Bron: Die Kerkblad, 1990. 2 bladsye.

Alleen die Woord

Bybel

God die Heilige Gees beheers die hele lewe van die kerk deur sy Woord. Hy werk nie op 'n ander manier nie. Sy werk en die Woord van God, die Evangelie, van Jesus Christus, kan nooit geskei word nie. Deur hierdie Woord het Hy sy kerk gevorm. Deur hierdie Woord regeer Hy sy kerk. Deur hierdie Woord alleen bepaal Hy alles wat in die kerk moet gebeur en nie moet gebeur nie. Deur hierdie Woord is daar 'n radikale onderskeid tussen die sondige wêreld en die kerk. Deur hierdie Woord is die plek van die kerk uniek: In die wêreld, maar nie van die wêreld nie.

In die Ou Tyd en Vandag in 1990🔗

Vandag, in 1990, spreek God op 'n ander manier as in die Ou Testament. Hebreërs 1:1 stel dit baie duidelik:

In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.

Met die koms van Jesus Christus is alles van die Ou Testament in Hom vervul God spreek dan nie meer deur die, offerandes met die bloed in die tempel nie, maar die Woord van Golgota word verkondig. Die mens hoef nie meer versoeningsoffers te slag nie, maar Jesus Christus het ons ewig met God versoen. Hierdie versoening moet gepreek word. In die Ou Testament moes die hoëpriester voorbidding doen vir die volk, maar nou is die groot Voorbidder reeds by die troon van genade. In die Ou. Testament het die Heilige Gees in sy kerk gewerk, maar met Pinkster werk Hy nie alleen in die kerk nie, maar het in die kerk en in die harte van die gelowiges kom woon.

In die Ou Testament het God op "baie maniere" (Hebreërs 1:1) gewerk, bv. deur drome, gesigte, visioene, ens., maar toe die Nuwe Testamentiese kerk gevestig is, toe het Hy hierdie "baie maniere" afgesluit. Nou praat Hy deur sy Seun. Nou, ook in 1990, doen Hy dit deur die prediking van die Evangelie van Jesus Christus.

Wat Bring die Spanning in die Kerke?🔗

Die grootste spanning wat die kerk en in die wêreld ontketen word, is as die mens hom nie meer wil laat lei deur die Woord van God nie maar deur sy eie woord. Dan word die kerk 'n skynkerk, 'n verwronge, mis­vormde karikatuurkerk. Dit gebeur: as die preekstoel van die Evangelie 'n platform vir menslike idees en ideologieë word…

As die Doop wat die sigbare teken en die vaste bewys van God se ewige beloftes is en 'n versekering dat hierdie kind waarlik 'n verbondskind is, verruil word vir 'n uiterlike seremonie van bygeloof en 'n blote mode gewoonte…

As die Nagmaal nie meer bedien word "soos Christus dit in sy Woord beveel het nie", maar na eie goeddunke dinge weggeneem en bygevoeg word (NGB, art. 29) … as die eredienste volgens die mens se smaak ingerig Word en nie meer tot die eer van God nie…

As die kerkliedere nie meer die toets van die Heilige Skrif kan deurstaan nie en die mens met sy gevoel in die sen­trum plaas…

As die gemeente nie meer volgens die Woord geregeer word nie, maar op 'n wyse wat eie is aan wêreldse orga­nisasies…

In al hierdie dinge en nog meer, gee God se Woord die laaste antwoord. Sonder hierdie Woord is daar ook geen kerk nie. Minagting van hierdie Woord bring nood­wendig minagting van God en sy kerk.

vervalle kerk

"Solo Verbo"🔗

In die stryd vir die gereformeerde belydenis het die woord "alleen" of "slegs" nog altyd 'n baie belangrike plek ingeneem. Alreeds in die eeu van die groot Hervorming moes hierdie eksklusiewe "alleen" konsekwent bely word:

  • Teen die dwaling dat die kerk se tradisie en die kerk se besluite dieselfde gesag as die Heilige Skrif het, het hulle die sola Scriptura = die Skrif alleen, gestel.

  • Teen die dwaling dat Christus se genade nie genoeg vir ons verlossing is nie, maar dat dit aangevul moet word deur ons eie verdienste, het hulle die sola gratia = deur die genade alleen, gestel.

  • Teen die dwaling dat ons nie deur die geloof alleen in Christus kan salig word nie, het hulle die sola fide = deur die geloof alleen, gestel.

Maar al hierdie dinge kan ons alleen weet "solo Verbo" = deur die Woord alleen.

  • Deur die Woord alleen werk die Heilige Gees die wedergeboorte (1 Petrus 1:23).

  • Deur die Woord alleen kan daar waarlik gepreek word:

  • Deur die Woord alleen kan daar 'n kerk wees. Deur die Woord alleen kan predikante, ouderlinge en diakens hulle kerkwerk doen.

  • Deur die Woord alleen kan die gemeente opgebou word.

  • Deur die Woord alleen kan daar sending wees en 'n Christelike samelewing en 'n Christelike skool en Chris­telike politiek, ens.

Ook die Belydenis alleen deur die Woord🔗

Juis die Gereformeerde Belydenis beteken absoluut niks as dit nie konsekwent die Woord van God vertolk nie. Aan hierdie Woord alleen moet dit getoets word. Nooit mag die Belydenis met die Woord gelykgestel word nie en juis die Belydenis self gee die uitspraak: Geen geskrifte van mense, hoe heilig hulle ook al was, mag met die goddelike geskrifte gelykgestel word nie (NGB, art. 7). Maar die Belydenis mag ook nooit misken word nie, omdat dit ooreenkom met die Woord. As iemand die teendeel wil bewys, moet hy dit doen op grond van die Woord. 

Wanneer donker wolke op ons gesigseinders saampak, is die innige bede vir 1990 vir al ons gemeentes en vir alle kerke in ons vaderland: Hou in alles en altyd kon­sekwent vas aan die Woord van God Moenie toelaat dat die mens se woord dit verdring nie.