Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Die Heilige Gees en Ons

kruis

Waar die Gees in die hart werk, daar word ge­vra na die wil van God. Ons sien dit duidelik by Paulus na sy ontmoeting met Jesus Christus op die pad na Damaskus. Daar stel hy die belangrike vraag: "Here, wat wil U hê moet ek doen?" (Handelinge 9:6).

Die Pad van die Gees🔗

Uit die Bybel weet ons dat die Here aan sy kinders die pad wat hulle moet gaan, duidelik wil wys. Hierdie pad is die pad van die Heilige Gees. Wanneer ons vra: Watter soort pad is dit? Dan is die antwoord: Dit is dikwels 'n pad waarop 'n kruis staan, die kruis van die navolging van Christus.

Die pad van die Gees is die pad van selfverloëning, die pad van dissipelskap.

Op hierdie pad word nie gevra of dit vir my eer en roem, voorspoed en welvaart bring nie. Op die pad van die Heilige Gees gaan dit om eer vir Christus.

Die pad wat die Gees wys, is wel 'n pad van vreugde. Nêrens vind 'n mens meer blydskap in sy lewe en meer vreugde in sy hart nie dan wanneer hy wandel op die pad wat God vir hom gebaan het. Hoe leer ons hierdie pad ken? Hoe kom ek te wete wat die weg is waarop God my wil lei?

Die Omgang met God🔗

Die wil van die Here is nie altyd bekend nie. Maar, so skrywe Paulus in Efesiërs 1:9, God wil die ver­borgenheid van sy wil aan ons bekend maak. Dit is 'n aansporing om die wil van die Here te soek. Daar­om skrywe Paulus: "Verstaan wat die wil van die Here is" (Efesiërs 5:17).

Dit is baie belangrik om in die lewe van elke dag, in tye van siekte, by belangrike beslissinge wat geneem moet word, te weet op watter pad die Here ons wil hê.

In verband met die verstaan van die wil van die Here is die omgang met God beslissend. Wanneer ons naby die Here lewe, kom daar 'n helder aanvoe­ling wat die wil van God is.

Die omgang met God word beoefen deur middel van die Bybel en die gebed. Deur 'n preek, 'n Skrif­lesing, 'n gesprek na aanleiding van die Bybel kan ons soms somaar die pad vorentoe helder sien.

Ook word die omgang met God beoefen deur die gebed. Op die gebed ontvang ons van God deur sy Gees vrede in die hart, vrede met God in alle omstandig­hede van die lewe. Vrede en rus in tye van beproe­wing; vrede en krag om vol te hou in die stryd van die lewe; vrede en vreugde selfs wanneer die dood nader kom.

Geen Padkaart Nie🔗

Daar moet altyd goed onthou word dat die Here sy kinders van stap tot stap deur sy Heilige Gees lei. God gee ons nie 'n reisplan of 'n padkaart nie. Wel ont­vang ons 'n kompas en daar is padwysers. So bind die Here sy kinders vas aan Hom.

Ons sien dit so mooi in die lewe van Paulus. Vol­gens Handelinge 16 is hy op pad na Europa. Gedu­rende sy reis wys die Heilige Gees vir hom die vol­gende stap nadat hy aan die vorige aanwysing van die Gees gehoorsaam was.

Ook sien ons hier dat die leiding van die Hei­lige Gees ten diepste uit twee dinge bestaan:

  • negatief verhinder die Gees Paulus om in Asië die Woord van God te verkondig (Handelinge 16:6);

  • positief roep die Gees Paulus na Macedonië (Handelinge 16:9, 10).

Op sy pad is daar telkens 'n padwyser waarop die rigting staan waarin Paulus moet beweeg.

Geestelike Groei🔗

Dan vind ons in die Nuwe Testament dat daar innige samehang is tussen heiligmaking en die verstaan van die wil van God. Deur geestelike groei gaan ons die wil van die Here steeds beter verstaan.

kompas

Inwendige geestelike groei en uitwendige gees­telike leiding gaan saam in die lewe van die kind van God.

Daarom skrywe Paulus (in Romeine 12:2): Word verander deur die vernuwing van julle gemoed, so­dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

God se wil is tot uitdrukking gebring in vaste strukture soos die Tien gebooie, die Bergpredikasie en die apostoliese vermaninge in die briewe. Ons moet egter leer om die algemene gebod in 'n bepaalde konkrete situasie toe te pas.

Geestelike groei is nodig om in elke situasie van die lewe die wil van God te weet.

Deur 'n lewe van gebed en stryd teen die sonde word die geloof 'n soort van radarsisteem om die wil van God op te vang.

Vrede met God🔗

Elke mens, hoe oud en volwasse ook al, het die be­hoefte om gelei te word. Ons soek in die lewe van elke dag steunpunte, aanwysings, 'n vashaakplek. Ons is geneig om op ons gesonde verstand te vertrou of op ons organisasietalent, ons goeie insigte in bepaalde omstandighede.

Die Bybel wys ons egter duidelik aan dat ons, nie op dit wat van die mens is, kan vertrou nie.

Ons het die leiding van die Heilige Gees nodig. Wanneer ons deur die omgang met die Here, deur middel van Bybel en gebed en geloofsbeoefening na­by die Here lewe, dan sal ons ook meer en meer sy wil verstaan en dan is die heerlike vrug dat ons vrede ontvang, vrede as 'n vrug van die Heilige Gees, vrede met alle omstandighede waarin die Here ons lei.

Die Gees lei altyd in die rigting van God. Die Gees lei nie altyd langs 'n gemaklike pad nie. Dit is egter wel 'n pad waarop ons vrede mag geniet, vrede met God, omdat ons weet dat dit wat God doen altyd die beste vir ons is.