2 bladsye.

God se Wet en die Anatomie van die Mens

anatomie

Ons het in die afgelope jaar of twee die lig van God se wet laat skyn oor ’n aantal medies etiese onderwerpe. Dit was duidelik dat elkeen van die Woorde van die Here ’n duidelike relevansie in die geneeskunde het. Maar geld hierdie wet universeel vir alle mense?

As ons hoor wat die Skrif self van die wet van die Here sê, is dit duidelik dat hierdie wet vir alle mense geld. Dit het direkte implikasies vir elke mens, gelowig of ongelowig. Die norme van die Skrif het universele geldigheid. God se onderwysing tot die lewe, soos die wet dikwels in die Skrif genoem word (Spreuke 4:22), is nie ’n versameling willekeurige reëls nie, maar dit pas by die manier hoe die Here die mens geskape het.

Die boek Spreuke is daarvan ’n duidelike voorbeeld. Die luister na die wet van die Here word dikwels in die Spreukeboek aan gesondheid en geneeskunde verbind. Kom ons let op ’n paar duidelike voorbeelde.

Spreuke 3:8 — Die weë van die Here “sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente”. Beide die interne geneeskunde en die ortopedie word betrek. Die wet van die Here is heilsaam vir die gesondheid van liggaamsfunksies en die anatomie van die skeletstelsel. Dink maar aan die siektes wat in hierdie lewe verbind word aan oortreding van die wet van die Here. Iemand wat nie getrou is in sy huwelik nie, het ’n groot risiko om HIV positief te word. Iemand wat nie hou by die verkeersreëls nie, kan frakture van sy bene opdoen tydens ’n ongeluk. Iemand wat alkohol of ander substanse misbruik, beskadig die fyn balans van fisiologiese prosesse in die lewer en ander organe.

Spreuke 13:3 — “Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.” Die skrywer van die boek Spreuke is baie duidelik. Gehoorsaam die negende gebod en die lewe word bewaar.

Spreuke 14:30 — “ ’n Rustige hart is die lewe vir die vlees.” ’n Rustige hart dui op ’n hart wat tevrede is met die wet van die Here en wat daarin sy verlustiging vind.

Spreuke 4:20-27 — In hierdie gedeelte hoor ons: “Want my woorde is ’n genesing vir die hele liggaam.” Daarna word dit breër uitgewerk. “Bewaak jou hart…”, “hou ver van jou verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat jou weë vas wees…” Nie net die liggaam in die algemeen nie, maar verskillende anatomiese dele van die liggaam word direk met die wet van die Here in verband gebring.

menslike hart

Die wet van die Here is heilsaam vir die anatomie. Dit is heilsaam vir alle mense. Hier word die lewenswysheid en geluk uitgedeel, wat nie los is van die gesonde funksionering van die liggaam nie.

Spreuke 10:20-21 — “Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer; die hart van die goddelose is min werd. Die lippe van die regverdige help baie mense reg; maar die dwase sterf deur gebrek aan verstand.”

Spreuke 23:19 — “ Hoor, my seun, en word wys, en rig jou hart reguit op die weg.”

Afwyking van die wet van die Here tas die hart en die brein aan. Nou is dit so dat die Spreukedigter nie aan die hart gedink het as ’n pomp van bloed nie. Daar word na die hart verwys as die uitgang van die lewe, die diepste wese van die mens. Tog is dit moeilik om hierdie betekenis van die hart los te maak van die anatomiese funksie van die hart soos ons dit vandag ken. Alhoewel ons orgaansisteme kan onderskei, is dit geen geheim dat al die organe biochemies met mekaar verband hou nie. Daar waar God se wet nie meer die verstand (brein) en wese van die mens informeer nie, loop die hart ook risiko’s. Daar is implikasies vir die hart as die brein, los van God se gebod, geen perke ken in die weelderige verbruikerskultuur nie. Hierdie implikasies is nie slegs geestelik nie, maar ook molekulêr.

Spreuke 23:16 — “My niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is.” Die niere word dikwels in die Skrif verbind aan die emosie van die mens. Dawid sê in Psalm 73:21 dat sy hart bitter gestemd was en hy in sy niere geprikkel was. Weereens is hierdie beeld van die niere anders as die anatomiese funksie van die niere wat behalwe die uitskeiding van urine ook belangrike stowwe in die liggaam afskei. Die niere word byvoorbeeld dikwels met hipertensie (hoë bloeddruk) in verband gebring. Tog staan die niere se funksie nie los van die ander organe soos die brein nie.

God se wet hou verband met die anatomie van die mens

Die wet van die Here belig die anatomie van die mens. Dit is die boodskap van die skrywer van Spreuke. Ja, sterker, as die beligting en inligting uit die wet van die Here nie die anatomie van die mens bepaal en stuur nie, is die gevolge rampspoedig. Daarom die appèl van Spreuke: Die wet van die Here is goed en heilsaam vir die hele lewe, vir elke anatomiese lid van die kroon van die skepping.

Sonder die wet van die Here kan ons nie iets sinvol sê oor die gesondheid van die mens nie. Die anatomie van die mens is deur die Here in sy wet ingebed, ten goede. Die twee kan nie van mekaar losgemaak word nie, nie vir die gelowige nie, maar ook nie vir die ongelowige nie. Die waarskuwing is duidelik: Maak jy die anatomie van die mens los van God se wet, tas dit die funksie van die liggaam aan.

niere

God se wet het implikasies vir die funksie van die hart, die werk van die niere en die prosesse in die lewer en brein. God is die outeur van beide die skepping en die wet. Die wet is daarom heilsaam vir die skepping en vir die gesonde funksionering van die skepping. God se gebooie is daarop gerig om die mens ook juis na die sondeval te laat leef volgens die oorspronklike skeppingsbedoeling.

Hierdie bedoeling, moet ons onmiddellik sê, word op hierdie aarde maar baie gebrekkig bereik. Die krag van die sonde het katastrofiese gevolge vir die skepping tot gevolg gehad en het dit nog steeds. Daardie mens wat God gemaak het, kan ongelooflik siek word en selfs sterf. Die anatomie van die mens is daardeur geweldig beskadig tot in die molekulêre funksies toe. Dit neem nie weg dat gehoorsaamheid aan God se wet ook nou in hierdie bedeling heilsaam en goed vir die gesondheid van die mens is nie.