Bron: Waarheid en Dwaling. 3 bladsye.

En Julle sal My Getuies Wees

Bybel

‘En julle sal my getuies wees...’ (Handelinge 1:8) is die laaste woorde van die profeet Jesus Christus voor sy hemelvaart. Hy profeteer hier oor die kerk. Sy ware kerk. Die dissipels wat die eerste hoorders van hierdie profesie was, het hierdie woorde gehoor maar nie dadelik daarna geluister nie.

Hoor of Luister🔗

Ons Profeet verkondig aan ons die waarheid van God, ook oor wat met die kerk gaan gebeur. Dit het weer tyd geword dat gereformeerde kerke hulleself verantwoord oor hierdie profesie. Het ons gehoor én geluister? Om te hoor is om die klank te vang, om te luister is om op te tree soos wat ons gehoor het.

’n Profesie van Jesus Christus aangaande die optrede van die kerk moet tog onderskei word van ’n opdrag van God aan die kerk. In die laaste getuienis van Mattheus oor die tyd net voor die hemelvaart, word aan ons ’n opdrag van God deurgegee: 'Gaan dan heen en maak dissipels…’ (Matteus 28:16-20). In Handelinge spreek Christus ’n waarheid uit aangaande die optrede van sy kerk. Hierdie kerk sál van Hom getuig met kragwoorde wat hulle van die Heilige Gees ontvang.

Mondstuk🔗

Dit is opmerklik dat die werk van die Heilige Gees in beide beskrywings genoem word. Iemand wat met die Heilige Gees gedoop is, sál Jesus Christus se getuie wees. Die kerk sál die mondstuk van Christus wees. Sy profetiese amp sál in hulle optrede voltrek word. Wat ’n heerlike en vervullende waarheid. Christus profeteer deur my. Die kerk se getuienis vanweë die Heilige Gees wat oor die kerk kom, is die profesie van Jesus Christus.

Dit is ’n onomkeerbare en onstuitbare profesie. Dit sál so wees. Jesus het geen valse profesie ooit op sy lippe geneem nie. Geen enkele een van sy profesieë sal onvervuld bly nie. Die ware Profeet se ware profesie sal uitkom.

Die vraag is net: sal sy profesie in ons lewens vervul word? Gereformeerde kerke beroem hulle daarop om die ware kerk van God te wees. Ons kyk gedurig daarna of die kenmerke van die ware kerk by ons voorkom. Laat die wat ore het om te hoor ook nou luister: Wie aan Christus behoort, wie deur ’n ware geloof in Christus ingelyf is (HK Sondag 7), wie met die Heilige Gees gedoop is, sál Jesus Christus se getuie wees. Dit is ’n koninkrykswet. Dit is ’n Goddelike kommunikasiereël. Dit is ’n profesie wat bewaarheid sal word.

Deel Ons die Profesie?🔗

Het gereformeerde kerke deel aan hierdie profesie? As ons bely dat ons Jesus Christus as Saligmaker in ware geloof aangeneem het, waar is ons getuienis dan? ’n Ware-getuienis-kerk krimp nie. ’n Ware-getuienis-kerk se getalle behoort nie te daal nie. Waarom nie? Omdat Jesus Christus self besig is om sy kerk te versamel (HK Sondag 21) deur sy eie profesie by monde van sy eie kerk.

besig om te eet

Maar is dit waarmee ons monde besig is? Of is ons besig om net te eet? Laat die ontleed-mes hier maar pynlik diep tweesydig sny:

  • In Esegiël 34 word die herders van Israel ernstig vermaan — hulle verryk hulleself en heers met strengheid en hardheid, terwyl die skape verstrooid geraak het. Is ons predikante nog bekommerd oor die profetiese getuienisgetalle in die kerk van Christus of kry die jaarlikse begrotingsvergadering voorkeur?

  • En die gemeente? Het dit nie tyd geword om te vra: wat doen julle nou met die Woord wat so keurig en getrou aan julle verkondig word? Hoeveel gereformeerde kerke het geestelik dik geword op hulle eie afsaksel, soos die profeet sê. Hoeveel lidmate het met die Woord geestelik vetgevoer geraak, maar lewer soos slagbeeste geen kragtige getuienis oor die profetiese uitwerking van daardie Woord in ons lewens nie? Het ons lekkerbekkige peuselaars aan die Woord van God geword? Het ons gehoor maar nie geluister nie? Dink ons sy profesie sal ons oorslaan?

Ware Kerk🔗

Laat ons dit — om alle misverstand hieroor te vermy — dan nou maar prontuit sê. ’n Kerk mag hom nie daarop beroem om die ware kerk van God te wees, sonder dat die profesie van Christus aangaande die kragtige getuiewerk deur die Heilige Gees nie sigbaar vergestalt in ons lewens nie.

Gereformeerde kerke van Suid-Afrika: Is ons nog die ware kerk van die ware profeet, Jesus Christus?

En moet dit nie net tot ’n saligmakingskwessie verskraal nie. As ek dan aan Jesus Christus behoort, as ek Hom dan as my Verlosser in die geloof omhels, as ek dan my eie uitverkiesing vasmaak, waar is dan die getuienis aan ander wat hoort by daardie geloof, wat hoort by die profesie? Geloof sonder getuiewerk is sonder meer dood. ’n Kerk wat die profesie van Christus minag deur dit formeel aan te hoor, maar nie te gehoorsaam nie, moet ernstig besin of hy nog die erenaam ‘ware kerk’ verdien.

Ons het dikwels die mond vol oor sektes se getuienisse. En ten regte, want die meeste sektariërs bepreek ander mense met hulle eie intiem persoonlike bekeringsmomente. Maar Christus se profesie bewerk iets anders. Die kerk mag nie oor homself getuig nie. Christus sê: Julle sal MY getuies wees.

Is gereformeerde kerke getuies van en oor Jesus Christus deurdat die Heilige Gees oor ons gekom het? Daar moet onthou word dat ons bely dat die Koning Jesus Christus nooit sonder onderdane wil, kan of sal wees nie. Daar sál oor Hom getuig word. Die vraag is — en dit is bykans te swaar om uit te spreek so verskriklik is dit — die vraag is: Is die Heilige Gees besig om by gereformeerde kerke verby te gaan, omdat ons so getrou hoor maar so ongetrou luister?

Oproep van Vervolging🔗

In Handelinge het die kerk aanvanklik ook gesit en nie die profesie gehoorsaam nie. Maar Jesus Christus het sy profesie steeds bewaarheid. Hulle sál sy getuies wees, al moet Hy ’n kerkvervolging oor hulle uitroep (Handelinge 8:1 vv). Moet ons in Suid-Afrika ook eers vervolg word voordat ons tonge losraak en bevry word van ons geestelike stomstreke? Is dit wat ons wil hê? Is dit nie wat ons moet begin bid sodat Christus se profesie in sy ware kerk vervul kan word nie? Het die Here nie al dikwels gesê dat Hy iets sal doen wat elke oor sal laat tuit by die aanhoor daarvan nie?

mond toegeplak

Gereformeerdes word wakker, tuit julle ore dan nog nie? As ons regtig aan Christus behoort, sál ons sy getuies wees. Kan ons nie verstaan dat ons stilstuipe ons eie vervolging in hierdie land oproep nie? Hoor hoe die donder aanrol. Sien tog hoe die swaard blink geslyp word. Gaan ons begin praat? Gaan ons begin getuig? Gaan ons die vervulling van die Gees begin soek? Of moet die hand van die wreedaard eers die selfopgelegde muilband van ons goedgevoerde monde afruk, sodat ons sal begin getuig van Jesus Christus en sy profesie oor ons?

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judèa en Samarìa en tot aan die uisterste van die aarde.Hand 1:8

Wie ore het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees van Christus profeteer oor die gereformeerde kerke in Suid-Afrika.

Luister jy?

Of het jy maar net iets gehoor wat raserig klink?