Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Die Geslagsregister van Jesus

Boom

Br. G.F. Rautenbach van Witbank het tereg opgemerk dat die geslagsregister van Jesus in die Evangelie volgens Mattheus anders aangegee word as in die Evangelie volgens Lukas. Dan noem hy as 'n voorbeeld van verskil dat Mattheus Salomo as die seun van Dawid aangee, terwyl Lukas Natan as die seun van Dawid aandui.

Hoe Moet Ons Hierdie Verskil Verklaar?โค’๐Ÿ”—

Daar is inderdaad verskille in die geslagsregister van Jesus by Mattheus en Lukas. Hierdie verskille is egter nie teenstellings nie. Lukas is nie in stryd met Mattheus nie. Hulle vul juis mekaar so mooi aan. Dit sal vir ons duidelik word, wanneer ons let op die bedoeling van Mattheus en Lukas met die opsomming van die voorgeslag van Jesus.

Alomvattend Gerigโ†โค’๐Ÿ”—

Lukas se geslagsregister van Jesus gaan terug tot op Adam. Hy wil aantoon dat die verlossingswerk van Christus universeel van karakter is: dit raak die ganse mensheid. Soos die mensheid in Adam in sonde geval het, so is daar verlossing vir 'n sondige menslike geslag alleen deur Christus wat ook 'n seun van Adam, die eerste mens geword het. Lukas wil wys op die universele karakter van die verlossing. Uit alle geslagte, volke en nasies sal daar mense gered word. Lukas โ€” kan ons sรช โ€” wys op die afstamming van Jesus volgens die bloedlyn. Daarom toon hy ook aan dat Josef nie van Salomo afstam nie, maar van Natan, 'n ander seun van Dawid (vgl. 2 Samuel 5:14; Sagaria 12:12).

Algemeen word ook aanvaar dat ons in Lukas die geslagslyn van Maria kry, terwyl Mattheus die geslagsregister van Josef opsom.

Spesifiek tot Jodeโ†โค’๐Ÿ”—

Mattheus het sy Evangelie geskrywe vir die Jode om aan te toon dat Jesus die Messias, die beloofde Seun van Dawid is. Hy het die stamboom van Jesus baie kunstig georden. Ons lees van drie keer veertien geslagte. Hy begin by Abraham, die stamvader van die Joodse volk. Eers teken hy die opgang van Abraham tot Dawid. Daarna noem hy die koningsname, die wettige afstammelinge van koning Dawid, almal regerende vorste. Ten slotte teken hy die ondergang van die huis van Dawid, wanneer die koningshuis met die volk in ballingskap gevoer word. Mattheus gee dus, in teenstelling tot Lukas, die lys van die regerende linie, die konings en die hoofde van die geslag.

Dan word ons deur nog 'n besonderheid getref by Mattheus: hy noem vier vroue wat oorspronklik nie dogters van Abraham was nie maar wat tog in die heilige linie opgeneem is.

Rykdom van Openbaringโ†โค’๐Ÿ”—

Mattheus predik in sy geslagsregister van Jesus: Jesus is die wettige Koning uit die huis van Dawid. God is genadig, want sondige mense is deur Gods genade opgeneem in die heilige linie van Jesus.

Lukas verkondig in sy opsomming van die geslagslys van Jesus: Jesus is die universele Verlosser.

Die eerste Adam het van God afgeval, maar Christus is die afstammeling van Adam wat kom herstel en versoen en wat redding kom bewerk vir 'n mensheid wat in Adam geval het.

Mattheus predik in sy geslagsregister van Jesus: Jesus is die wettige nasaat van koning Dawid. Dawid kon nie verlossing vir sy volk bewerk nie. Sy geslag het opgekom en neergesink. Maar Christus het so diep ingegaan in die geslag van Dawid dat sondige, heidense vroue sy moeder geword het en so is daar verlossing vir die Joodse volk moontlik, maar alleen deur Christus.