn verkleurmannetjie-Christen? Laat hy hom deur elke wind heen en weer waai?

Nee. Hy pas wel by elke geselskap aan. Maar nie om populêr te wees nie. Nie om saam met elke wind te waai nie. Nie om nie uit te wees nie. Hy doen dit om mense vir die Here Jesus te wen.

Paulus is ʼn vry mens (v. 19). Maar dit beteken nie dat hy sê: “Nou kan ek lekker doen wat ek wil en ek hoef my nie aan ander mense te steur nie.” Nee, hy is ʼn vry mens vir Christus, bereid om alles vir die evangelie te doen (v. 23). Maar wanneer ʼn mens met die evangelie te doen het, het jy ook altyd met ander mense te doen. Paulus is ʼn vry mens sodat hy ander kan dien (letterlik staan daar in vers 19: “ek het my vir almal tot ʼn slaaf gemaak”) en om hulle so vir Christus te wen.

By die Jode ʼn Jood🔗

As hy dan tussen Jode is en met dinge te doen kry wat met die wet van Moses verband hou: vir homself is dit dinge wat hy nie meer hoef te doen nie, want Paulus leef nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. En tog doen hy dit “ter wille van die Jode”. Die Bybelboek Handelinge gee voorbeelde daarvan. Hy pas by hulle aan. Soos ʼn goeie seun van Israel redeneer hy vanuit die wet en die profete om by die enigste moontlike heilsweg uit te kom: Jesus Christus. As Paulus begin het deur te sê dat die Joodse lewenswyse uitgedien was, dan sou hy dadelik die pad na Christus vir hulle toegemaak het. En dit is die laaste ding wat Paulus wil hê, want hy wil hulle vir Christus wen. Jode wat in Christus begin glo, hoef nie te breek met Joodse (godsdienstige) gebruike nie. Net so min hoef mense in die kerk te breek met ou tradisies wat hulle in hulle jeug geleer het en waaraan hulle voel dat hulle moet vashou. ʼn Mens moet respek hê vir ander mense se gevoel vir tradisie. Anders sal jy nooit mense wen vir ʼn lewe waarin Christus en sy meegevoel vir die wat verlore is, eerder as tradisies, sentraal staan nie.

By die Heidene ʼn “Heiden”🔗

Vir die heidene het Paulus soos iemand geword wat “sonder wet” is. Natuurlik beteken dit nie dat Paulus deelneem aan alles wat vir die wêreld normaal is nie, soos drinkpartytjies en seksuele losbandigheid nie. Paulus laat nie God en die hart van sy wet (dit is die wet van Christus, vers 21) los nie: om God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself. Maar by die heidene doen hy hom nie voor as ʼn Jood nie en hy kom ook nie met die eise van Moses se wet nie. Dan sou die heidene dink dat die evangelie ʼn Joodse wet was: ʼn struikelblok vir hulle om by Christus uit te kom. Buitendien kan Paulus met die heidene identifiseer omdat ook hy ʼn sondaar is, wat uit eie ervaring weet hoe dit is om buite Christus te wees. En vanuit daardie posisie soek hy saam met hulle die pad na God en sy genade in Christus toe.

By mense van die wêreld moet jy nie dadelik begin deur te sê jy moet dit doen en dat los nie. Met al die wette jaag jy hulle van Christus af weg. Jy moet glad nie maak asof jy ʼn beter mens is nie. Ons het dit met mense van die wêreld in gemeen dat ons almal sondaars is. Maar dan wel sondaars wat mag ontdek dat die Here Jesus medisyne is vir ʼn sondige lewe.

Vrae🔗

Deur dit alles heen moes ons die allesoorheersende verlange raakgesien het om mense vir Christus te wen. Iemand wat deur die Here Jesus aangegryp is en gedryf word, wil mense wen. ʼn Paar vrae vanuit die Skrifgedeelte:

  1. Hoeveel liefde is daar in jou hart vir verlore mense? Probeer dit aandui op ʼn skaal van 1 tot 10!
     
  2. Die Skrif sê hier: geen onnodige struikelblokke vir ander om tot Christus te nader nie. Tot watter mate is daar in ons kerklike kultuur, wat deels nie deur die evangelie nie, maar deur ons eie opvattinge bepaal word, ʼn struikelblok om tot Christus te nader?