Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

Gedoop en Vervul deur die Gees

Duif

Twee sake waaroor daar soms onduidelikheid by gelowiges is, is die doop en die vervulling deur die Heilige Gees, wat ook 'n belangrike saak in alle Pinkster/charismatiese kerke is. Dáár is dit noodsaaklike ervarings om geheel en al ‘n werklike gelowige te kan wees.

Die verwyt word soms voor die deur van gereformeerde kerke gelê: “Julle preek nie die vollédige Evangelie nie en steek dinge vir lidmate weg.  Daarom het lidmate sulke vlak geloofslewens. Daarom manifesteer die gawes van die Gees nie. Daarom dat julle nie die volle gloed het soos wat ons het nie. Óns praat  maklik oor Christus, het warmte en blydskap en ywer vir die Koninkryk ... Kyk hoe lyk julle: langgesigte/traag om na kerkdienste te gaan/gee nie om vir verlore mense nie/kragteloos. Waarom? Wel, julle glo nie in die doping en vervulling met Heilige Gees nie”. 

Wanneer ‘n mens sulke dinge hoor, begin jy ernstig wonder: Ís daar nie dalk iets wat ons misloop nie? Is “geloof alleen” dalk nie genoegsaam nie? Mis ons nie tóg nog iets van die Heilige Gees nie? Anders sou ons mos ook daardie lewenskrag gehad het wat die Pinksterkerke het?

Doop deur die Gees🔗

Kom ons bekyk eers die kwessie van die doop met die Gees (nie waterdoop nie). Hoe sien die Pinksterkerke die sg. “doop met die Gees”?  Hulle verwys na Handelinge 2: Die uitstorting van die Heilige Gees. Dáár is sprake van mense wat alreeds kinders van die Here is en dán die Heilige Gees ontvang. En dan praat hulle in vreemde tale en het groot vrymoedigheid om te getuig.

Dit moet mos vandag net so werk? Ook vandag is daar 2 klasse/soorte gelowiges in die gemeente. Sommige is wedergebore en  ken die Here, maar is nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Ander het ook 'n twééde ervaring gehad. Hoe het hulle dit ontvang? Hulle het ernstig daarop begin wag en baie daarvoor gebid. En hard geglo en vertrou. Daarby het hulle hul bewuste sondes bely en laat staan. Toe het hulle een of ander ervaring gehad. Die gevolg? Baie meer liefde vir die Here, groot vrymoedigheid, krag om vir Christus te leef, oorwinning oor sondes, en so meer.

Die vraag is: wat sê die Skrif?  Die Skrif weet  beslis van die doop met die Heilige Gees. Maar wat beteken dit? Een ding is seker: Die Nuwe Testament  maak nêrens ‘n onderskeid tussen verskillende soorte Christene nie.  Al onderskeid in die Bybel is tussen geloof en ongeloof, maar nie verskillende soorte gelowiges nie – so asof sommige die doop met die Gees besit en ander nie.  Dit is regtig ‘n onbybelse gedagte.

Verder: Wat presies gebeur in Handeling 2? Dit is Pinkster. Die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas. Is dit iets wat só met elke gelowige moet gebeur? Nee, wat hier gebeur is die eenmalige voltooiing van dit wat Jesus eenmalig kom doen het: Geboorte/kruis/opstanding/hemelvaart/uitstorting van Heilige Gees vorm één eenmalige heilshandeling. Net so min as wat Jesus se opstanding herhaal kan word, net so min kan die uitstorting van die Heilige Gees herhaal word.

Op Pinksterdag is die Heilige Gees eens en vir altyd aan die kerk gegee. Waarom? Sodat elke mens – deur alle eeue heen – wat tot geloof en bekering kom, onmiddellik, ten volle, in die volheid van die Heilige Gees deel kry. Dít is die doop met die Heilige Gees. Dit behels die ontvangs van die Heilige Gees. 

En, wanneer gebeur dit? Eers 2 jaar nádat jy die Here leer ken het? Nee, op dieselfde tyd wanneer jy Christus ontvang. Wanneer is dit? Die oomblik wanneer jy tot geloof en bekering kom. Die tyd van my geloof in die evangelie is óók die tyd van die doop met die Gees. Dán word jy die tempel van die Heilige Gees. Romeine 8:9: Wie die Gees nie het nie, behoort glad nie aan Christus nie. Die inwoning van die Heilige Gees is werklik die deel van álle gelowiges.

Nou kan ons onmiddellik 1 Kor 12:13 verstaan. Paulus praat met die gemeente in Korinte in sy geheel. Hy sê: “Ons is almal deur een Gees gedoop tot een liggaam, ons is almal van een Gees deurdronge”. Kyk die duidelike taal: almal. Bedoelende almal wat aan die Here behoort. Wat is waar van díé “almal”? Hulle is gedoop met een Gees. Glashelder is dit in die Bybel: Doop met die Gees ís deelkry aan Pinkster.

blom

Is dit nie ‘n wonderlike boodskap om te hoor nie? Ek wat volstrek weet dat ek tot geloof en kennis van die Here gekom het, ek is nie ‘n tweedeklas gelowige nie. Ek hoef nie terug te staan vir sommige superheiliges nie. Ek is gedoop met die Heilige Gees. Dit beteken: Ek hét Hom werklik ontvang. Hy het mý ontvang. Ek is deurdronge van Hom – nie fisies nie, maar deur die geloof.

O ja, dalk beséf ek dit nie regtig nie. Dalk leef ek nie daaruit nie. Dalk twyfel ek daaraan. Dalk leef ek ongehoorsaam. Dalk akkommodeer ek  allerlei onreinheid. Daarom voel dit asof ek ‘n tweedeklas gelowige is wat ekstra woema nodig het, 'n ekstra stukkie Heilige Gees nodig het. Nee! Ek moet besef en ontdek en glo wat ek reeds het en ophou om in ongeloof en in minderwaardigheid te leef. Ek moenie sit en wag vir ‘n groot gebeurtenis totdat ek ook ‘n gawe ontvang nie. Begin leef uit wat jy ontvang hét!

Vervul met die Gees🔗

Nou kan ons ook verstaan wat vervul met die Heilige Gees beteken: Om doelbewus prakties te gaan leef uit dit wat jy reeds ontvang het. DOOP met Heilige Gees = Ontvang Hom in jou lewe. VERVUL met Heilige Gees = Lééf doelbewus vanuit Sy volheid. DOOP moet dus onderskei word van VERVUL. Waarom? Omdat die Bybel daarvan praat dat mense wat reeds kind van God is, dus gedoop is deur Heilige Gees,  nie noodwendig vervul is nie – Efes 5:18.  Hier word dus van ‘n ander aspek van die werk van die Heilige Gees gepraat: vervulling. Wat sou dit kon beteken? Definitief nie iets wat slegs eenmalig plaasvind nie. Die werkwoord (Grieks) dui op 'n aanhoudende handeling. Dus: Paulus sê: “Laat julle voortdurend vervul...” 

Dit is ook duidelik ‘n opdrag wat aan die gelowige gegee word. Dit is die Gees wat dit doen, maar nogtans het die gelowige die verantwoordelikheid om nie die werk van die Gees te blokkeer nie. Gehoorsaamheid word gevra.

As ons die woord “vervul” hoor dink ons outomaties aan “vol word”. Soos ‘n drinkglas wat ‘n bietjie water bevat en wat tot oorlopens toe vol moet kom onder die kraan. Dit is hoe sommige mense Efes 5:18 lees. Ek is 100% ‘n gelowige, ek is gedoop deur Gees, maar ek besit nie die Heilige Gees ten volle nie. Slegs gedeeltelik. Ek het nie die volheid van die Gees nie. Soos drinkglas wat nog nie vol is nie. Daarom is my geestelike lewe so mankoliek. Daarom swig ek so maklik voor versoekings. Wat ek nodig het: om meer van die Gees te bekom. Ek moet vervul word en dus vol raak van die Gees. 'n Sekere prosedure is nodig om meer van die Gees te kry. Sommige kerke skryf so ‘n prosedure voor: 'n aantal aksiestappe wat gevolg moet word.

Elke kerkegroep se voorgeskrewe prosedure lyk anders. Die mees algemene prosedure is:  Van harte begin dors en verlang na volheid van die Gees. Dit erg begin soek. Erns maak met die Here. Alle sondes bely. Jou totaal geheel en al oorgee. Sorg dat absoluut niks nie oorgegee is nie. Vat dit dan in geloof. 

Vervul beteken egter nie “vol word” nie. Paulus praat met die gelowiges in Efese in wie se lewens die Heilige Gees rééds woon – omdat hulle die Here reeds ken (gedoop met Gees). Die Persoon van die Heilige Gees woon ten volle in hulle. Maar: Nogtans beveel Paulus hulle dat hulle vervul moet word met die Gees. Nou wat op aarde sou dit kon beteken? As dit nie beteken dat ék meer van die Géés moet kry nie, wat beteken dit dan?

Dit beteken: Die Gees moet meer van mý  in die hande kry! Die Persoon van die Heilige Gees woon ten volle in my, maar die vraag is: Hoeveel van my is onder Sý invloed? Hoeveel van my staan onder die Woord (want die Gees werk deur die Woord)? Hoeveel dinge akkommodeer ek in my lewe wat die werk van die Gees blokkeer en Hom bedroef? 

glas water

Kyk mooi na die beeld wat Paulus gebruik: “Moenie dronk word van wyn nie...”  M.a.w. moenie onder drank se invloed kom nie, maar kom onder die invloed van die Heilige Gees. Dis ’n bevel en iets wat daagliks moet gebeur. Dit is nie ‘n kitsreseppie wat ek kan uitpluk om al my geestelike probleme uit die weg te ruim nie. Dit is nie ‘n kitservarinkie wat ek gou kan opdoen en wat my vir die volgende 20 jaar op ‘n geestelike hoogtepunt sal hou nie. Aanvaar vandag die feit dat die Bybel geen kitsresep gee wat van my oornag ‘n geestelike volwasse mens sal maak nie. Dit is nie die boodskap van die Bybel nie.

Wat is die boodskap van die Bybel? Ek kan / mag / moet myself daagliks oorgee aan die volle invloed / heerskappy van die Heilige Gees wat reeds my lewe vul. Ek hoef Hom nie ver te gaan soek nie. Ek hoef nie 10 dae te gaan afsonder in die berge nie. Ek kan deur die geloof myself beter en beter aan Christus oorgee. Onthou: Die Heilige Gees bind ons aan CHRISTUS. Die ernstige dors en strewe om hegter en hegter aan Christus verbonde te leef elke dag, bring ook meer en meer die Gees se volheid in my lewe sigbaar na vore. Wanneer ’n mens doelbewus ontslae raak van dinge in jou lewe wat die Gees bedroef en jy onderwerp jou aan die Woord en jy glo dat Jesus al jou sondes / mislukkings op Homself neem en aan jou die seën gee wat Hom toekom – dan leef jy onder die Gees se invloed.

Wat is die vervulling?  Meer van die Gees kry? Nee.  Wel: Hy moet meer van my kry!  Hoe?  Eenmaal en klaar?  Nee: Daagliks. Hoe?  Deur myself weg te gee en myself doelbewus onder Sy beheer te plaas. En die gevolg?  Hy sál definitief Sy invloed begin uitoefen. Dit is Sy belofte.