Bron: Die Kerkblad. 3 bladsye.

Die Heilige Gees in Ons Daaglikse Lewe

veer

Mense kla dikwels dat daar in die lewe van elke dag so min van die Heilige Gees ondervind word. Die Persoon van die Heilige Gees is vir baie mense onbekend. Sy aanwesigheid word nie besef, sy troos nie gevoel en sy leiding in die lewe nie ondervind nie.

Dit was klaarblyklik anders in die eerste Chris­telike gemeente. Op 'n vergadering van apostels en ouderlinge en die hele gemeente in Jerusalem word na baie ernstige oorweging 'n besluit geneem. Dan gaan daar 'n brief uit van daardie vergadering na die gelowiges in Antiochië, Sirië en Cilicië. In daar­die merkwaardige brief kan ons lees dat hulle op die vergadering in Jerusalem die aanwesigheid van die Heilige Gees ervaar het. Hulle besef dat die Gees saam met hulle was, ja, dat die Gees selfs saam met hulle die besluit geneem het, want ons lees in die brief: "die Heilige Gees en ons het besluit…" Handelinge 15:28.

Hulle noem hulle eenparige besluit ook 'n beslissing van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hulle dus in hulle besluitvorming gelei.

Dit is dus moontlik dat jy so duidelik die aanwe­sigheid en ook die leiding van die Gees in die lewe van elke dag kan ondervind.

In hierdie artikel wil ons iets sê oor die aan­wesigheid van die Heilige Gees in ons lewe.

Die Tydperk van die Gees🔗

Dit hoef ons nie te verwonder dat ons die Heilige Gees in ons daaglikse lewe kan ontmoet en kan ervaar nie. Want die tyd waarin ons nou lewe, is by uitstek die tyd van die Heilige Gees.

Aan die begin van ons jaartelling was Jesus Christus vir 'n tydperk van ongeveer drie jaar op die aarde. Daarna het die tydperk van die Heilige Gees aangebreek. Ons lewe nou, ook in die tweede helfte van die 20ste eeu, in die bedeling van die Gees.

Jesus het dit self so uitgedruk:

Hy (d.i. die Gees) sal by julle bly en in julle wees.Johannes 14:17

Ja, Jesus druk dit nog sterker uit: Hy sal by julle bly tot in ewigheid.(Johannes 14:16)

Dit beteken dat die Gees by ons en in ons is op Sondag en in die dae van die week, in tye van voorspoed, maar ook wan­neer ons swaarkry, op die siekbed en ook in die uur van ons sterwe. Altyd by ons. Dus nooit meer alleen nie. Die Heilige Gees verlos 'n mens van sy absolute eensaamheid. Die Gees lei ons deur die lewe en dra ons deur die dood.

Christus en die Heilige Gees🔗

Die aanwesigheid en ook die leiding van die Gees in ons lewe sal ons meer gaan toespreek na mate ons ag gee op die verband wat daar is tussen Christus en die Heilige Gees. Ons moet onthou dat dit die Gees van Jesus Christus is wat by ons, in ons wil wees en wat ons wil lei.

Volgens die Nuwe Testament is daar 'n innige samehang tussen Christus en die Gees. Dit word selfs op 'n tweevoudige manier aan ons verduidelik.

In die Sinoptiese Evangelies (Mattheüs, Markus en Lukas) word Jesus veral geteken as die een wat die Gees dra. Die geheim van Jesus se lewe is dat die Gees op Hom rus. Die Heilige Gees dryf Jesus uit na die woestyn, die Gees lei Hom tot aan die kruis.

duif

By Johannes en Paulus val die klem op 'n ander gesigspunt. Daar word ons veral getref deur die tekening van Jesus as die een wat die Gees stuur. Hierdie twee lyne van Jesus as die Draer van die Gees en Jesus as die Sender van die Gees trek saam in die woorde van God aan Johannes die Doper:

Op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. Johannes 1:33

Aangesien Jesus die Gees dra, die Gees besit, kan Hy ook die Gees uitstuur, kan Hy ook ons met die gawe van die Gees begiftig.

Die Gees en die Opstanding🔗

Daar is volgens die Nuwe Testament ook 'n innige verband tussen die opstanding van Christus en die koms van die Gees, die uitreiking van die Gees. Dit moet ons ook raaksien, anders sal die betekenis van die Heilige Gees in ons persoonlike lewe van elke dag nooit in die regte perspektief gesien kan word nie. Trouens die Pinksterpreek van Petrus (Handelinge 2) is eintlik 'n preek oor die opstanding van Christus. Petrus gryp in daardie preek telkens terug na die heilsfeit van die opstanding. Dit is duidelik, want pinkster is eenvoudig die realisering van die opstan­ding.

Wat het gebeur met die opstanding van Christus? Deur die opstanding van Christus het 'n nuwe tyd, nuwe bestaanswyse aangebreek. In hierdie wêreld van sonde en dood het Iemand gekom wat deur die dood heen gebreek het. Jesus het die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring, so skrywe Pau­lus aan Timotheüs (2 Timotheüs 1:10). Die dood het geen vat meer aan Hom nie. Daarom is die feit van die opstanding die kernboodskap van die Nuwe Testa­ment. Die dood is oorwin. Daar het dus werklik 'n nuwe tyd aangebreek.

In die Nuwe Testament word hierdie nuwe be­staanswyse vanuit tweërlei gesigshoek gesien. Vanuit Christus en vanuit die Gees. Christus word ge­noem die Eersteling en ook word die Gees as 'n Eerstelingsgawe aangedui. Dit is verstaanbaar, want die lewe wat Christus verwerf het, gaan Hy nou met vol hande uitdeel. Hy doen dit deur sy Gees.

Die Gawe van die Opstanding🔗

Mense vra so dikwels: Wat het nou eintlik met die op­standing van Christus in ons wêreld verander? Eint­lik is alles nog maar dieselfde. Ons moet nog maar altyd ons geliefdes aan die dood afgee. In ons eie liggame vreet die kiem van die verderf. Ons moet almal sterwe. Die hele lewe is so sinloos. Mooi dinge soos liefde, verlowing, huwelik, ouerskap, vriendskap word almal deur die aaklige dood bederf.

Wys vir my iets wat nie aan die mag van die dood onderworpe is nie? Ja, sê die apostel Paulus, ek sal dit vir jou wys. En dan wys hy op die Heilige Gees!

As die Gees (van Christus) in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak…Romeine 8:11

As die Gees in jou woon dan is jy nie meer onderworpe aan die mag van die dood nie.

In Efesiërs 1:14 noem die apostel die Heilige Gees 'n onderpand. Paulus gebruik 'n term wat afkomstig is uit die handelswêreld. Ons sou hierdie woord kon vertaal met: eerste paaiement. Ons weet die eerste paaiement is die begin van die volle bedrag. Ook is dit die waarborg dat jy die volle bedrag gaan kry.

So moet ons ook die Heilige Gees as gawe van Christus sien. Wanneer die Gees van Jesus Christus in ons woon, dan het ons die eerste paaiement van die groot kapitaal van die ewige lewe in ons besit. Wanneer die Gees van die opgestane Here Jesus in ons woon, dan is iets, ja dan is Iemand van die ander kant van die dood in ons. Die eerste paaiement van die ewige lewe het ons ontvang. Die toekoms is daar­mee verseker.

geld

Die opstandigingslewe is hier op aarde 'n lewe in en deur die Gees van Jesus Christus. Wat Christus verwerf het, word deur die Gees die besit van die ge­lowige.

Die Gees en die Gelowige🔗

In verband met hede en toekoms is dit 'n beslis­sende vraag: Besit ek die Heilige Gees? Woon Jesus deur sy Gees in my hart? Het ek die eerste paaie­ment van die groot bedrag van die ewige lewe al ontvang?

Hoe en waaraan weet ons of ons die Heilige Gees besit? Die antwoord is nie moeilik nie. Die maatstaf waaraan ons die besit van die Gees kan meet, is Christus.

Paulus skrywe (Romeine 8:9): Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

Dit is negatief gestel. Sonder die Gees is daar nie 'n band aan Christus nie. Positief beteken dit: wie die Gees besit, die behoort aan Christus. Die band aan Christus is hier dus beslis­send. Hy is vir ons die maatstaf. Het ons Hom lief? Is ons aan Hom verbonde deur die band van die liefde en die geloof? Haat ons soos Hy die sonde en het ons soos Hy die gebooie van God hartlik lief?

Die Gees werk deur die Woord. Die prediking van die kerk is die hoogspanningsdraad waarop die krag van die Heilige Gees staan. Sedert Pinkster het die Gees Hom met 'n onverbreeklike band met die Woord verbind (Calvyn).

Die Gees woon in elke gelowige. Die Gees maak ons gewillig om God en die naaste te dien. Deur die Gees is ons mense met 'n toekoms. Ons hét die eerste uitbetaling van die ewige lewe reeds ontvang. Die toekoms is derhalwe verseker.