2 bladsye.

Die Oorlog van die Eeue

Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Genesis 3:8-20

God die HERE kondig vyandskap en daarmee oorlog aan. Die stryd woed onverpoos voort sedert die dag van die sondeval tot op die dag van die koms van die Here Jesus op die wolke.

In hierdie oorlog is daar twee partye, die slang en sy saad aan die een kant en die vrou en haar saad andersyds. Genesis 3:15, wat as die moederbelofte of die eerste evangelie bekend staan, is ’n woord vol raaisels. Dit roep vrae op: Wie is die vrou? Wie is die slang? Wat word met altwee se saad bedoel? Wat beteken die word kop? Watter sin het die woorde: jy sal hom in die hakskeen byt?

Die betekenis van hierdie teks word deur Godsopenbaring verduidelik. Die vrou, die mannin uit die paradys, versinnebeeld die kerk van alle eeue (Openbaring 12:1-6). Die groot draak, die ou slang, word duiwel en Satan genoem (Openbaring 12:9).

Die tweërlei saad is die geestelike nakomelinge, die volk van die kerk en dié van die duiwel. Die kerk is die moeder van die gelowiges (Galásiërs 4:26). Deur die verkondiging van die Woord baar sy saad, kinders, nakomelinge (vgl Jesaja 53:10; 1 Korinthiërs 4:14-17). Die slangesaad bestaan uit diegene wat hulle aan die kant van Satan skaar.

Die kerk se gelowige lidmate soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid (Lukas 12:31) op alle lewensterreine. Hulle gebruik die swaard van die Gees, dit is die Woord van God (Efésiërs 6:17), teen almal wat die HERE nie vrees en dien nie, binne en buite die kerkmure.

Hulle weier om sleg goed te noem en goed sleg, duisternis lig te maak en lig duisternis (Jesaja 5:20). Lewende lidmate van die kerk openbaar hulle geloof in die werke (Jakobus 1:22; 1:26). Daarom haat die wêreld hulle (Johannes 15:18-19; 1 Johannes 3:13).

Die wapens wat die duiwel en sy trawante hanteer, kom hierna ter sprake in die gedeelte oor die vyande van die HERE in die geskiedenis.

Ons teks openbaar verder die verloop en die uitslag van die stryd van die eeue. Die vrouesaad sal die kop van die slang vermorsel. Die woord kop het in die oorspronklike Bybeltale, net soos in Afrikaans ’n hele aantal betekenisse. Die Bybel praat onder meer van hoofde van stamme (Númeri 1:16; Deuteronómium 1:15) en van Christus as die Hoof bo alle dinge (Efésiërs 1:22; Kolossense 2:10) en die Hoof van sy gemeente (Efésiërs 5:23; Kolossense 1:18). In weermagterme beteken kop of hoof die opperbevelhebber. Die kop van die slangesaad het in Génesis 3:15 die betekenis: die algehele leier daarvan, Satan.

Die stryd van die Heiland en sy volk is veral gerig teen die duiwel, die aanvoerder van die slangesaad. In die begin van sy ampswerk word Christus al met hom in die woestyn gekonfronteer. Drie maal verslaan Hy sy teenstander wat Hom versoek (Matthéüs 4:1-11). Ons moet onthou: Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. In en agter vyandige mense staan aan die oorkant van die front sterker magte, naamlik die bose geeste in die lug (Efésiërs 6:12).

Christus het deur sy dood en opstanding Satan regtens oorwin. Die duiwel mag nie meer - soos hy in die dae van Job nog kon doen (Job 1:6) - in die hemel verskyn nie (Openbaring 12:8). Nietemin het hy nog groot krag (Openbaring 12:13-15). Eers by die koms van die Here word die kop van die slangesaad verpletter. So sê die profetiese Woord. Die God van vrede sal spoedig die Satan onder julle voete verbrysel (Romeine 16:20). Dié belofte is vertroostend en versterkend. Die eindoorwinning kom.

Wat nog moet kom, het ons nog nie. Ons staan vandag aan die front. O volk, ken jou teenstander. Wees bewus van die geskiedenis. Leer jou gedugte vyand uit die Skrif en uit die geskiedenis van die kerk ken. Kry visie op die sataniese taktiek deur alle eeue. So sal jy krag ontvang om staande te bly.

Ons teks sluit af met die woorde: Die slang en sy volgelinge sal die vrouesaad in die hakskeen byt.

Hakskeen beteken in weermagterme: die agterhoede (Génesis 49:19; Josua 8:13). Die hakskeen is in die verband van Génesis 3:15 die soldaat wat in die opmars agter raak. Die HERE waarsku die vrouesaad: Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie (Hebreërs 12:15).

Dit kan al in die jeugjare begin: Minimale aandag vir katkisasie, nalating van persoonlike Skrifondersoek en gebed, geringe bywoning van eredienste, nie konsekwent voor die aangesig van die HERE wandel nie (Génesis 17:1). Pas op, sê ons God. Dié wat agterbly, val Satan ten prooi.

Die oorlog van die eeue is die stryd van die HERE. God wat liefde is (1 Johannes 4:8,16), stel vyandskap. Uit Selfliefde en liefde vir sy Woord haat die HERE almal wat Hom weerstaan en sy evangelie verag. In die oorlog van die eeue roep Hy ons om in dié gesindheid te stry.

Persoonlike vyandskap duld Hy nie. Christus sê: Julle moet jul vyande liefhê (Matthéüs 5:43-44). In dieselfde prediking betitel Hy hardnekkige ongelowiges as onreine diere: honde en varke (Matthéüs 7:6). Met die woord van Génesis 3:15 striem Hy kerkleiers wat die Woord van God verdraai . Hy noem hulle slange, addergeslag (Matthéüs 23:33; vgl Psalm 1:1; 139:19-22).

Die moederbelofte, die eerste evangelie, gee aan die volk van God ’n moeilike opdrag. Dit stel soldate aan die front in die spervuur. Die HERE belowe nie aan ons ’n rustige lewensee nie, maar wel ’n veilige hawe. Die eindoorwinning is seker. Daarin deel almal wat uit geloof lewe en die vyandskap aanvaar wat God self na die sondeval gestel het.