Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Blye Hemelvaart

blou lug

Die Here wat ons dien, het opgevaar. Hy is in die hemel. Daar sit Hy op sy hemelse troon aan die regterhand van die Vader. Wat sê dit?

  • Sê dit dat Hy ons verlaat het? Allermins. Kort na sy hemelvaart het Hy teruggekeer — in sy Gees wat Hy oor sy kerk uitgestort het. So het Hy dan gedoen wat Hy beloof het: "Kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld" (Matt 28:20).

  • Sê dit dat Hy van daar bo af alles sien wat ons doen? Is dit met Hom soos die populêre liedjie sê: "From a distance God is watching us"? Ja wel, Hy sien alles wat ons doen. Daarvan sing ons in 'n ander lied, 'n lied wat die Here self vir ons gegee het (Ps 139:1, berymd): "U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan: al wat ek doen, my sit en staan."

    Maar dit beteken nie dat die Here daar ver op 'n afstand is nie. As die Bybel van die hemel as God se woonplek praat, wys dit nie op die lug daarbo of na een of ander plek daar ver in die buitenste ruim nie. Dit is maar net 'n manier om ons te laat verstaan dat Hy in alle opsigte ver uitgaan bo alles wat ons hier op aarde ken of kan bedink. "Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes hoër as julle gedagtes, spreek die HERE" (Jes 55:9).

  • Ten diepste getuig Christus se hemelvaart daarvan dat Hy as Koning oor alles en almal regeer. Sy hemelvaart was in werklikheid die troonsbestyging van die oorwinnaar-Koning! Nadat Hy triomfantelik op die derde dag na sy kruisdood die bande van die dood verbreek het, het Hy met sy hemelvaart die troon aan die regterhand van die Vader bestyg. Van sy hemeltroon af regeer en beheer Hy alle dinge van begin tot einde.

Met sy hemelvaart het Christus 'n hele paar wanopvattings weerlê:

  • Hy het die wanopvatting dat Hy met sy kruisiging die stryd verloor het, die nek ingeslaan. Die duiwel wou graag hierdie opvatting die wêreld instuur om rugsteun te verleen aan die leuen dat hyself die owerste van hierdie wêreld is. Maar toe Christus 40 dae na sy opstanding na die hemel opgevaar het, het Hy bo alle twyfel bewys dat alle mag in die hemel en op aarde aan Hóm behoort.

  • Met sy hemelvaart het Christus die wanopvatting weerlê dat sy koningskap maar net van hierdie wêreld is (Joh. 18:36). Christus het nie as politieke verlosser gekom, soos die Jode destyds gedink het en die Marxistiese teologie in ons tyd propageer nie, of om maatskaplike en ekonomiese probleme te kom oplos, soos met die sogenaamde "social gospel" verkondig word nie. Nee, sy koningskap is baie ruimer en omvattender as maar net die dinge waarmee ons van dag tot dag besig is.

  • Met sy hemelvaart het Christus bewys dat sy heerskappy en gesag bo dié van elke aardse heerser en owerheid is. "Hy sit aan die regterhand van God in die hemel, bo alle owerheid en mag en krag", lees ons in Efesiërs 1:21. Owerhede wat dan so optree asof hulle mag onaantasbaar bo alles verhewe is, misreken hulle ernstig met Hom wat in die hemel troon. Voor Hom is hulle soos kaf in die wind (Jes. 40:24). Hulle is maar net sy dienaars wat by sy grasie bestaan.

Christus se hemelvaart is ook 'n belofte. Dié belofte het Hy woordeliks gemaak by monde van die drie manne in wit klere (engele) wat daar by die dissipels op die Olyfberg gestaan het: "Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het" (Hand. 1:11). "Net so", met ander woorde: Hy sal werklik sigbaar aan die einde van die geskiedenis kom. Hy sal so kom dat almal Hom kan sien. Hy sal in koninklike heerlikheid kom. Hiervan lees ons meer in 1 Tessalonisense 4:16: "Want die Here self sal van die hemel neerdaal met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God."

basuine

Hemelvaart is elke jaar feestyd vir die kerk van die Here. Dan is dit tyd om nog meer as gewoonlik in lofprysing tot eer van die Here te sing. Reeds eeue voor die hemelvaart het die Here vir ons 'n lied gegee, 'n lied wat vooruit gesing en getuig het van die heerlike gebeurtenis waaraan die kerk deur die eeue kan vashou. Dit is Psalm 47:4 (berym):

Psalmsing tot Gods eer! Weet dat Hy regeer:
Hy het opgevaar, Koning is Hy daar
Van die heidendom. Vorste en volke kom
Om sy volk te wees, Abrams God te vrees.
Skild en teëweer is van U, o HEER!
Sing dan jubelend bly! Hoog verhewe is Hy!