Bron: De Reformatie. 1 bladsye.

God se Koninkryk en die Kerk

kerk

God se koninkryk is die samewerking van die kragte van Woord en Gees wat van God af uitgaan en in die wêreld werk. Dit dring tot binne-in die mens se lewe in. Vanuit hulle hart, as die sentrum van hulle lewe, neem die koninkryk van God hulle hele lewe in beslag en bring dit tot gehoorsaamheid aan God en Christus. Die Gees en God woon en werk in die harte van mense en dit het sy uitwerking oral waar die mens hom begewe. Daar is nie ‘n lewensterrein waar die koninkryk van God nie kan deurbreek en invloed uitoefen, kan groei en sigbaar word nie.

Die kerk en die koninkryk van God is nie gelyk aan mekaar nie. Die koninkryk is baie breër as die kerk. Dit neem nie weg dat die kerk en die koninkryk van God baie nou aan mekaar verbonde en vervleg is nie. Die kerk staan nie los langs die koninkryk nie, maar staan in diens daarvan en is daarmee saam verweef. Dit leef daarvoor en bestaan daarvoor, met ‘n eie aard en bestemming. Dit is die vergadering van die gelowiges, dus van die burgers van die koninkryk, maar met ‘n bepaalde doel: die bediening van die Woord en die sakramente en die erediens in sy geheel.

Die verkondiging van die Woord is die bekendmaking en die afkondiging van die lewenswet van die koninkryk. Die verkondiging van die Woord, dit wil sê van die Christus, het ten doel om die mens reg te lei op die pad van bekering en gehoorsaamheid. So is die kerk instrument vir die uitbreiding van God se koninkryk op aarde.

Die burgers van God se koninkryk, wat aan die kerk behoort, word daar en allereers daar bewerk deur Woord en Gees, sodat hulle hul al hoe meer verander na God se wil. ‘n Verandering wat al hoe meer hulle lewe deurdring. In dié sin is die kerk die werkplek en die sentrum van God se koninkryk op aarde.

Die burgers van die koninkryk van God behoort in die kerk. Dáár is die konsentrasiepunt van die lewe van die burgerskap. Van daar af en daaruit kan die koninkryk gedien word, wettig en volgens die regte vorm, wat die Koning van die ryk self gestel het en self handhaaf. Die koninkryk van God kom ín en déúr die arbeid van die kerk. Die kerk is die werkplek, die sentrum, ‘n bepaalde kant en die bepaalde beliggaming van die koninkryk van die hemele. Daar word die stigter en koning van die koninkryk verkondig en geëer met Woord en sakrament. God die Here word daar in die erediens aangeroep en gedien, soos dit in sy koninkryk pas. Dit is daar en dit moet daar wees as afbeelding van die erediens in die hemel. Die lofsang en die aanbidding van die engele en saliges, die liefde en die danksegging rondom God se troon. Die burgers van die koninkryk hoort daar tuis. Om van daar af uit te gaan en die evangelie van die koninkryk te verkondig deur woord en daad in ‘n wêreld wat dit nie ken nie.

Die plek en die wêreld waar jy die koninkryk van God op aarde kan ken en vind, en wat voortdurend weer mense tot haar trek, is die kerk van Jesus Christus. Die kerk wat op pad is om as rein bruid vir haar Bruidegom gestel te word op die dag as die Koning in sy koninkryk kom.