Bron: Die Kerkblad. 3 bladsye.

Die Wonder van Geloof

Bybel

Die twintigste eeu is/was 'n eeu van wonders. Elektrisiteit, rekenaars, ruimtereise en televisie is maar enkele van die wonderlike prestasies wat die mens met sy tegnologie tot stand gebring het. En asof dit nie genoeg was nie, het hy hier in die doodsnikke van die eeu hom begin besighou met kloning. Inderdaad 'n eeu van wonders.

Geen wonder nie dat mense van die twintigste eeu al minder van God se wonders begin maak. Die Goddelike wonders wat in die Bybel beskryf word, word baie maklik as mites en verhale afgemaak. Immers, wie in hierdie verligte eeu glo nog aan dinge wat die verstand nie kan verklaar nie? So asof 'n wonder hoegenaamd met die verstand verklaar kan word. Dan is dit mos nie meer 'n wonder nie!

'n Goddelike Wonder Vandag🔗

Maar in die proses gaan een geweldige wonder wat God daagliks onder ons doen, ongemerk by die mens verby. Dit is die wonder van die geloof.

Geloof is een van die grootste van alle wonders, en tog gebeur dit gewoonlik sonder opspraak of sensasie. Dit is een van daardie wonders wat God verrig  soos 'n "fluistering in die windstilte" (1 Kon. 19:12).

So wonderlik is geloof dat dit doen wat geen mens kan regkry nie: dit bind mense van regoor die wêreld, mense van alle nasies, tale en volke, mense wat mekaar nie eens ken nie, ja selfs mense wat eeue van mekaar verwyderd is, saam tot 'n wonderlike een-wees. Hulle is "met hart en wil deur die krag van die geloof ... saamgevoeg en verenig" (NGB art. 27). 'n Absolute wonder, want die mens kon nog nooit daarin slaag om mense so met hart en wil te verenig nie.

Die Wonder Wat Gee🔗

Die wonder van die geloof berus daarin dat dit iets is wat God aan en in die mens gee. Dink maar aan Efesiërs 2:8, waar ons uitdruklik geleer word dat geloof "nie uit onsself is nie; dit is 'n gawe van God".

Geloof is dan ook die eerste vrug van die wedergeboorte, iets waaroor die geleerde Nikodemus in verwondering uitgeroep het: "'n Mens kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?"  Waarop Jesus geantwoord het dat die wedergeboorte die werk van die Heilige Gees is, 'n werking so wonderbaar soos die "wind wat waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie" (Joh. 2:3-12).

Nog wonderliker is dat God die gawe van die geloof so aan die mens gee dat die mens nie bloot 'n passiewe ontvanger word nie. God gee die geloof deur sy Gees, maar daarmee saam gee Hy die opdrag: "Glo!" Kyk maar hoeveel keer hierdie opdrag op die bladsye van die Bybel geskryf staan. "Glo, en jy sal gered word" (bv. Hand. 16:31). En, wonderlik: God gee wat Hy eis.

Nie Deur Sien Nie, maar Deur Hoor🔗

Boonop gee God die geloof op so 'n manier dat 'n mens die wonder daarvan nie kan ontken nie. Hy laat mense naamlik glo in dinge wat hulle nie sien nie. Hebreërs 11:1 stel dit duidelik: "Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie." En aan die ongelowige Tomas sê Jesus: "Glo jy nou omdat jy My sien? Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo" (Joh. 20:19).

die oor

Op watter manier gee die Gees die geloof dan wel aan die mens? Langs die weg van die gehoor. Romeine 10:17; "Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die Woord van God." Daarom hoor ons ook by herhaling die Here sê: "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê" (bv. Openb. 2:7).

Liewer Sien as Hoor?🔗

Die wonder van geloof-deur-gehoor is juis dat dit menslik gesproke nie sin maak nie. Die mens wil sien voor hy bereid is om te glo. Sien is glo! Daarom is die moderne kommunikasiewese so sterk ingestel op die visuele media.

Die moderne mens met sy televisie het al so gewoond geraak om te sien dat hy al moeiliker luister. Geen wonder nie dat al meer stemme opgaan daarvoor dat die konvensionele prediking van die evangelie in die kerke opsy geskuif moet word ten gunste van sigbare beeldmateriaal.

Opvallend genoeg is dit nie die eerste keer in die geskiedenis dat die prediking op sigbare beelde ingeruil word nie. Die Roomse Kerk het in die jare voor die Reformasie dieselfde gedoen. Omdat die sogenaamde leke nie so goed kon verstaan nie, is die prediking al meer op die agtergrond geskuif en moes hulle leer deur sigbare afbeeldings — die boeke van die leke!  Tragies genoeg was die uiteinde nie groter geloof nie, maar juis geloofsagteruitgang.

Dat geloof deur die gehoor kom, is nie maar 'n historiese toevalligheid nie. God het besluit dat dit so moet wees. Maar hoe werk Satan, die groot teenstander van God? Hy gebruik ook die gesproke woord, maar dan is dit 'n leuenagtige woord en 'n woord van lastering (Openb. 13:5). Maar hy verkies om die mees effektiewe oortuigingsmedium te gebruik: sigbare tekens. Daarvan lees ons in Openbaring 13:13: "Hy doen groot tekens voor die oë van die mense en deur die tekens verlei hy die bewoners van die aarde..."

Die speelveld is dus nie gelyk nie. Satan verlei met woorde en sigbare beelde; God gee geloof net deur die gehoor.  En tog, ten spyte van hierdie ongelyke "speelveld", sien ons daagliks hoedat die geloof by mense oorwin.  Dit is die wonder van die geloof.

Die Krag van Woord en Gees🔗

Hierdie wonder is moontlik slegs om een rede. En dit is omdat God se Woord lewend en kragtig en skerper is as enige tweesnydende swaard (Heb. 4:12). Die krag daarvan is nie afhanklik van hoe voortreflik die prediker die Woord oordra nie. Die krag van die Woord lê in die Gees van God wat daarin werk (1 Kor. 2:1-5).

Juis daarom het ons as gelowiges die taak om ons aandag op die Woord van God toe te spits. Wat 'n geweldige en heerlike taak! Self moet ons gereeld sy Woord lees; met ywer luister wanneer dit gepreek word; en waar die geleentheid hom voordoen, dit self uitdra.

Juis ons kinders wat in die "wonder"-tyd van die twintigste eeu grootgeword het en wie se aandag so deur die sigbare dinge in beslag geneem word dat hulle kwalik nog kan hoor, juis hulle moet weer geleer word om te luister.

kinders wat luister

Dit beteken dat ouers hulleself sal moet dissiplineer om weer huisgodsdiens te hou. Een halfuur minder televisie kyk vir die gesin wat omskep word in 'n half­uur van hoor wat God in sy Woord sê, klink miskien na 'n ongelyke stryd. Maar met die krag van God se Gees sien ons in daardie klein tydjies 'n wonder verrys — die wonder van die geloof.

En die wonderlike van die geloofswonder is dat dit wat by die gehoor begin, uiteindelik ook na die sigbare uitbrei. Wie God in die geloof leer ken, se oë gaan spoedig oop om in die wêreld rondom God se handewerk raak te sien. Dinge waarvoor ons vroeër blind was, word vir ons al duideliker.

Natuurlik sal ons in hierdie bedeling nie alles duidelik kan sien nie. Want nou, skryf die apostel Paulus, "sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig" (1 Kor. 13:12).