Bron: Kompas, 2010. 3 bladsye.

Die Vrug van die Gees in Ons Lewe

diamant🔗

Die Gees se Inwoning🔗

Watter effek het die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens? Watter praktiese uitwerking sien ons daarvan? Hoe verander dit ons lewe, ons denke en ons gedrag?

Ons weet dat God se Gees in ons as gelowiges woon. Dat Hy aan ons gegee is om ons te lei, te onderrig, te troos, te versterk en wysheid te gee. Dit doen Hy sodat ons die sonde kan afsterf en meer en meer die beeld van Christus kan vertoon. Die Gees wil ons mooi maak vir God en mense. Hy wil die pragtige vrug van die Gees in ons bewerk.

Enkelvoud🔗

Die vrug van die Gees staan teenoor die werke van die vlees (Galasiërs 5:19). Terwyl die vrug van die Gees in die enkelvoud genoem word, praat Paulus van die werke van die vlees, in die meervoud. Die sondes is baie en veelvormig. Maar die vrug van die Gees is, in al sy fasette, een wonderlike vrug. Dit is soos ’n diamant wat baie slypvlakke het. Al die vlakke saam vorm die edelsteen, maar elke vlak help om die ware glans van die een steen te laat skitter. Die vrug van die Gees vorm ’n eenheid. Daardeur is dit onmoontlik dat ek as Christen net een deel van die vrug sou besit. By elke Christen word al die fasette in meerdere of mindere mate sigbaar.

Werke🔗

Die uitdrukking “werke van die vlees” benadruk ons eie sondige dade. Werke is iets wat ek doen. As ek die werke van die vlees doen, is ek self verantwoordelik daarvoor. As daar by my die werke van die vlees aanwesig is, soos seksuele sondes, losbandigheid, afgodery, vyandigheid, rusie, jaloesie, woede, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies en dergelike dinge, dan moet ek die volle verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Dit is werke, eie dade.

Dit is ’n belangrike waarheid in ons tyd. Mense wil dikwels die sondes as vrugte sien. Vrugte wat vanself groei, waarvoor jy nie verantwoordelik gehou kan word nie. Byvoorbeeld: Ek is nou eenmaal opvlieënd, ek het nou eenmaal ’n swak vir drank, vir vrouens, ens. Dit word dan gesien as vrugte van die opvoeding, vrugte van die omstandighede, vrugte van die samelewing. Dit kan waar wees dat die een sonde ’n ander sonde uitlok. Maar elke sonde wat ek doen, is werke van die vlees, werke waarvoor ek die volle verantwoordelikheid moet aanvaar.

Genade🔗

Teenoor die werke van die vlees noem Paulus die vrug van die Gees. ’n Vrug is iets wat groei, nie iets wat jy self maak nie. Onopgemerk groei ’n vrug aan ’n boom. As jy daarby staan, sien jy geen vordering nie en tog gaan die groeiproses voort. Selfs wanneer storms woed.

Die woord vrug is vir ons ’n troosryke woord. Dit benadruk God se genade. Soos die boom vrugte dra, so mag ons ook die vrug van die Gees dra. Werke wys op eie inspanning en prestasie. Vrug wys op God se genade. Die Gees bring die vrug tot stand. Die vlees doen die werke. Die Gees gee vrugte. Vir die eerste kla ons onsself voor God aan. Vir die tweede dank ons God.

Die Proses🔗

Die Bybel praat herhaaldelik van hierdie proses van vrug dra. Dink aan Psalm 1. Daar word van die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, maar behae in God se wet het, gesê:

Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie.

boom by water

Daarteenoor word van die goddelose mense gesê dat hulle soos kaf is wat die wind verstrooi. Die profeet Jeremia het ongetwyfeld Psalm 1 in gedagte wanneer hy in Jeremia 17:5, 6 die man wat op die mens vertrou en die man wat op die Here vertrou teenoor mekaar stel. Die wat op die Here vertrou, sal groei en vrugte dra.

In Lukas 13:6-9 lees ons die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. ’n Man het ’n vyeboom in sy wingerd geplant, op ’n vrugbare plek waar die vyeboom alle sorg en aandag kry. Met ander woorde: God het my, sy kind, in sy kerk ’n plek gegee. Daar word ek as kind van God deur sy Woord, deur die ampsdraers en medegelowiges gevoed, versorg en beskerm. Met betrekking tot daardie vyeboom lees ons dat die boer na drie jaar vir sy tuinier sê: “Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit.” Die tuinier kan dit nie oor sy hart kry nie en vra of hy dit nog een keer mag probeer met ekstra versorging. As daar dan nog geen vrugte aan die vyeboom kom nie, dan bly daar geen keuse oor as om dit uit te kap nie. Hierdie gelykenis wys daarop dat God vrugte soek. Daardie vrugte word egter nie onmiddellik verwag nie. Dit het tyd nodig om te groei. God het ook baie geduld. As God nie vrugte vind nie, draai Hy nie onmiddellik sy rug op my nie. Hy bly na my toe kom, my geduldig versorg. Hy gee my die tyd om geestelik te groei om goeie vrugte te dra. Maar as daar na baie jare se geduld geen vrugte is nie, selfs nie ’n klein teken daarvan nie, dan is daar geen plek vir sulke Christene in sy koninkryk nie.

Die Gees se Werk🔗

Die vrugte kom nie sommer te voorskyn nie. Die Gees laat dit groei. Vrug is gevolg van iets wat deur God in my gedoen word. Daar is geen ander manier om vrug te dra nie. Sien hier die verbinding tussen wedergeboorte en heiligmaking. Die een kan nie sonder die ander nie. Daar is ook geen spanning of konflik tussen God se soewereiniteit en ons menslike verantwoordelikheid nie. Heiligmaking is mos die werk van God waardeur Hy ons na sy beeld vernuwe en ons in staat stel om meer en meer die sonde af te sterf en na sy wil te lewe.

Verantwoordelikheid🔗

Die woord vrug benadruk God se werk. Die Gees bring die vrug tot stand. Ons mag vrug dra. Tog is daar ook ’n menslike kant aan die saak. In die vrug dra is ek as mens nie ledig nie. Op watter wyse is ek dan daarby betrokke? Wat is my verantwoordelikheid? In die beeld van die wynstok in Johannes 15 roep Christus op om in Hom te bly.

Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie” sê Christus, en “wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug.

Wat is die geheim van vrug dra? Dit is die verborge bron van lewe. Psalm 1 en Jeremia 17 praat van die gelowige dat hy soos ’n boom is wat by water geplant is. Wat doen dan die gelowige? Psalm 1 sê dat sy behae in die wet van die Here is en dat hy dit dag en nag oordink. Jeremia 17 noem dat hy op die Here vertrou. Die gelowige put voortdurend sy krag uit die bron van lewende water, God, sy Woord of Jesus Christus. So laat die Gees die vrug groei. Ons kry in Galasiërs 5 die opdrag om te wandel (te leef) deur die Gees. Indien ek myself aan die leiding van die Gees onderwerp, dan werk die Gees sy vrug in my lewe.

In Galasiërs 6:8 wys Paulus op ons verantwoordelikheid om in die Gees te saai. “Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.” Vir die groei van die vrug is die Gees onontbeerlik. Ons praat dan ook van die vrug van die Gees. Maar die groei het ook te make met wat ek as gelowige doen of nie doen nie.

Ek kan in die vlees (of op die akker van my sondige natuur) gaan saai, d.w.s. ek kan aan die begeertes van my sondige hart toegee, my sondige gevoelens en gedagtes gaan streel deur wat ek lees of deur die dinge waarna ek kyk. So laat ek dan slegte gewoontes posvat en bederf ek my karakter.

saai

Vertrou op God🔗

Ek kan egter ook in die Gees (of op die akker van die Gees) gaan saai. Ek investeer, so te sê, in God en sy Woord, ek soek God en bou op Hom, ek wandel in die gesindheid van die Gees. So ontstaan daar goeie gewoontes in my lewe wat weer lei tot goeie karaktereienskappe. Die vrug van die Gees word meer en meer sigbaar. Ek sal dan uit die Gees die ewige lewe maai, sê Paulus.

Belofte🔗

In aansluiting op daardie woorde oor saai en maai, bemoedig Paulus ons vervolgens in Galasiërs 6:9 met die woorde:

En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

Hoe dikwels worstel ons nie met die sondes in ons hart en lewe nie? Hoe dikwels worstel ons nie met sekere karaktereienskappe nie? Sal daar ooit iets teregkom van die nuwe lewe, van die rype vrug van die Gees? Maar dan gee God die belofte: op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Daarom: Moenie tou opgooi nie. Vertrou op God. Bly jou krag in Christus soek, in sy Woord, in sy Gees. Leef uit die volheid van Christus. En die vrug sal groei.