Bron: Die Kerkblad, 1989. 2 bladsye.

Die Geboorte Van Die Kerk

Lees Deuteronómium 7:1 - 16; Teks: Deuteronómium 7:7 - 9, vgl.; Kategismus Vraag en Antwoord 54.

baba sokkies

Die geboorte van ’n kindjie gryp elkeen aan. Psalm 139 druk dit so uit: U het hierdie mensie op ’n wonder­baarlike wyse geskep, fyn aan­mekaar geweef, met ’n eie unieke persoonlikheid. Net so is ons ver­wonderd oor die geboorte van die kerk in sy Ou en Nuwe-Testamen­tiese gestalte, asook oor die feit dat ons as lidmate wedergebore is.

Die Kerk Gebore uit God se Verkiesende Liefde🔗

God is nie ’n volksgod wat net een volk se God is nie. Hy is die enigste God wat alle volke gemaak het en oor almal heers. Hy kon enige volk as sy eiendomsvolk gekies het, en tog kies Hy Israel. Sy verkiesing is van a – z genade. Dit is nie gegrond op kwaliteite wat die volk of enige mens vooraf besit nie, maar sy verkiesing beoog om aan nikswerd mense kwaliteite te skenk: hulle word ’n heilige volk wat leer om God se wil te doen. In Efésiërs 1:4 leer ons dat God ons in Christus verkies het om heilig en onberispelik voor Hom te wees.

Israel is nie verkies omdat hulle die grootste was nie. Hulle was die kleinste. God het hulle liefgehad (Deuteronómium 7:6, 7). So was ook die eerste Nuwe-Testamentiese gelowiges eenvoudig, ongeleerd, arm, niks in die oë van die beroem­des van daardie tyd nie. Maar God se liefde is onvoorwaardelik. Hy vra nie eers wie iemand is nie. Daarom bly ons voortdurend verwonderd dat God ons tot sy verbondsvolk verkies het.

Die Seun van God Vergader Sy Kerk🔗

Die wat God verkies het, verlos Hy en bind hulle aan Hom. Israel beleef die verlossing uit Egipte en daarna die verbondsluiting by Horeb.

Die sluiting was ’n aangrypende geleentheid (Eksodus 24). Die helfte van die bloed van die offerdier word op die altaar gesprinkel. Dit dien as plaasvervanger van die mense se bloed en so word versoening bewerk. Daarna word die ander helfte van die bloed op die volk gesprinkel: hulle ontvang ’n lewe wat deur die dood gegaan het, ’n nuwe lewe.

Na die volmaakte offer van Christus en sy hemelvaart en die voorlê van sy versoeningsbloed aan God, stort die Vader en die Seun die Heilige Gees op mense uit. So word op Pinkster die eerste gemeente, Jerusalem gebore, want die ver­bondsgod sluit deur die uitstorting van die Gees met sy kerk ’n innige en onverbreeklike band.

Die Middelaar van die Nuwe Verbond versamel deur sy Gees en Woord die kerk. Die Blye Evangelie is steeds: God se verkiesende liefde, Christus se volmaakte verlossing en die innige gemeenskapslewe deur die Gees. Hy vergader deur sy Gees, wat nie net die Woord met krag tot ons bring nie, maar wat so in ons harte werk dat ons die Woord en ons Here Jesus Christus met ’n ware geloof aanneem en toe-eien.

plante wat groei

Wees ’n Lewende Lidmaat!🔗

Watter uitwerking het God se grondelose liefde op ons? Dit lei tot geloofsekerheid: Die Here ons God, Hy is God! (Deuteronómium 7:9). Elke lewende lidmaat het een kenmer­kende karaktertrek: Hy praat. Hy praat met God en Hy praat met ander oor die groot dade van God.

God openbaar sy genade in sy uitverkiesing en verlossing en Hy werk deur die Gees geloof. Die lewende lidmaat word so in staat gestel tot geloofsgehoorsaamheid. Dit bring nog meer verbondseëninge (Deuteronómium 7:10-16). Die primêre van die seën is dat God groeikrag gee. Israel, die kleinste sal in getalle groei. Die Nuwe-Testamentiese kerk het groeikrag. Ook ons kerke moet groei, want die Seun van God versamel die kerk tot die einde van hierdie bedeling.

Wees ’n lewende lidmaat! Lewend aan ons Verbondsgod verbind. Lewend omdat ons praat. Lewend omdat ons God se liefde deurgee. Lewend omdat ons instrumente in God se hand is om verlorenes op te soek. Lewend omdat ons groeikrag het. En deur lewend te wees word die meelopers, die hipokriete onrustig gemaak en onderlinge tug geaktiveer.

Omdat God ons liefhet, het Hy deur sy verkiesing ons aan sy kant geplaas. Hy het ons uit die dood onder die heerskappy van sy Seun geplaas. Lewe in ons gemeentes soos mense wat elke dag hulle lewe van God Self kry!