Bron: Die Kerkblad, 1990. 1 bladsye.

Die Psalms in Suid-Afrika

Psalmboek

Naas die Statebybel was die Psalmboek die belangrikste kerkboek wat Jan van Riebeeck en sy mense op 6 April 1652 saam met hulle gebring het. Daarmee saam was ook die Gereformeerde Belydenisskrifte met die verskillende formuliere vir o.a. die gebruik van die sakramente. Die Psalms met die 'Enige gesange' (enkele Skrifberymings) wat deur die Dordtse sinode van 1618-1619 goedgekeur is, was die enigste kerkliedere. Dit was die Psalmboek wat deur die Nederlandse predikant Datheen bewerk is. Tot so laat as 1775, nadat daar 'n nuwe beryming sou kom, word die Psalms deur die kerke aan die Kaap geroem as ' 'n onwaardeerbare pand en kostelike kleinood vir die gebruik in die open­bare godsdiens'.

Die Franse Hugenote en die Psalmboek🔗

Baie merkwaardig: ook vir die Franse Hugenote wat van 1688 af hulle in Suid-Afrika gevestig het, was die Psalms die enigste liedere vir godsdienstige gebruik. Vir hulle was die Psalms ''n onuitputlike bron van troos en krag'.

'n Franse navorser vermeld ook in verband met hulle vlug na Suid­-Afrika:

Hulle het hulle vaderland, hul geld en hulle goed agtergelaat, maar hulle Bybel en Psalmboek het hulle saamgeneem.

In die Boland se pragtige valleie met sy ongerepte Afrika-natuur het die Franse Psalms van Genève vir die eerste keer teen die einde van die 17de eeu die stiltes verbreek. In hulle huise, in hulle kerklike samekomste is dit daagliks gehoor.

Die Eerste Psalmberyming in Afrika🔗

Juis aan die voet van die pragtige Bolandse berge, gebeur daar aan die begin van die 18de eeu 'n unieke ding. Oorstelpend. God se beskik­king is wonderlik: daar kom 'n nuwe Franse Psalmberyming! Ds. Pierre Simond, die Hugenote se predikant wat op sy stukkie grond in Banghoek naby Franschoek gewoon het, werk vir jare lank aan hierdie nuwe beryming. Hy doen dit vir die Franse kerke in Europa (gegewens van prof. dr. M. J. H. du Plessis van die Pu vir CHo verkry).

Hierdie eerste Psalmberyming uit Afrika kry 'n merkwaardige naam: 'Veillees Africaines'. Dit beteken 'Afrikaanse waakstondes'. Dit is profeties. Ook met die Psalms het die Evangelie weer vanuit die suide van Donker Afrika ontwaak. Nadat die stem van die Psalms in die noorde van Afrika in die 7e eeu deur die Islam gedoof is, weergalm dit weer vanuit die suide tien eeue later.

Dit is tragies dat hierdie nuwe Psalmberyming van ds. Simond (ook 'n eerste letterkundige werk!) wat in Amsterdam op eie koste ge­druk is, verlore gegaan het.