Bron: De Wekker. 3 bladsye. Vertaal deur Neels Kornelius.

Christelike Lewenstyl

Wat is nou tiperend vir ʼn Christelike lewe? Hoe verskil die daaglikse lewe van ʼn Christen van dié van ʼn nie-Christen? Daar is immers soveel gemeenskaplik dinge. Ek beskryf hier graag ʼn aantal kernpunte wat eie is aan die lewenswyse of lewenstyl van ʼn Christen. En ek probeer dit so eenvoudig moontlik doen. Ons het almal elke dag te make met hierdie onderwerp. Ons leef tog? Maar hoe?

Heiligmaking🔗

Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ʼn Christen ʼn eie lewenswyse moet hê. Die Woord van God beskryf die Christen se lewe veral in terme van heiligmaking. Daardie woord pas presies by die Christelike lewenstyl. Die heiligmaking van ons lewe maak openbaar dat Jesus Christus ons Koning, die Heer van ons lewe, geword het. Hy regeer ons vanuit ons binnenste. Ons onderwerp ons heel gewillig aan Sy regering. Hy regeer ons vanuit ons harte en Sy heerskappy is nie passief nie. Sy heerskappy bepaal ons gesindheid en motiveer ons.

So kom ons daartoe om Christus na te volg. By hierdie navolging begin ons dan God se gebooie ernstig opneem. Ons begin om hulle te probeer hou uit dankbaarheid. God se gebooie word deur die Heilige Gees in ons harte geskryf. So kom ons tot dade wat ooreenstem met die gebooie. Die krag agter hierdie dade is die liefde. Want die Heilige Gees bring mee dat die liefde van God in ons harte uitgestort word. So blyk ook dat die vernuwende krag van God in ons lewe werksaam is – wanneer ons ʼn innerlike liefde vir Sy gebooie begin ontwikkel en ʼn verlange om dit te gehoorsaam.

Die gebooie en die praktiese uitlewing daarvan🔗

Hoe kan ons vandag nog God se gebooie uitleef? Ons wil eintlik graag praktiese aanwysings hê. Die gebooie gee wel daardie aanwysings. Hulle is God se riglyne om met vreugde te kan leef na ons heiligmaking deur Christus. Nou moet ons elkeen vir onsself die vraag beantwoord wat die Here van ons verwag in al die situasies waarin ons ons mag bevind. Elkeen moet self ondersoek hoe hy/sy, in sy/haar eie omstandighede, God se gebooie kan gehoorsaam. Daar is nie vooraf opgestelde antwoorde wat in elke situasie vir almal op dieselfde wyse sal geld nie.

Voorbeelde uit die Bybel: Rom. 12:2: ‘...maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

God se gebooie is wel duidelik, maar die praktiese uitlewing van die gehoorsaamheid wat Hy vra, word aan ons oorgelaat. Daar is riglyne, wegwysers en opdragte wat goed omskryf is. So geld die gebod om God en die naaste lief te hê, altyd en in alle omstandighede. Tog bly dit die taak van elke gelowige persoonlik om alle voorskrifte in sy/haar lewe toe te pas. Dit is ʼn kenmerk van die lewe van alle gelowiges dat hulle self sekere besluite moet neem. Ons kan nie hierdie besluite vir ander of vir mekaar neem nie. Ons kan mekaar wel help om sekere situasies op te klaar, maar die besluite en die verantwoordelikheid vir elke besluit bly ons sʼn.

Wie dus van ʼn ander verlang om besluite te neem wat jy self behoort te neem, vra iets wat nie gepas is nie. Jy probeer dan om jou eie verantwoordelikheid op iemand anders af te skuif.

Verder noem ek hier Kol. 1:9-11 en Fil. 1:9-11. Ons het voortdurende gebed nodig om met die regte kennis van die wil van God vervul te word. Verder is ook baie wysheid en geestelike insig nodig om as waardige gelowiges te kan wandel en die Here in alles te probeer behaag. Hiervoor is liefde ʼn vereiste, liefde wat veroorsaak dat ons steeds meer oorvloedig sal wees in heldere insig en ʼn fyn aanvoeling vir wat God van ons wil hê. So leer ons om te onderskei waarop dit regtig aankom. Veral ʼn fyn aanvoeling is hier belangrik. In hierdie tyd, wat steeds meer gekenmerk word deur 'ʼn growwe aanvoeling', is hierdie fyn aanvoeling van die liefde iets waarna ons maar net kan streef en soos ‘n kosbaarheid bewaar. Ook in ons omgang met mekaar in ons kerke moet hierdie fyn aanvoeling merkbaar wees.

Maar ons moet dus wel self besluite neem en voor God daarvoor verantwoording doen. Die Christen het vryheid, maar hierdie vryheid kry vorm deur dit wat God gebied en verbied. Hier is die liefde onmisbaar. Dit gaan hierby dus nooit oor wettisisme. ʼn Slegs uiterlike uitvoering van God se gebooie is nie vir God genoeg nie. Dit gaan hier om ons harte, waarin die liefde woon en waar die liefde die bron en motivering is van al ons doen en late. Gebed is hierby onmisbaar, want ʼn intensiewe gebedslewe wakker die liefde aan. Wanneer ons gebede verminder, kwyn die liefde. Om vol te hou met gebed is noodsaaklik – die liefde ontstaan nie sommer vanself nie en hou ook nie vanself stand nie.

Belangrikste fases🔗

By die Christelike lewenswyse kan ons die volgende belangrike fases onderskei:

  1.  Die navolging van Christus🔗

Hierdie navolging is deel van die heil wat Christus ons laat toekom. Elkeen wat in Christus glo, volg Hom na. Christus word vir ons ʼn voorbeeld. Daarmee word die krag van die sonde in ons lewe verbreek. Ons ontvang die liefde en die lus om die regte dinge te doen – vir goeie werke – en ons ervaar innerlike blydskap. By die navolging gaan dit nie daaroor dat ons Jesus probeer naboots nie, maar dat ons daarop sal let hoe Hy self vir ons die voorbeeld was van hoe om lief te hê. Dit gaan oor die gesindheid wat daar in Jesus was: liefde, nederigheid, hulpverlening, sagmoedigheid, innerlike blydskap in God. Christus is ook die voorbeeld vir ons onderlinge meelewing.

  1.  Die dra van die kruis🔗

Matt. 16:24 ev.  Hierdie kruis is nie die kruis van Christus nie, maar ons kruis. Dit wys veral op die lyde wat ons soms om Christus wil moet aanvaar. Dit beteken dat ons nie verder in die kringe waar ons vyandskap ondervind, kan aanbly nie. Elke gelowige ondervind hierdie lyde, al is dit dan in verskillende vorme. Dit hoort by die Christelike lewenswyse dat ons innerlik bereid is om hierdie lyde ter wille van Jesus Christus te dra en te verdra.

  1.  Die Christelike vryheid🔗

Alles behoort aan ons, maar ons behoort aan Christus en Christus aan God (1 Kor. 3:22b). Dit beteken vryheid in gebondenheid, met ewe veel klem op elkeen van hierdie begrippe.

Die Christelike vryheid bestaan daaruit dat ons ander in ag sal neem. Ons moet ons vryheid so uitleef dat ons ander mense ook daardeur opbou. Ek mag my vryheid nie gebruik om iemand anders skade aan te doen nie. Maar omdat Christus ons vry gemaak het, mag niemand ons weer tot slaaf maak nie. Die beste vorm van vryheid is diensbaarheid aan Christus en aan ander mense. Ons vryheid word die beste bevestig deur diensbaarheid prakties uit te leef. Daardeur beleef ons dan ook ʼn seën.

Hierdie het ook ʼn heel praktiese uitwerking. Hoe gaan ons om met sport? Om ʼn sport te beoefen, is nie verbied nie, maar beheers dit ons? Hoe belangrik is televisie, die radio, ons rekenaar en tydskrifte vir ons? Dit behoort alles aan ons, maar ons behoort aan Christus.

Hoe gaan ek om met drank? Hoe is ek ingestel teenoor my naaste? My naaste is tog elkeen wat God met my paaie laat kruis. Is ek vriendelik? Behulpsaam? Is ek vrymoedig om teenoor hulle te getuig? Hoe ken mense my? Hoe gaan ek om met myself? Hoe hanteer ek my seksualiteit? Weier ek om toe te gee aan sekere neigings en verkeerde begeertes van my hart? Hoe verwerk ek verdriet? Betrek ek die Here in my verdriet? My teëslae? My rou? My teleurstellings en my vrese?

Dis baie vrae. En elkeen van ons moet praktiese antwoorde daarvoor vind. Maar die Here Jesus Christus staan altyd in die middelpunt.

In die gemeenskap🔗

Die Christelike lewenstyl moet uiteraard oomblikke beleef wanneer dit in die gemeenskap tot uiting kom. Dan vertoon ons in die openbaar wat in ons harte leef. Dit is trouens ook die geval by nie-Christene, wanneer hulle lewenstyl ook aantoon wat in hulle harte aan die gang is.

Die Christelike lewenstyl maak dus deel uit van die saligheid wat Christus vir ons bewerk het. Die kern daarvan is en bly die liefde. En die liefde vind sy bestaan in dade. Die liefde stel jou oop vir ander mense; maak jou toegewyd aan die ander en hul belange. Hierdie toewyding vind sy oorsprong in ons toewyding aan God. Die Christelike lewenstyl vereis aandag – dit veroorsaak dat ons ook letterlik ʼn goeie styl het! Die Christelik lewe is altyd ʼn stylvolle lewe. Nou heg ons nie almal dieselfde betekenis aan die woord stylvol nie, maar ons kan darem mekaar daarin akkommodeer. Maar die styl van my lewe wil die liefde van God in my lewe bewaar en bevorder. Hierdie lewenstyl wil ʼn middel wees om, op ʼn praktiese wyse, die sonde te bestry en ook die begeerte om sonde te doen te bestry en weg te neem. Die Christelike lewenstyl word so ʼn middel om nee te kan sê vir die sonde en ja te sê vir God en die naaste: die ja van die liefde. Dus nie ʼn onordelike, deurmekaar lewe nie. ʼn Christelike lewenstyl veroorsaak baie seën vir jouself en is ook tot seën vir ander mense. So word vrede bewaar in jou lewe. Die chaos verdwyn. Dan kom daar orde wat deur liefde en vrede gerig en uitgebou word. Dit kan nooit ʼn onvervulde, saai lewe wees nie.

Die lewe saam met Christus kan nooit saai, eentonig wees nie. Net die neerskryf van so ʼn gedagte gaan eintlik vir my al te ver. Mense wat Christus nie ken nie, sal hier nie eens besef waaroor dit gaan nie. Dis vir hulle ʼn vreemde begrip. Daar is allerlei wanopvattings oor die Christelike lewenswyse en die kenmerkende lewenstyl van Christene en daar is baie onbegrip. Dit is dikwels vir ons nodig om te probeer verduidelik. Maar daar gaan ʼn getuienis uit van die Christelike lewenstyl wat ook mense vir Christus kan werf. ʼn Blymoedige lewe werk aansteeklik. In ons kerke is dit nodig dat ons mekaar sal dien en opskerp om ʼn lewenstyl te volg wat met die navolging van Christus ooreenkom. En vanuit die kerke moet ons dan saam die gemeenskap in! Die kerk mag wel bid vir ʼn stil en rustige bestaan, maar ons is juis bestem om ook na buite ons getuienis met oortuiging uit te dra. Die Christelike lewe gebeur tog in die openbaar! Dis nie te sê dat dit altyd aanvaar en gewaardeer sal word nie. Maar niemand hoef ooit bang te wees vir Christene nie. Daar bestaan wel vrees vir Christene – nie net Christenhaat nie, maar wel Christenvrees. Dit is raar maar waar.

Soek dus ʼn stylvolle lewe, gegrond in jou verbondenheid met Jesus Christus, want dan behoort alles aan jou.