1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die voorsienigheid van God

Die woord voorsienigheid kom nie in die Bybel voor nie. Dit word gebruik as die naam vir die Bybelse leer dat God die alomteenwoordige Heerser van die hele skepping is.

As die soewereine Heerser sorg God vir al sy skepsele en voorsien in al hulle behoeftes. Let daarop dat die woord voorsien deel is van die woord voorsienigheid. Voorsienigheid verwys egter nie net na sy voorsiening nie, maar ook na God se beheer, bestuur en gebruik van alle dinge vir Homself. “[N]a sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie?” (Dan. 4:35; lees ook Matt. 6:13b). Dit is ook sy voorsienigheid.

Voorsienigheid beteken dat niks maar sommer net gebeur nie. Daar is nie so iets soos toeval of geluk nie (Matt. 10:29, 30). Alle dinge is die werk van God. Selfs die sondige dade van goddelose mense en die bedrywigheid van die duiwel is geheel en al onder die beheer van God (Eks. 4:21; 1 Sam. 2:25; 2 Sam. 16:10; 2 Sam. 24:1; 1 Kon. 22:19-22; Ps. 139:1-16; Spr. 16:1, 4, 9; Spr. 21:1; Jes. 10:15; Jes. 45:7; Jes. 63:17; Jer. 10:23; Dan. 4:17; Amos 3:6; Matt. 8:31; Hand. 2:23; Hand. 17:28; Rom. 9:18). Tog is God só verhewe dat Hy nie vir enige van die boosheid wat deur die mens bedryf word, verantwoordelik is nie. Sy weë is waarlik nie ons weë, en sy gedagtes nie ons gedagtes nie (Jes. 55:8).

Wanneer die Skrif van God se voorsienigheid praat, praat dit gewoonlik van sy “hand” (Ps. 109:27; 1 Pet. 5:6). Met sy hand sorg Hy vir sy skepsele en gee aan hulle hul asem en hul lewe. Met sy hand stuur en bestuur hy die verloop van alle dinge, sodat hulle sy eie  wonderlike doel dien. Sy hand is sy soewereine en almagtige krag.

Wanneer Hy hulle gebruik om sy voorneme uit te voer (Ps. 17:13, 14) of wanneer hulle instrumente van sy voorneme is (Gen. 49:42; Ps. 17:13; Jes. 10:15), word selfs mense God se hand genoem. Wat meer is, sulke mense kan nie God se handeling bevraagteken nie (Jes. 45:9), self al is hulle die instrumente wat Hy gebruik.

Daar moet vir die goddeloses onbeskryflike vrees by hierdie gedagte wees, want wat hulle ook al doen en waar hulle ook al gaan, is hulle in die hand van God en kan niks sonder Hom, hulle Regter en hulle Beul, doen nie. Om dieselfde rede is daar vir die gelowiges eindelose troos in die voorsienigheid van God, want die hand wat hulle vashou is die hand van hul Vader (Joh. 10:28, 29) wat hulle ewig liefhet en soewerein en genadig vir hulle sorg. Die Skrif sê selfs dat hulle in God se handpalms gegraveer is (Jes. 49:16).

Met die wete dat God hulle hemelse Vader is, leer die gelowiges uit hierdie leer van die voorsieningheid dat hulle Vader almagtig is. Hy kan alles doen wat vir hulle saligheid nodig is. Hy beheers al die omstandighede van hulle lewe, ook dié wat lyk of dit teen hulle is. Siekte, dood, armoede, droefenis en vervolging kom nie deur toeval nie, maar is onder die soewereine beheer van die Een wat sy volk liefhet en sy eniggebore Seun vir hulle gegee het. Gewis werk alle dinge ten goede mee vir hulle wat God liefhet (Rom. 8;28), en niks kan hulle skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus is nie (vs. 39).