2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Naam Jehova

Bybel en kruis

Die naam Jehova is een van die belangrikste name van God. Dit is hierdie naam wat in die AOV met HERE vertaal word.1  Dit is ook deel van die naam Jesus. Die Je- in Jesus is  ʼn verkorting van die naam Jehova, soos ook ander soortgelyke afkortings in ander Ou Testamentiese name (El-IA, JO-sua, JÓ-safat).

God het die naam Jehova aan Moses en Israel geopenbaar as bewys dat Hy sy verbond nie vergeet het nie en sy volk uit slawerny in Egipte sou verlos (Eks. 3:11-15). By dié geleentheid het Hy ook die betekenis van die naam Jehova bekend gemaak: “En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur” (Eks. 3:14).

Die naam Jehova openbaar dus God se onveranderlikheid. Geskape dinge is nie net nie, hulle was ook en sal wees. Hulle verander, maar by God is daar geen verlede, hede of toekoms nie. Hy is. Wat vir ons verlede en toekoms is, is nie verlede of toekoms vir Hom nie, hoe moeilik dit ook vir ons is om te verstaan. Alle dinge is ewig voor Hom; by Hom het die verloop van jare en millenniums nie betekenis en bring dit geen verandering nie. Dit is vir ons moeilik om  ʼn begrip daarvan te vorm, want ons verander voortdurend en lewe te midde van verandering, “...die tyd laat niks hier onveranderd bly.2  Tog is dit juis vir ons  ʼn verdere aanduiding dat Hy God is, want as ons Hom kon begryp of Hom ten volle kon verstaan, sou Hy nie groter as ons klein verstandjies wees nie.

Uit Eksodus 3 leer ons dat die naam Jehova, God in die besonder openbaar as onveranderlik in sy verhouding met sy volk. Daar word nie van sy onveranderlikheid as  ʼn abstrakte idee gepraat nie, maar van die onveranderlikheid van sy liefde, sy barmhartigheid, sy beloftes, sy genade en sy verlange om diegene wat aan Hom behoort uit te red en te seën.

Die naam herinner ons dat God se volk van ewigheid onveranderlik aan Hom behoort. Hulle het nie begin om aan Hom te behoort nie, maar het aan Hom behoort reeds voor die berge gebore is en Hy die aarde en die wêreld voortgebring het (Ps. 90:2).  Hy sal hulle woonplek wees, deur alle tye en tot in ewigheid.

Die naam Jehova is bo alle ander name dié naam waarin God Hom openbaar as die God van die verbond. Ook dit blyk uit Eksodus 3, want God openbaar sowel die naam Jehova as die betekenis daarvan, dáárin dat Hy aan sy verbond dink en dit hou.

Vir soverre die naam Jehova dus spreek van God se onveranderlikheid, wys dit ons op sy trou. God se trou is sy onveranderlikheid met betrekking tot sy eie verbondsvolk wat Hy liefhet en uitverkies het. Hy vergeet of verlaat hulle nooit, maar het hulle lief met  ʼn ewige liefde, waarin Hy hulle vir Homself aanneem.

Laat hulle wat sy trou ervaar, die naam Jehova dikwels en met vreugde gebruik. Daar is inderdaad geen groter Naam nie.

Endnotes🔗

  1. ^ “LORD” in die KJV — NG
  2. ^ ”Uit vers twee van Gesang 279, Die Evangeliese Gesange in gebruik by die Nederduits Gereformeerde Kerk en Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Kaapstad: N. G. Kerk Uitgewers, 1978). Die outeur het aangehaal uit stanza 2 van lied 335, “Abide with me,” in die Trinity Hymnal (Philadelphia: Great Commission Publications, 1974)  — NG.