Bron: Vox Viva. 2 bladsye.

Galasiërs 5:25 - As julle deur die Gees lewe, stap dan ook in gelid met die Gees

soldate in gelid🔗

Vrug van die Gees🔗

Dié uitstaande kenmerk van ‘n gemeente van Christus is ‘n lewe deur die Gees. ‘n Lewe waar die vrug van die Gees sigbaar geword het. Hierdie vrug van die Gees is geen ander heiligheid as dit wat die Wet van Moses wou bewerk nie. Die Wet is werklik nie teen die vrug van die Gees nie. Die Wet vorm geen bedreiging en is geen vyand van elkeen wat die vrug van die Gees in hul lewens dra nie. Daar is wel één groot verskil — om die vrug van die Gees te kan dra, hoef ‘n mens nie meer onder die toesighoudende werk en voogskap van die Wet te wees nie. Wat nóu bepalend is, is dat die Gees kragtig in ons kom werk het (Gal. 3:5) — ons het die Gees ontvang deur die verkondiging van die evangelie. Deur hierdie Gees het ons nuwe lewens gekry. Nou moet ons ook die leiding van die Gees volg. 

In Gelid🔗

Dáároor gaan dit vir Paulus in die hele brief aan die Galasiërs. Hulle het hul lewe met die Here begin deur die Gees (3:3). Geheel en al in hul geloof gefokus op Christus wat as gekruisigde uitgewerp is uit Israel. Intussen is hulle verlei om hulle lewens te laat lei deur die Wetsvereistes wat Israel onderskei het van die ander volke. Dit het verwarring en verdeeldheid in die gemeente gebring. Hierdie verwarring kan op net een manier opgelos word – ons moet in pas stap met die Gees. Byna soos soldate. Ten minste is dit die beeld wat Paulus se woorde oproep: “As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees in gelid stap” (5:25). Soos wat soldate in gelid stap met inagneming van mekaar, moet ons nou die leiding van die Gees volg. Eensgesind. Saam met mekaar die vrug van die Gees dra in (ken u dit nog?!) liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, selfbeheersing, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. Dit kan net wanneer ek altyd in my lewe my broer en suster in die oog hou. Soos soldate wat netjies in gelid stap.

Eensgesindheid vra Diensbaarheid🔗

‘n Lewe wat deur die Gees beheer word, is geen losbandige lewe, asof ‘n lewe slegs goeie struktuur kan hê wanneer dit bymekaar gehou word deur vaste tye en reëlings! Kenmerkend van ‘n lewe deur die Gees gelei, is dat dit vry is. Nie ‘n vryheid wat ons losmaak van God nie. Vryheid mag dus nie vir losbandigheid gebruik word nie. Asof vryheid ons nie bind nie! Vryheid bind ons juis aan God, Christus en die Gees meer nougeset as ooit tevore! Die vryheid wat gekom het met die Gees maak mense wat eers selfgesentreerd geleef het, diensknegte van  mekaar in liefde (5:14). ‘n Lewe in vryheid is nie ‘n selfgerigte lewe nie, maar juis ‘n lewe waar ek oog het vir my naaste. En dit is nou presies waaroor dit in die Wet van Moses gegaan het: “Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”. 

Mense wat deur die lewendmakende krag van die Gees lewe, gaan nie elkeen sy eie koers in nie. Wanneer gelowiges se lewenskompas gerig is op “Jerusalem daar bo”, kom daar ‘n egte liefdesgemeenskap in die gemeente. Ons lewenskompas gerig op “Jerusalem daar bo”, bewerk hier op aarde ‘n hegte eenheid. Paulus noem dit “die huisgenote van die geloof” (6:10b). Hierdie huisgenote stap in pas met die Gees. Die Gees is die waarborg dat hulle ‘n hegte eenheid vorm.