2012. 3 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Elke Doop is ʼn Geloofsdoop Oor die verbinding van geloof en doop

Die HEER wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie; al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham, sy vrind, bevestig Hy van kind tot kind

Psalm 105:5 (Totius beryming)

Laat jul kinders tot My nader en geen hindernis hul weer, want die koninkryk der heemle is hul erfdeel, sê die HEER.” “So ’s die wil ook van my Vader, onveranderd bly dit staan, dat geeneen van die geringes ooit meer sal verlore gaan

Skrifberyming 15 (Matteus 18:10-14)

water

ʼn Belangrike rede om by die betekenis van die doop stil te staan vind ons in ons gesprekke oor die doop. Dit gaan dikwels oor God, skepping, aan God behoort en kind van God wees. Selde sê doopouers iets oor Jesus, of oor ʼn kloof so diep soos die dood. Die doop sê nie ‘ons behoort aan God ons skepper’ nie, maar vertel ons van ʼn breuk en ʼn onverwagte herstel. Daarom vra ek myself af: miskien weet ons baie goed dat die doop oor die belofte van God gaan, maar weet ons wat die beloftes sê? Wat beteken die doop?

In Christus onder water🔗

Die doop dui op die inlywing in Christus (jy word één met Christus) en daarom ook inlywing in die gemeente (jy word deel van die liggaam van Christus).

Paulus praat in Romeine 6:3 van “ons almal wat in Christus Jesus gedoop is”. Die Griekse woorde ‘baptizō eis’ wat hier, en ook in Galasiërs 3:27 gebruik word, word in Engels tereg met ‘baptized into’ vertaal. ‘Into’ beteken ’n beweging van buite na binne. Jy is eers buite Christus, die doop dui dan aan dat jy nou ‘in Christus’ gaan. Ons sien dit mooi in die doop deur onderdompeling: jy gaan in Christus onder water. As jy in Christus is, dan is jy ook in sy liggaam as liggaamsdeel van Christus. Deur in Christus gedoop te word, word jy ook in sy liggaam ingedoop.

Van oud na nuut🔗

Die doop dui op die oorgang van die oue in Adam na die nuwe in Christus, vanuit die dood na die lewe.

In Romeine 5 en in 2 Korintiërs 5 gaan dit oor Adam en Christus. Ons word almal gebore as mense wat by Adam hoort, as deel van die ou skepping. Dit beteken dat niemand in Christus, in die nuwe skepping, gebore word nie. Wie by Adam hoort, sterf; wie by Christus hoort, lewe. Babas hoort by Adam. Deur ons geboorte hoort ons by die ou skepping in Adam; deur geloof hoort ons by die nuwe skepping in Christus. Die doop is die oorgang: deur die water van die doop sterf in die ou skepping, en in Christus verder lewe as deel van die nuwe skepping. Daarmee dui die doop ook op die begin van jou nuwe verhouding met God.

oue en nuwe skoene

Beloftes🔗

Die beloftes van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit in die doopsformulier verwoord word, hoort almal by dié eenheid met Christus.

As dit oor die Seun en die Gees gaan, is dit voor die hand liggend. Die Seun beloof dat Hy ons één maak met Homself. Die Gees beloof: Ek kom in jou woon en maak jou ʼn lewende liggaamsdeel van Christus.

Maar ook as dit gaan oor wat die Vader beloof, is die eenheid met Christus die grondslag.

Die Vader beloof allereers dat Hy ʼn verbond met ons sluit. Sonder Christus, sonder die doop, is daar nie ʼn verbond nie. Christus is in eie persoon die nuwe verbond. Wie in Hom (in)kom, kom ook in daardie verbond.

Ten tweede beloof die Vader dat Hy ons as kinders aanneem. Let op: sonder die doop is ons nie kinders van God nie, maar net deur die eenheid met Christus, die Seun van God. Wanneer jy in Hom is, neem die Vader jou aan as sy kind.

Vader, Seun en Gees beloof ons dus heerlike dinge, wat direk vas is aan die eenheid met Christus.

Geloofsdoop🔗

Elke doop is ʼn geloofsdoop: gelowiges word na ʼn geloofsbelydenis gedoop (saam met hulle kinders). Ouers herhaal hulle geloofsbelydenis voor die doop van hulle pasgebore kinders.

Van geboorte is ek ʼn heiden, en hoort net deur geloof by Christus, by die nuwe verbond. Dit geld trouens ook vir die Jode; nie deur afstamming nie, maar deur geloof hoort jy by Jesus Messias. In die nuwe verbond kom jy net deur geloof, en jy word gedoop net as jy glo.

Kinders van gelowiges🔗

Wat beteken dit vir die kinders van gelowiges?

Om dit weer prontuit te stel: ons word nie as kind van God in die nuwe verbond gebore nie. Vóór die doop is daar wel vir die kinders van gelowiges en hulle ouers ʼn versekering wat hulle bely: dat die kinders in die verbond van God ingesluit is. Dit is soos ʼn mondelinge versekering wanneer jy ’n huis wil koop. Dit word amptelik wanneer jy voor die notaris teken. So is die doop die oomblik van die amptelike bekragtiging van die kant van God. Ek beloof om ʼn verbond met jou te sluit en jou aan te neem, jou één te maak met Jesus Christus. Normaalweg hoort die jawoord van ʼn gelowige, as ons persoonlike bekragtiging, daarby. Babas is nog by hulle ouers inbegrepe, maar daar kom ʼn tyd wat hulle self moet sê: ja, ek glo.

doop

Herdoop🔗

Wat beteken dit vir herdoop?

  • Objektief beskou is herdoop ʼn betekenislose handeling. Ek kan nie twee keer na die notaris toe gaan om die huis wéér te koop nie. Gekoop is gekoop. Doop is die begin van jou nuwe verhouding met God. Dit is per definisie eenmalig.
  • Subjektief beskou het herdoop allerlei verskillende betekenisse.
    Herdoop kan beteken dat jy die kinderdoop afwys. Of dat ʼn evangeliese gemeente dit nou eenmaal vereis dat jy weer gedoop word. Of dat dit ʼn verbondsvernuwing is na ʼn tyd van ongeloof. Of dat jy graag jou doop wil ervaar. Daarom is dit belangrik om te vra ‘wat beteken die herdoop vir jou?’
    Wie herdoop opvat as ‘jy word lid van ʼn ander kerk’ vergeet dat inlywing in die liggaam van Christus nie los van inlywing in Christus verkry kan word nie. Mense sien herdoop as ‘met iemand anders trou’. Wie gedoop word trou egter nie met ʼn kerk nie, maar word deel van die bruid van Christus. Christus het net één bruid, al is daar baie kerke. Vergelyk herdoop dan met ʼn ‘hertroue met Christus’. Objektief gesproke is dit onmoontlik, subjektief kan dit ʼn uitdrukking wees van liefde vir die Here – op ʼn verkeerde manier, maar dit is tog nie ʼn keuse vir ʼn ander liefde nie.

ʼn Nuwe verhouding met God🔗

Deur die doop word jy ingelyf in Christus, as liggaamsdeel van sy liggaam. Jy leef as deel van die nuwe skepping. Jy leef in ʼn nuwe verhouding tot God, deur eenheid met, en geloof in, jou liewe Here Jesus Christus.