Bron: Waarheid en Dwaling. 2 bladsye.

Die Taak van die Pasiënt

pasient

Dit klink vreemd om te sê dat 'n pasiënt ook 'n taak het. 'n Mens sou dink dat 'n pasiënt wat siek is, juis moet gesond word om sy taak uit te voer.

Ons bely egter dat ons in lewe en sterwe aan Jesus Christus toebehoort en deel het aan sy salwing. Dit geld ook op ons siekbed en daarom moet ek ook op my siekbed sy Naam bely (profeties), my lewe as lewende dankoffer aan Hom toewy (priesterlik) en in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry (koninklik).

Die taak van die pasiënt is agter Christus aan. Christus het al ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra (Jesaja 53:4). Christus kon ook self siek word. Omdat Christus ook ware mens is, het Hy ook gebuk gegaan onder die gevolge van die sonde. Hy het self daaronder gely sodat Hy ons kan help wat siek word.

Christus se lyding was baie meer en dieper as wat ons ons kan voorstel en wat ons lyding ooit kan wees. En tog was Hy ook in sy lyding profeet, priester en koning. Dit beteken dus dat, as ons agter Christus aan ons kruis opneem, ons ook in siekte profeet, priester en koning mag wees. Dit kan juis omdat Christus ons voorgegaan het. Dit werk bevrydend, veral as ons siek is, om te weet dat ons ook in ons siekte agter Christus mag aangaan. En dat dit selfs 'n taak meebring. Ook op ons siekbed mag ons 'n getuienis vir Christus wees.

Profeties🔗

Dit beteken eerstens om te bely dat Christus ons Koning en Geneesheer is. Om profeet op jou siekbed te wees beteken dus om jou afhanklikheid van God te bely, en te bely dat niks sonder die wil van ons hemelse Vader oor ons kom nie (HK, Sondag 10). Ook die siekte kom nie per toeval nie, maar uit God se Vaderhand na ons toe.

Verder kan ons profeties bely dat die Here ons deur die hand van die dokter, verpleegster, en ander terapeute wil versorg. Ook as hulle in onvolkomenheid 'n fout maak wat dalk ernstig mag wees. Ons is nie soos die wêreld wat vas staar op die hier en nou nie, nee ons is profeet wat bely dat daar geen toeval uit God se Vaderhand kom nie.

Verder bely ons ook God se lewenswette. Ook oor die liggaam en gees wat Hy ons gegee het. Selfs al is ons liggaam verteer deur kanker, het ons nogtans 'n profetiese taak. En dan kan ons rustig bely dat ons tye in die hand van die HERE is. Dan dink ons nie oor en neem nie deel aan eutanasie en vra ons ook nie die dokter om ons daarmee te assisteer nie. Ook op ons siekbed bely ons God se lewenswette.

Want ek het geword soos 'n leersak in die rook, (maar) u insettinge het ek nie vergeet nie.Psalm 119:83

Dan kan ons getuig van God se Vaderhand, ook vir hulle wat ons versorg.

Priesterlik🔗

Dit beteken 'n lewe van offer en diens, ook op die siekbed. God vra ook hierdie taak. Diensbaarheid op die siekbed - selfs al is geen beweging meer moontlik nie, en is jy vasgekluister aan die bed. Dan kan jy nog 'n baie groot werk doen. 'n Werk wat seker met die meeste energie gelaai is. Dit is om te bid. Die Heilige Gees leer ons dat die gebed van die regverdige groot krag (energie) het. Al biddend kan die gelowige op sy siekbed voorbidding doen vir die kerk en God aan sy beloftes herinner (Jesaja 62:6). Ja, dit beteken dat sy gebed nie alleen draai om sy eie siekte nie, maar uitkring na die wêreldwye werk van ons Koning. So is die sieke enorm diensbaar.

evangeliseer

Maar ook sy eie siekte mag die sieke aan die HERE opdra. "Open maar jou mond, eis van my vrymoedig" (Psalm 81). Dat die HERE ook sodanig herstel mag gee dat jy weer God mag dien in die roeping waarin Hy jou gestel het. Maar indien dit jou roeping geword het om siek te wees, dat jy dit ook so mag aanvaar uit God se Vaderhand.

Koninklik🔗

Inderdaad het die pasiënt ook 'n koninklike taak. Eerstens stryd teen die siekte, 'n gevolg van die sonde. Hierdie stryd is agter Christus aan. Christus het in sy genade oor jou as sieke gestel dokters, verpleegsters en ander kundigheid. Dit is slegs moontlik gemaak deur Christus se oorwinning. Die pasiënt is in hierdie stryd medewerker. Sy taak is om die raad en behandeling van die dokters so getrou moontlik na te volg — dus om die instrumente wat Christus gee, te gebruik. Christus is immers die een wat genesing skenk.

Verder het jy as sieke ook 'n stryd teen jou eie sondige natuur. Dit verlaat mens nie as jy siek is nie. Hierdie stryd gaan voort en kan selfs feller word. Die Satan ontsien nie 'n prooi wat gewond is nie. Opstandige gedagtes, selfgesentreerdheid en bejammering verhoed ons dikwels om ons taak uit te voer. Dus ook op die siekbed moet jy die wapenrusting van God aantrek, om die pyle van die bose te kan uitblus. Hierdie aantrek van die wapenrusting is 'n definitiewe koninklike taak (Efesiërs 6). Dit behels onder andere ook om die Skrif te bestudeer — hetsy self of as iemand voorlees. Om jouself te voed en te bewapen. Juis as jy siek is, het jy dit enorm nodig. Hierdie stryd beteken ook om nee te sê vir behandelings­opsies wat teen God se Woord ingaan.

Ons sien dat 'n mens ook tydens siekte 'n taak het, agter Christus aan. Ja ook siekwees, selfs al is die siekte dodelik, bring 'n roeping mee. Dit is moontlik omdat die verlossingswerk van Christus ook oor ons siekbed hang. Hy het ons voorgegaan, ons hoogste Profeet, Priester en Koning. Dit plaas ons siekte in die regte perspektief.