1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

God is Gees

Alles wat die Nuwe Testament aangaande diens aan God leer, is op die waarheid dat God ʼn Gees is, gegrond. In Johannes 4:24 sê Jesus: “God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid”. Wat beteken dit, en waarom is dit so belangrik? Waarom is die geestelikheid van God so grondliggend aan ons aanbidding as individue en as kerke?

Die geestelikheid van God beteken in die aanbidding in die besonder dat God onsigbaar is. Nie alleen word Hy nie gesien nie, maar Hy is so groot en heerlik dat Hy nie gesien kan word nie. Net soos ons sterflike oë nie na die son kan kyk nie, so kan geen mens die heerlikheid van God aanskou en lewe nie (1 Tim. 6:16; let op die woorde “of kan sien nie”).

Al wat ons ooit van God sal sien, is sy heerlikheid in die gestalte van Jesus Christus in wie die volheid van God liggaamlik woon (2 Kor. 4:6; Kol. 2:9). In Johannes 14:9 sê Jesus: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien”.

Dit is noodsaaklik vir ons aanbidding van God.

Eerstens kan God, omdat God ʼn Gees is, nie deur beelde, hetsy deur mensehande gemaak of in die mens se hart en verstand bedink, gedien word nie. Wie kan ʼn afbeelding maak van die onsienlike God? Kan, wanneer so ʼn beeld gemaak word, dit enigiets anders as ʼn leuen wees?

As dit waar is, is elke valse leer en elke misplaaste woord wat oor God gespreek word ʼn “gesnede beeld” wat grootliks aan sy heerlikheid afdoen. Ons moet dus versigtig wees met wat ons in ons erediens oor God dink en sê!

Tweedens moet God, omdat Hy Gees is, net in en deur die Woord, waarin Hy Homself en sy heerlikheid openbaar, gedien word. Dit is wat Jesus bedoel as Hy sê dat dié wat Hom aanbid in waarheid moet aanbid (Joh. 4:24).

Die waarheid van die Skrif moet sowel die inhoud as die reël van ons aanbidding wees. Die waarheid van die Skrif reël beide wat ons in diens voor Hom doen én hoe ons dit doen. Hoe kan ʼn mens die inhoud en manier van die aanbidding van ʼn God wat hy nooit gesien het nie, bepaal? Hoe kan hy weet wat betaamlik is?

Derdens moet God, omdat Hy ʼn Gees is, uit die hart en nie deur blote uitwendige rituele nie, gedien word. “In gees aanbid” in Johannes 4:24 beteken nie “deur die Heilige Gees” nie, maar “met ons gees”. Dit is die teenoorgestelde van alles wat uitwendig, vleeslik en wêrelds is.

Hoe dikwels word dit nie vandag vergeet nie! Die waarheid van die diens voor God word deur allerlei dinge vervang. In plaas van diens met die gees, word blote uitwendige formaliteit of afskuwelike vertonings van vleeslike en sinlike dinge, wat niks meer is as wêreldse vermaak nie, in die erediens gevind. Dit kan God nie behaag nie.

ʼn Voorbeeld van diens wat God mishaag, is diens deur voorstellings en prente. God verfoei dit. Hierdie dinge sal en kan Hom wat geen mens gesien het, nie voorstel nie en die gebruik daarvan lei tot diens gegrond op tasbaarheid en sigbaarheid – ʼn diens wat geen verband hou met die onsienlike en ontasbare God nie.

Bid dan dat die Vader, in die krag van sy soewereine genade, aan almal sal leer om Hom in hierdie dae van afgodery en nalatigheid, in gees en waarheid te dien.