2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Betekenis van die Doop

Dit word dikwels beweer dat die Nuwe Testamentiese woord doop net “onderdompeling” of “indompeling” beteken. Sonder om op die hele saak van die manier van doop in te gaan, sal ʼn bietjie woordstudie toon dat dit nie die geval is nie.

So ʼn studie toon dat daar ʼn hele aantal gedeeltes in die Nuwe Testament is waarin die woord doop nie “onderdompeling/indompeling” beteken nie. Ons pleit daarom met diegene wat anders glo om ons kant van die saak aan te hoor en ons nie blindelings te beskuldig dat ons menslike tradisie volg deur nie die doop deur indompeling te bedien nie. In nie een van die volgende skrifgedeeltes beteken doop indompeling nie.

Markus 10:38, 39: “Maar Jesus sê vir hulle: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek drink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word?” Dit praat van doop, maar om doop hier as onderdompeling te verstaan is betekenisloos. Jesus verwys in dié verse klaarblyklik na sy lyding en sy dood (lees ook Lukas 12:50). Om te sê dat Hy in lyding of dood ondergedompel sou word, is geen argument n

1 Korinthiërs 10:2: “ . . . en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see”. Hulle is nie in die wolk of in die see gedoop nie, maar, in Grieks letterlik “in”1 Moses self  “deur” die wolk en die see. Kan gesê word dat hulle in Moses ingedompel is? Die woord doop sou dan iets anders moes beteken.

1 Korinthiërs 1:13: “Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?” Paulus gebruik hier woorde soortgelyk aan dié in 1 Korinthiërs 10:2, en Jesus gebruik soortgelyke taal in Matthéüs 28:19. Watter moontlike betekenis kan onderderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, of in enige ander naam, hê?

1 Korinthiërs 12:13: “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge”. Sê die Woord van God hier dat ons almal in een liggaam ondergedompel is? Dit moeilik om in te sien hoe dit die werklike betekenis kan wees. Die Woord self praat hier immers nie van ondergedompel nie, maar van “deurdronge”!2

Verse wat na doop in of met die Heilige Gees verwys, praat nie van onderdompeling nie, maar van uitstort van die Gees (Hand. 1:5; Hand. 2:17, 18). Ons word nie in die Heilige Gees ondergedompel nie.

Wat beteken die woord doop dan? Dit beteken om “twee dinge in nouste aanraking te bring, sodat die toestand van die een deur die ander verander word”. Die woord sê nie hoe die aanraking teweeggebring word nie: of dit deur besprenkeling, uitstorting, indompeling of enige ander manier is nie.

Om daarom in Moses gedoop te wees, soos dit in 1 Korinthiërs 10:2 gestel word, beteken dat die volk met Moses, die deur God aangestelde en tipiese middelaar, in aanraking gebring is. Só is hulle toestand van slawerny na vryheid verander. Dat Christus met die dood gedoop is, beteken nie dat Hy daarin ondergedompel is nie, maar dat Hy in nouste aanraking daarmee gebring is, sodat sy toestand verander het van skuldig voor God gereken ter wille van ons, na geregverdig ter wille van ons.

Wanneer Romeine 6:1-6 sê dat ons in die dood en opstanding van Christus gedoop is, sê dit nie dat ons op die een of ander wyse in die gebeure ondergedompel is nie (wat dit ook al sou kon beteken). Dit verwys na die feit dat ons deur die geloof in noue kontak met sy dood en opstanding gebring word, op so ʼn manier dat ons toestand heeltemal en ewiglik verander. Vir die gelowiges is dit die betekenis en die werklikheid van die doop.

Endnotes🔗

  1. ^ Lees voetnota 66 hierbo oor die betekenis van die Griekse word eís wat hier gebruik word. – NG.
  2. ^ Grieks: potizō, “te drinke gee”. – NG.