2 bladsye. Vertaal deur Nic Coetzee.

Die Koms van die Koning

kroon en septer

Daar is min leerstellinge in die Bybel wat deesdae meer aandag van die evangeliese beweging geniet as die tweede koms van Christus. En dit verdien seker ons aandag want Sy terugkeer is ’n fundamentele leerstelling van die historiese Christelike geloof.

Maar ongelukkig word die tweede koms met meer liefde aanvaar en geglo as wat daar bybelse begrip voor is. Ons is geneig om hierdie leerstelling te benader “met ywer, maar sonder kennis”. Dit is tragies, want om dit behoorlike te verstaan is ’n uiters belangrike voorvereiste om ’n Christelike wêreldbeskouing af te baken. Per slot van rekening verhef dit die volkome heerlikheid van Sy verlossende oorwinning, voltooi dit die soewereine plan van God vir die geskiedenis en hou die volledige teologie van die Skrif in ewewig.

Ons Profetiese Mis-Beklemtoning🔗

Voordat ons aantoon hoekom die tweede koms so belangrik vir hierdie wêreldbeskouings is, moet ons bedag wees op hedendaagse foute wat die leerstelling mis-beklemtoon: dispensasionalisme en hiper-preterisme.  Die groot meerderheid van die evangelieses van vandag is dispensasionaliste en het, wat Jay E. Adams noem, “profetiese diplopie” (diplopie is ’n oogprobleem wat dubbelvisie veroorsaak). ’n Nuwer sig (geen woordspeling!) op die tweede koms is hiper-preterisme, wat  “profetiese miopie” impliseer (bysiendheid). Laat ek hierdie presbiopie (verlies aan die vermoë om te fokus) probeer verduidelik.

Profetiese Diplopia (dubbelvisie). Die Bybel praat van slegs twee keer wat Christus sal kom: Sy vleeswordende eerste koms in vernedering en Sy volmaakte tweede koms in heerlikheid. Volgens die Skrif is sy tweede koms net dit, ’n tweede koms: “As hy die tweede keer verskyn” (Heb. 9:28). Die engele meld sekerlik ook nie twee toekomstige wederkomste nie (Hand. 1:11). Die Bybel praat nêrens van ’n “derde koms” nie.

Nogtans glo die dubbelvisie-mense dat Hy weer en weer sal kom. Dit is ’n dubbelvisie in soverre hulle sê dat Hy sewe jaar voor die finale wederkoms sal terugkeer om in die geheim ontslape heiliges op te wek en lewende gelowiges uit die wêreld weg te raap. Eienaardig genoeg is hierdie “geheime wegraping” gebaseer op een van die luidrugtigste versies in die Skrif: “Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan...” (1 Tes. 4:16). Hoe kan so ’n dramatiese gebeurtenis “geheim” wees? Die engele spreek van slegs een wederkoms wat ’n sigbare gebeurtenis sal wees: “Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het” (Hand. 1:11b).

Die geheime wegraping is dubbelvisie deurdat dit die opstanding van gelowiges met 1007 jaar skei van dié van ongelowiges (in teenstelling met: Joh. 5:28-29; Hand 24:15) en deurdat dit die wederopstanding skei van die laaste dae (in teenstelling met Joh. 6:39, 44; 11:24; 1 Kor. 15:21-25). Hierdie dubbelvisie verswak ons bybelse vooruitskouing.

Profetiese bysiendheid. ’n Nuwe beskouing wat ons eskatologiese visie beïnvloed kom van profetiese bysiendheid. Hiper-bysiendes leer dat Christus se tweede koms in die nabye toekoms, kort na Sy hemelvaart, sou plaasvind (in teenstelling met Mat. 25:5, 14, 19; Hand.1:7; 2 Pet. 2:4, 8-9). Hulle glo ook (saam met die dubbelvisie-mense) dat Hy in die geheim kom. Maar in hul geval leer hulle dat Hy in die eerste eeu teruggekeer het.

Ons Profetiese Herbeklemtoning🔗

Die heerlike tweede koms het op verskeie maniere ’n invloed op ons wêreldbeskouing. Ek het drie daarvan hierbo genoem en sal dit nou bespreek.

klok

Eerstens, die tweede koms verhef die oorwinning van Christus tot verlossing. Toe Christus met Sy vleeswording gekom het, was dit om in vernedering te ly deur vir die sondes van Sy volk te sterf: “En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis” (Fil. 2:8; vergelyk met Mat.1:21; Luk. 19:10). Maar die Skrif los hom nie aan die kruis of in die graf nie; dit vertel van sy gevolglike verheerliking deur vier stappe: opstanding, hemelvaart, sit in die hemel en terugkoms.

Christus se terugkoms in heerlikheid is nodig om sy verlossende oorwinning te voltooi, want dan kom Hy terug as ’n alles-oorwinnende Verlosser-koning. “Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: “Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader” (Fil. 2:9-11). Maar Hebreërs sê: “Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie” (Heb. 2:8b). Dus is Christus se tweede koms nodig om finaal Sy verlossende oorwinning te toon, vir almal om te sien.

Tweedens voltooi die tweede koms die plan van God vir die geskiedenis. Alhoewel Christus wettiglik die oorwinning oor sonde, dood en die duiwel in die eerste eeu vermag het, bly hierdie drie euwels steeds by ons (Rom. 7:18-25; 1 Pet. 5:8-9). Hulle is wettiglik oorwin voor die regbank van God (Kol. 1:13-14; 2:13-15).Hulle is histories oorwin deur die voortdurende voortgang van die Evangelie (Hand. 26:18; 1 Kor. 15:20-23). Hulle sal vir ewig verslaan word by die tweede koms van Christus (Rom. 8:18-25; Openb. 20:10-15).

Derdens hou die tweede koms die teologie van God in die Skrif in ewewig. Hierdie heerlike leerstelling voer nie net Christus se verlossende oorwinning uit (deur ewige heerlikheid oor Sy reddende genade uit te stort) en voltooi die plan van God (deur die goddelike wysheid van Sy skeppingsplan te vertoon) nie, maar dit voorsien ons ook van die volledige stelsel van leerstellinge wat die grootse bybelse waarhede uitbalanseer. As dit nie vir die tweede koms was nie:

 • Sou ons ’n skepping hê (Gen. 1:1; Heb. 11:3), sonder voleinding (Hand. 3:20-21; Openb. 20:11), wat sou lei tot ’n wêreld sonder einde (1 Kor. 15:23-24; 2 Pet. 3:3-4).
   
 • Sou ons ’n wêreld hê wat ewig sal sug (Rom. 8:22; 2 Kor. 5:1-4) sonder enige heerlike volmaaktheid (Rom. 8:21; 2 Pet. 3:12-13).
   
 • Sou ons ’n Verlosser hê wat stilweg verdwyn (luk 24:50-52; 1 Kor. 15:5-8), sonder ’n sigbare oorwinning (Rom. 14:11; Fil. 2:10-11).
   
 • Sou ons ’n verlossing hê wat spiritueel gerig is (Rom. 8:10; Ef. 1:3), sonder ’n fisiese dimensie (Rom. 8:11; 1 Tes. 4:13-18).
   
 • Sou ons ’n Verlosser hê wat liggaamlik opgevaar het (Hand. 1:8-11; Kol. 2:9), sonder enige fisiese familie (1 Kor. 15:20-28; Fil. 3:20-21).
   
 • Sou ons ’n evangelie hê wat deurlopend nodig is (Mat. 28:19; Hand. 1:8), sonder ’n finale voltooiing (Mat. 28:20; 1 Kor. 15:24).

Die tweede koms is werklikwaar ’n “geseënde hoop” waarop ons noukeurig moet fokus.