Bron: Die Kerkblad, 1990. 2 bladsye.

God Haat Dit

meganisme

Gewoontegodsdiens is ’n gods­diens waar die Here slegs uit ge­woonte dien sonder opregte toewyding. Vormgodsdiens kan ’n godsdiens met baie aktiwiteite wees, maar die hart vol liefde ont­breek – ’n godsdiens dus met ’n vorm sonder inhoud. Meganiese godsdiens is ’n godsdiens wat die Here soos ’n masjien dien sonder dat daar oorgawe en bewuste aanbidding is. God haat ’n koue gewoonte, ’n hol vorm en die onpersoonlikheid van ’n masjien in jou godsdiens. Deur sy profete het die Here sy volk telkens daarteen gewaarsku vgl. Jes. 1:11 13; Hos. 6; Am 5:21-23).

God Vra Diep🔗

God is nie tevrede met net ’n oppervlakkige vernislagie nie. Hy vra diep en alles. Kom ons noem vier voorbeelde, Matthéüs 16:24 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” Om waarlik Christen te wees moet jy jou eie belange tweede plaas, want God wil eerste wees. Mat­théüs 10:37: “Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie.” Selfs in die innigste verhoudinge wil God eerste wees. Lukas 9:62: “Nie­mand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.” Jy kan dus nie sê dat jy ’n Christen is en half hartig nog na die sondige wêreldse lewe verlang nie. God vra diep en alles, dat jy Hom moet liefhê met jou hele hart en siel en met al jou kragte. Teenoor ’n oppervlakkige gewoonte- en vormgodsdiens vra God opregt­heid, oorgawe en toewyding.

Dit is Gevaarlik🔗

’n Godsdiens wat net by die op­pervlak volstaan kan gevaarlik wees, want jy raak so selftevrede met jou diens aan God, maar dit kan die toets voor God nie slaag nie. Aan die einde van sy Bergrede vertel Jesus van twee mans (Matt 7:24-27). Die een was opreg in sy godsdiens, want hy het gehoor en gedoen. Sy huis het op die rots gestaan. Die ander man het wel gehoor, maar nie ge­doen nie. Hy het dus halfpad vasgesteek. Sy godsdiens het ’n mooi vorm gehad, maar nie ’n inhoud nie. Hy het ’n indrukwekkende buitekant gehad met ’n skyn van godsdiens, maar hy het nie diepte gehad nie. Daarom vergelyk Jesus hom met ’n man wat sy huis op sand gebou het. Daar sit iets van ’n trotse selftevredenheid in die man. Hy is so tevrede met sy huis dat hy hom nie oor die sand be­kommer het nie. Maar hoe ge­vaarlik kan dit nie wees nie. Sy huis kon teen die reën en wind nie bly staan nie – ’n verwysing na God se oordeel.

Toewyding Maar Hoe?🔗

Sommige mense glo dat die predi­kant mense moet bang preek met die hel en die ewige straf, want dit sal hulle in aksie bring. Waar dit gebeur en lidmate in aksie kom, is dit nie opregtheid en toewyding nie, maar vrees. Hoe kan die toe­wyding en opregtheid in my gods­diens aangevuur word? Besef veral drie dinge:

skat

Eerstens moet jy besef dat jou geloof ’n ontsaglike rykdom behels. Jesus het eenmaal in kort gelykenis vertel van 'n persoon wat op ’n skat afgekom het (vgl. Matt 13:44). En toe die man be­sef hoe ryk die skat is, het dit hom in beweging gebring en hy het tot opoffering gekom. Hy het al sy besittings verkoop om daardie grond met die skat te kon koop.

In die tweede plek moet jy die wonder van die liefde van Christus aan die kruis besef, want Paulus vertel dat daardie liefde jou dring om nie meer vir jouself te lewe nie, maar met toewyding vir God (2 Kor. 5:14-15).

Derdens is geen opregte toe­wyding in jou godsdiens sonder die Heilige Gees moontlik nie. In die Heidelbergse Kategismus bely ons dat die Heilige Gees ons van harte gewillig en bereid maak om vir Christus te lewe vgl. H.K. Sondag 1.