Bron: Kerk en Woord, 2003. 2 bladsye.

Die "Sleutel van die Kennis" (Lukas 11:52) en die Psalmomdigting 2001 Die Vals Eksegese (Skrifverklaring) van die Joodse Teoloë

sleutel

Dit is Jesus Christus wat van "die sleutel van die kennis" in die kerk praat. Ons lees dit in Lukas 11:52:

Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis wegge­neem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder.

Dit was die hoogtepunt van 'n ver­doemende reeks herhalings van "wee julle" oor die Fariseërs en Wetgeleer­des. Hulle was die toonaangewende teoloë van destyds.

En is daar ooit 'n groter woord van vervloeking as die "wee julle" wat kom uit die mond van Jesus Christus? Dan kom die lewe tot stilstand. Daar is geen uitkoms meer nie. Alle deure word toegesluit. Die kerk word pikdonker met die Bybel en al. Geen redding vir die sondaar meer nie.

Hierdie "wee julle" wat Jesus uit­spreek is die teenoorgestelde van die "salig is hulle" in dieselfde hoofstuk: "Salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar" (Lukas 11:28).

Vreeslik is die oordeel oor die mens wat "die sleutel van die kennis" wegneem. Soveel verskrikliker word dit as die kerkleiers (teoloë) hierdie sleu­tel uit die kerk verwyder! Dit was die groot misdaad van die Wetgeleerdes. Hierdie manne met al hulle Bybelken­nis gaan self nie die Koninkryk van God in nie, maar hulle versper ook die pad vir die ander wat wil ingaan ­juis vir die arme, verlore sondaars. Die sleutel wat hierdie Koninkryk moet oopsluit, word verwyder. Met die Hei­lige Skrifte in die hand, verwerp hulle die Seun van God. Met al die wetskodes en reglemente waarmee hulle die orde wil handhaaf, word die evangelie van genade uitgeban.

Jesus Christus is die Sleutel🔗

"Die sleutel van die kennis" … Wat is dit? Dit is die kennis van God in Jesus Christus en sy Woord. Dit is die enig­ste ware "teologie". Met hierdie kennis word die Koninkryk van God oopge­sluit. Dit is die enigste suiwer, ware Skrifuitleg waarvan Jesus Christus die INHOUD is. Hierdie saak is so aller­belangrik dat die apostel Petrus aan die kerk skryf: "Julle moet veral dit weet, dat geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is nie" (2 Petrus 1:20).

Juis die hele Ou Testament verkondig Jesus Christus. Hy, ons Verlosser, sê dit oor en oor aan die Skrifgeleerdes en ons:

Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.Johannes 5:39-40

As julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?Johannes 5:46-47

O, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! … En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.Lukas 24:25, 27

Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in Moses en die profete en die psalms vervul moet word.Lukas 24:44

geslote kerkdeur🔗

Sonder Christus, Geslote Kerk­deure🔗

Met die sleutel Jesus Christus staan of val die kerk – ook 'n Gerefor­meerde kerk. En hierin is Christus se uitroep van "wee julle" vir ons 'n aan­grypende waarskuwing. Met die vol­maakte Bybel en die mooiste digwerk in die psalms en ook die Dordtse kerkorde in die hand, kan die deure van God se Koninkryk steeds toegesluit bly. Met die roemrykste tradisies en 'n effektiewe "gereformeerde" sisteem, kan sondaars voor geslote poorte staan – want iemand in die gemeente het die sleutel weggegooi.

Die Wetgeleerdes (teoloë) het die wet geken. Hulle besit die teks van die Ou Testament. Die Joodse Talmoed (tradi­sies, sedelesse, ordereëlings, "sinodebe­sluite") is altyd byderhand. Die struk­tuur van hulle godsdiens om die arti­kels van die wet na te kom, is presies uitgewerk. Aan die buitekant van hier­die "kerklike struktuur" is die beker en die bord skoon, maar, so sê Jesus aan hierdie teoloë, "van binne is julle vol roof en boosheid" (Lukas 11:39).

Die Nuwe Psalmomdigting 2001🔗

Hoe is dit tog moontlik? Die Christus-profesieë is uit die Nuwe Psalmom­digting van 2001 "verwyder". So het die digter van die Psalmomdigting dit in die Sondagkoerant, Rapport van 4 November 2001, aan 'n joernalis vertel. Hy vertel van die "Messiaanse verwysings in sekere psalms wat nou op grond van nuwe navorsing verwy­der is" (p. 25).

Behalwe die "verwydering" van die wet (bv. Psalm 1) en die verbond (bv. Psalm 25) op plekke uit die psalms, weet ons dat die verwysings oor Christus o.a. uit die volgende berymde psalms met opset weggelaat is: Psalms 2:7, 22:8, 22:17b, 22:23, 22:24, 31:6, 37:11, 41:10, 45:7, 47:6, 67:3, 68:19, 69:10, 82:6, 89:13 en 110:1.

Oor Psalm 110 het die digter in Die Kerkbode van 13 April 2002 verklaar dat hierdie psalm "volgens my teolo­giese adviseurs nie 'n Messiaanse Psalm" is nie. Gereformeerde teoloë? Het hulle nie hulle Bybels gelees nie of was dit moedswillig? Die dwaling is oorstelpend. Psalm 110 word ten minste 13 keer in die Nuwe Testament direk op Jesus Christus toegepas; ook deur Jesus Christus self om sy godheid teenoor die Fariseërs te bewys (Matteus 22:44; Markus 12:36; Lukas 20:42). Psalm 110 is vir Petrus op die Pinksterdag die bewys dat Jesus Christus die Heilige Gees uitgestort het (Handelinge 2:34).

Die Sleutel van die Kennis uit die Psalms Weggeneem🔗

Dit is 'n meedoënlose feit: Die Nuwe Psalmomdigting 2001 het Christus uit die Psalms verwyder. Die digter vertel dit self en ons kan dit bewys. En nou? Wie kan dit met 'n vrye gewete in die kerk sing? Hoe is dit tog moontlik dat die sinode besluit het dat ons in die ere­dienste Psalms sonder Christus moet sing? En ook die kinders by hulle kat­kisasies moet sulke Psalms leer. En ook by ons huisgodsdiens! Die sleutel is weggeneem. Die deure van God se koninkryk word toegeslaan.

Elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.Matteus 10:34

Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.Markus 8:38 en Lukas 9:26