1 bladsye.

God se Handelinge

...want Ú het dit gedoen.

Psalm 39:10b

blom met druppels

Met die woorde van ons teks dui Dawid die rede aan waarom hy in God se moeilike weg kan berus.

Dawid weet deur wie hy al die leed aangedoen word. Dit is nie die wêreld wat dit vir hom moeilik maak nie. Dit is nie ʼn mens wat hom die lyding laat toekom nie. Die is ook nie die satan nie.

Dit is God self wat dit doen, omdat Hy dit so wil.

Dít is nie so eenvoudig om dit te glo nie. Is God dan nie liefde nie? Ja, maar dan moet ons onthou dat God se liefde nie alleen tot uiting kom in die gee van goeie dinge nie. God se liefde kom ook na vore in geloofsbeproewinge. God kan sy kinders ook in liefde die tug toedien.

Dan moet die kinders leer om te swyg. En om te swyg is tegelyk ook ʼn gesprek met satan, wat die spot dryf met só ʼn God van liefde. Dit beteken dat ons teenoor satan sê: “Satan, ek sien die werklikheid tog raak. Dit is vreeslik. Ek sien ook die lyding van die gelowiges. Maar, bo hierdie werklikheid sien ek die belofte van die Here, as Woord van God. En dít laat my sê: ‘U Here het dit gedoen, tot my beswil.’”

Waarom God my laat ly, dit weet ek nie. Dawid het miskien nie tyd gehad vir leed nie. Maar, daarna vra die Here nie. Hy beskik soewerein oor die tyd en geleenthede. Laat ons onsself daarby neerlê.

Alle dinge kom van die Vader. Daarom, hoe moeilik dit ook al is; hoe diep die dale ook al is; hoe ondraaglik die leed, menslikerwys gesproke, ook al is; die Here gee krag!

Hý gee krag tot berusting; krag om Hom weer te loof.

Alle dinge kom uit die hand van die Vader. En dié onweerstaanbare hand, laat geen belofte-woord ooit ten gronde gaan nie.

Vir die musiekleier. ʼn Psalm van Dawid.

Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor; en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ʼn rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.

En Hy het ʼn nuwe lied in my mond gegee, ʼn lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou.

Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie.

Groot dinge het U gedoen, HERE my God — u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.Psalm 40:1-6