Bron: Wegwijs, 1995. 1 bladsye.

Genesing van Twyfel

kerkvensters

Twyfel word tereg 'n komplekse werklikheid genoem. Dit kan homself in vele vorms voordoen. Jong mense op die pad van volwassewording kan twyfel aan die waarheid van God se Woord. Gelowige kinders van God kan deur skokkende lewenservarings bangmakende twyfelvrae begin vra. Die wêreldnuus kan die vraag laat opkom: hoekom laat God dit alles toe? Sien God die onreg raak?

Hoe die twyfel ookal by ons voorkom, ons moet dit as ongeloof en sonde bly sien – sonde waarmee ons ons hemelse Vader hartseer maak. Daarmee saam moet ons nie vergeet dat twyfel 'n koppige parasiet is nie. Diegene wat hom verdring, kry later op 'n baie ongeleë tydstip tog weer met hom te make. Twyfel word nie oorwin deur dit te verdring nie, maar deur daarmee na die Here Jesus te gaan. Hy is ook die groot Heelmeester vir hierdie kwaal!

Dit word baie duidelik aan ons verkondig in die geskiedenis van die besete jong man (vergelyk Markus 9:14 e.v.). Die seun se pa soek hulp by die Here Jesus, maar dit is 'n vraag na hulp met voorbehoud. Hy sê immers: "Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons." Die man weet nie of Jesus iets kan doen nie, maar dit is die moeite werd om tog te probeer. Sy vraag na hulp getuig van sy twyfel, van sy ongeloof.

Die Heiland draai die saak volledig om. Die vraag is nie of Jesus iets kan doen nie, maar of hierdie vader gló dat Jesus alle dinge kan doen. Die uitwerking van Christus se woorde is verrassend! Daardie antwoord breek die pa se reserwes stukkend. Hy vlug gebroke na die Heiland toe en sê: "Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!" Die man praat nie meer oor die genesing van sy kind nie, maar oor sy eie 'ongeloof'. Jesus moet hom daarin help. Hy moet daarvan verlos word. Hy glo dat Jesus wat dít betref, hom daarmee kan help.

Die man besef hoe gebrekkig sy vertroue in Jesus nog is. Hy het sy voorbehoud van so pas nog nie vergeet nie. Hy weet van sy twyfel. Maar hy vlug met al die onvolkome en verkeerde na die Here Jesus toe, om deur Hom genees te word. Wat hierdie vader gedoen het, moet ons ook doen wanneer twyfel die rus uit ons hart wegneem. Ons moet die twyfel nie verdring nie, maar as sonde voor die Here bely. Tegelykertyd moet ons bid dat die Here Jesus ons te hulp sal kom in ons ongeloof. Die Skrif staan vol daarvan dat die Here naby is aan almal wat Hom aanroep (Psalm 145:18) en dat Hy ons wil red in die dae van benoudheid (Psalm 50:15). Langs die pad van hierdie beloftes mag ons na die groot Heelmeester gaan, om deur Hom in ons ongeloof gehelp te word.

Wie twyfel, is gou geneig om maar nie meer te bid nie. Maar daarmee sny ons berekend die weg af om van die twyfel genees te word! Juis as ons twyfel, het ons die hulp van die Here Jesus nodig. Hy alleen kan deur sy Woord en Gees die twyfel oorwin.

Ware geloof is 'n gawe van God (Efesiërs 2:8). Dit is die Heilige Gees wat dit in ons werk (1 Korinthiërs 12:3). Daarom moet ons met ons twyfel na Christus en sy Gees toe gaan. Twyfel word nie deur redenasies weggeneem nie, maar twyfel word deur die kragtige werking van Christus se Gees oorwin. Die Gees lê die Woord in ons hart en maak ons seker van wat die Here sê. Die Gees laat ons roem in God en die onfeilbare Woord van God prys. Vir hierdie werk van Christus se Gees mag ons bid in die wete dat die Here Jesus ons Heelmeester wil wees!