Bron: Kerk en Woord, 2005. 5 bladsye.

God Vereis van Ons Troue Heiligheid Heidelbergse Kategismus Sondag 41

trou ringe

Die Here het ons as sy kerk hier op aarde geplaas en gebruik om waarlik 'n soutende sout te wees vir die aarde waarop ons vandag woon.

En om 'n ligtende lig te wees in die dui­ster wêreld waarin ons vandag lewe.

Die wêreld waarin ons woon en die grootste deel van die samelewing waarin ons lewe, is deurdrenk van onkuisheid, seksualiteit en van die gebruik en die mis­bruik van die menslike liggaam vir wellus en ongebondenheid.

Ons vind in die wêreld waarin ons lewe vandag 'n omverwerping van die heilige huweliksband wat God ingestel het. Tog spreek die Bybel duidelik en openlik oor die heilige huwelik en die verskillende aspekte van die huwelik. Luister hoe sê die Spreuke-digter dit in Spreuke 5:18 en 19 as hy sy seun toebid:

Mag jou fon­tein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug – die lieflike wildsbokkie en die aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.

Maar hierdie selfde eenvoudige woorde wys ook na die uitsluitlike en die eksklu­siewe aard van die liefde wat God aan ons gegee het om te geniet; die uitsluitlike van die wondergawe wat God aan die mens gegee het; die eksklusiewe verhouding tus­sen 'n gelowige man en sy gelowige vrou.

Hierdie liefdesband is veronderstel om die onverbreeklike band tussen Christus en sy bruid, die kerk, af te beeld. Daarom is die sonde van onkuisheid in die oë van die Here vreeslik. Hy noem dit telkens 'n gruwel in sy oë.

Die sewende gebod praat baie helder in eenvoudige, kort staccato taal. ''Jy sal nie egbreek pleeg nie''. Of soos ons dit ook in verskillende ander vertalings hoor, "Jy sal nie ontug pleeg nie''.

As ons dit omgekeerd in die positief moes stel, sou ons kon sê: "Hou dan God se getroue heerlikheid in stand, ook in sy gawe van die heilige huwelik". As ons die inhoud van hierdie gebod dus in verband moet bring met ons verlossende Here, dan is dit hierdie heerlike verkondiging dat Hy genadige liefdesverbond soos 'n huweliksverbond, met ons gesluit het. Hy het ons so sy eiendom gemaak en hierdie verbond sal Hy getrou hou sonder om dit te verbreek.

Hy bly trou. En hy het ons geroep om hierdie selfde verbondstrou in die heilige huwelikslewe verder uit te lewe.

Hierdie gebod kan aan die hand van drie vrae behandel word:

Eerste Vraag🔗

Wat beteken dit om volgens die sewende gebod kuis en ingetoë te lewe? Wat is die regte bewaring, die regte verering van die huwelik wat God vir ons ingestel het?

Die huwelik is 'n skone gawe wat God bedoel het om 'n vervulling te wees van die mens se soektog en van sy hoogste aspirasies.

Die mens in die tuin van Eden het by die verskillende diere en voëls gesien hoe hulle daar voor hom kom, manlik en vroulik. Maar vir homself het hy die geweldige gemis ervaar. Vir hom was daar geen hulp wat by hom pas soos wat daar was vir die bees, vir die donkie, vir die perd, vir die jakkals, vir al die diere nie.

voel paartjie

Die Here God het gesê "dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas." Ek sal iemand maak wat voor hom kan staan as sy ego. Sy soortgelyke. 'n Noodsaaklike hulp om hom te help om sy goddelike roeping hier op die aarde te vervul. Man en mannin, vir mekaar bestem om in hierdie skepping kameraadskap en blydskap te vind.

Daarom sal die man sy vader en sy moe­der verlaat en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. In die huwelik sal hulle die grootste aardse verhouding denkbaar kan belewe. Geen hoër, heer­liker, vervullender menseverhouding kan daar bestaan op die aarde as die geseënde huweliksverhouding nie. Die twee sal een vlees wees.

Dit is hoe God man en vrou saambind. Sodat wat Hy saamgebind het, deur geen mens weer geskei mag word nie. Slegs Hy sal wel op sy tyd daardie band verbreek as Hy een van die twee opneem in sy heerlik­heid. Daardie skeppingsgawe en onbreek­bare band is deur God heilig geskape.

Ons praat ook in vraag en antwoord 108 van die heilige staat van die huwelik. God het dit as 'n skeppingsordinansie ingestel. Dit bind saam en verenig. Waar die man en die vrou die Here saam dien in heel­hartige toewyding.

In Deuteronomium, Levitikus en Numeri lees ons van 'n groot verskeidenheid maniere van seksuele verkeer en seksuele wanprak­tyke wat almal onder die groot noemer, ontug, val. Seksuele dade met diere, met plante. Seksuele dade met mense van die­selfde geslag. Seksuele verkeer voor of buite die huwelik. My naaste se vrou vir myself toeëien. Enige vorm daarvan, in die vorm van dade, gebare of selfs gedagtes, is in sy wese 'n verbreking van die heilige huweliks­band wat God daargestel het.

Die innige vertroue en vrymoedigheid van die heilige huweliksband is so intiem dat iemand wat met enigiets daarbuite eksperimenteer, sy eie voorgenome huwelik of die huwelik waarin hy staan, in gevaar stel. In 1 Tessalonisense 4 lees ons:

Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van hoerery. Dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer.

Jonge broeders en susters, op soek na 'n lewensmaat, luister na die voorskrifte van die Here in 1 Tessalonisense 4, u moet u eie vrou verkry in heiligheid en eer, nie in "hartstogtelike begeerlikheid nie", nie met die grote beklemtoning van alles wat seksueel daaraan is nie. Nie soos die heidene nie. In heiligheid en eer. Jou voornemende huwelikstaat moet jou lewenshuweliksmaat wees. Die moeder van jou kinders, die vader van jou kinders, saam boustene in die kerk en in die koninkryk van die Here Jesus Christus.

Wie dit nie so doen nie, is besig om God se instelling van die huwelik te minag.

Die huwelik kan ook na die sondeval alleen maar op een manier weer tot hierdie heilige huwelikstaat vernuwe wees. Dit is in en deur Jesus Christus, deur die krag­tige werking van sy Heilige Gees! Soos elke mens se lewe vernuwe en herstel word wanneer Christus deur sy Gees daarbinne dring, so word ook die huwelik weer in heiligheid deur Hom en niemand anders nie verseël.

Daarom is dit so belangrik dat ons moet hoor dat hierdie huwelik in die Here moet plaasvind.

1 Korintiërs 7. In die Here. Soek vir jou 'n huweliksmaat in die Here! Ek is seker daarvan dat jou ouers graag sal wil hê dat jy 'n jong man of 'n jong vrou hier binne in ons eie gemeente as huweliksmaat sal vind. En dat op daardie wyse God vir jou 'n soliede huwelik sal vestig. In die geloof. Hierdie wens is inderdaad 'n Goddelike wens. 'n Wens wat inhou dat julle nie eers deur allerlei godsdienstige konflikte en kerklike strydpraatjies hoef te gaan en later ook in julle huwelik met dieselfde stryd hoef te sit nie.

hande met trouringe

Maar om iemand uit die eie gemeente of eie kerkverband as huweliksmaat te neem, is nie 'n outomatiese soliede waarborg nie. Die voorwaarde wat die Skrif vir ons gee in 1 Korintiërs 7, is dat hierdie liefdesver­houding 'n verhouding in die Here moet wees. In die Here! Ons kan dit ook vertaal en sê: Onder die gesag en die beheersing van die Here.

Dit is baie, baie meer as om kerk toe te gaan! Dit is ook om met iemand saam onder die heerskappy van die Here te lewe! Iemand wat die Here Jesus lief het en gehoorsaam en so in die begeerte lewe om in ware Godsvrees saam met jou die Here te dien. 'n Begeerte om meer van die Here te leer, 'n begeerte om Hom te leer ken soos Hy Homself in die Skrifte openbaar en om Hom gehoorsaam na te lewe van dag tot dag.

As God se Woord nie al hierdie dinge vir jou voornemende huweliksgenoot beteken nie en as die Christelike lewe maar net 'n sakie is van nou en dan die regte dinge doen as jy voor ander mense verskyn, dan is daardie jong man of jong vrou nie vir jou bedoel nie.

Broeder, jy moet goed weet dat daar­die vrou met wie jy in die huwelik wil tree, die Godgegewe hulp vir jou moet wees, die biddende moeder in jou huis, die opvoeder van jou kinders in die vrese van die Here.

Suster, jy moet weet dat daardie die vader van jou kinders moet wees. Die profeet en die priester en die koning in u huis. Toe­gewyd aan God om vir jou en jou gesin te sorg en aan die Here op te dra.

Tweede Vraag🔗

Hoe moet 'n kuise lewe tot uitdrukking kom?

Die Kategismus leer ons dat ons van alle vorme van hoerery moet wegvlug. Heel­temal eksplisiet kom die lering van die Kategismus hier na vore as dit stel: Omdat beide ons liggaam en ons siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons beide rein en heilig bewaar, daarom verbied Hy alle onkuise dade, gebare, woorde (Efesiërs 5:3 en 4; 1 Korintiërs 6:18 en 19), gedagtes, luste (Matteus 5:27 en 28) en alles wat die mens daartoe kan verlei (Efesiërs 5:18; 1 Korintiërs 15:33).

Die is nie soos wat die Fariseërs en Skrif­geleerdes gedink het nie. Dit is meer as net 'n klomp uitwendige voorskrifte. Die wet wil dat ons met ons hele wese, hoe langer hoe meer na God se ewebeeld en sy gelyke­nis hernuwe word. Daarom dat Jesus self ook hierdie gebod in sy wese aanraak; sy vinger op die hart van hierdie wet druk as Hy in sy bergrede vir ons leer:

Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is jy mag nie egbreek nie. Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Die heiligheid van die huwelik word in die wêreld waarin ons lewe, op talle maniere aangetas. In die openbare media, advertensies wat ons oral teëkom en wat die menslike liggaam uitstal asof dit niks is. Ons moet daarbinne lewe om te kan lewe. Al daardie dinge is deur God ver­vloek.

Paulus sê in 1 Korintiërs 6: "Moenie dwaal nie", en dan noem hy al hierdie dinge wat in die samelewing rondom ons plaasvind waarin hy waarsku dat ons nie daaraan moet deel hê nie.

Moenie dwaal nie, geen hoereerders, afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.

Die bewaring en die uitbouing van die heilige huwelik moet positief tot uitdrukking kom.

Ons moet wegvlug vir hierdie sonde. Maar ons moet ook gedurig vir onsself die gewetensvraag afvra. Is Christus teen­woordig in my huwelik? Nee, beter. Is Christus die Koning van my huwelik? En word dit duidelik dat Hy die Koning van my huwelik is uit die opmerkings wat ek maak, uit die voorstelle wat ek maak en uit die vrae wat ek vra. Is Christus die fokus van ons twee se lewe saam met mekaar? Is ons besig om in die vervulling van die wet, die liefde, saam te wandel met Christus? Want liefde is aan Christus gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid is liefde en liefde is gehoorsaamheid! Liefde wys ook en ver­kondig die skoonheid van Christus en sy werke!

gereg en ringe

Binne die huwelik kom die liefde dus tot uitdrukking volgens die voorskrifte van die Bybel. Wil u weet wat reg en billik in die huwelik is? Wat in die Bybel staan is reg! Wat in die Bybel staan is billik!

In die huwelik wil Christus Homself laat verteenwoordig as die Hoof van sy kerk. Hy is die Wysheid van die huwelik. Hy is die Reiniger van die huwelik. Hy is die Versorger van die huwelik. Want Hy is die Hoof en die Wysheid, die Reiniger en die Versorger van sy kerk! Soos die man die hoof is, wat sy eie vrou moet liefhê en lei in barmhartigheid, in wysheid. Soos Christus sy gemeente liefhet.

En aan die ander kant is die vrou in die huwelik die heilige afskaduwing van die ware heilige kerk van die Here Jesus Christus. Sy is as mede-erfgenaam van die genade van God aan haar man verbind. Mede-gelowige, gelykwaardige roede-gelo­wige en erfgenaam. Tog is haar taak ondersteunend, hulpbiedend. Op so 'n manier dat haar liefde in diens aan haar man is, dat dit 'n refleksie is, 'n heilige heerlike refleksie van die liefde en diens van die ware kerk aan Christus, haar hoof.

Derde Vraag🔗

Waarom verbied God enige hoerery en selfs enige onkuise gedrag?

Hierdie is altyd 'n aktuele vraag. Ook in die wêreld waarin ons elke dag moet lewe. Want as ons as gelowiges in die wêreld gaan en in losbandigheid lewe, kom die spotstem baie maklik na jou. Waarom is jy nou alweer so uit? Waarom is jy nou alweer so preuts en so puriteins, waarom is jy so outyds?

Waarom is dit so dat die Here hierdie dinge, seksuele misdrywe, verbied?

Waarom moet ons so anders wees as die wêreld wat sommer so openlik sê: "geniet seks oral so vryelik soos jy wil. Tref net genoeg voorsorgmaatreëls".

Ons as gelowiges gaan dit nie so doen nie. Waarom moet ons jongmense, ons jonge broeders en susters wat eintlik in die jeugdige krag van hulle lewe is, hul drange wat lewendig in hulle liggame is, onder beheer hou? Hulle spaar vir die huwelik?

Eerstens om God se onthalwe. Dit is hoekom u dit moet doen. Omdat u lief is vir God. Daarom. U word geroep om Hom te dien met u gawes. Hy wat u geskape het. Hy wat ook daardie drange en daardie hor­mone in ons liggame geplaas het. Hy wat ons geskape het en wat ook die reg het om vir ons te sê hoe ons sy skepping nuttig kan gebruik. U is deur Hom tot sy eiendom gemaak, verseël deur die doop. En deur Hom eenkant gesit om heilig te lewe. Dit is die eerste rede. Omdat God dit sê!

Daar is ook 'n tweede rede. Jy moet dit ook doen terwille van jou naaste. Die sewende gebod staan in die tweede deel van die tafel van die wet. Die tweede tafel van die wet handel oor ons liefde vir ons naaste. As jy hierdie gebod breek, dan vernietig jy die lewe van jou medebroeder en suster. Die lewe van die mense saam met wie en teenoor wie jy hierdie gebod verbreek. Jy vernietig hul lewens. Hier­die vernietiging is so erg en grof dat die wat sulke dinge doen, volgens die Here se Woord nie die Koninkryk van die hemele sal beërwe nie.

Want dit is om weg te rowe wat eintlik aan iemand anders behoort. Wat eksklu­sief net aan een gelowige man en gelowige vrou binne in die heilige huwelik behoort, word weggeroof en nikswerd gemaak.

Maar laastens word ons ook geroep tot 'n kuise lewe terwille van onsself. Die Bybel leer: Elke sonde wat die mens doen, is buite die liggaam, maar die een wat ontug pleeg, pleeg sonde teen sy eie liggaam. Ons moet weet dat hierdie sonde 'n sonde is wat ook sy gevolge met hom saamdra. Sy risiko's en sy gevolge. God gee baie mense oor aan die vernietiging van hulle eie sonde en hulle sal die noodwendige vergelding daarvan ontvang. Die Here waarsku ons nie verniet dat die persoon wat die tempel van God skend, die woon­plek van die Heilige Gees, ook hom of haar sal skend.

man en vrou

So word ons gewaarsku. Geen ontugtige sal die koninkryk van die hemele beërwe nie, want om so te lewe is om buite Chris­tus om te lewe.

Die belangrikste rede waarom ons hoe­rery moet ontvlug, is nie soseer omdat ons die oordeel wil ontvlug nie. Sekerlik dit ook, maar eerder, veel eerder omdat ons aan die Here onse God behoort wat ons deur sy Seun gered en verlos het.

Hy het ons met 'n geweldige prys vry­gekoop.

My liggaam is dus nie myne nie. Ek sal nie met my liggaam doen wat ek wil nie. My troos is dat ek na liggaam en siel nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue Saligmaker Jesus Christus. Die Here Jesus wat my met sy kosbare bloed gekoop het, daarom is ek geroepe om my lewe nie volgens my eie begeerlikhede in te rig nie, maar in dankbare gehoorsaam­heid.

Die wonderlike gawe van seksualiteit. Ons moet dit laat ontwaak en ook uitlewe hoe God dit van die begin af vir ons bedoel het. 'n Gelowige jongman, wat sy gelowige liefling-bruid vind, vind haar voor die aangesig van die Here. Nie op die 'rave'-baan nie! Want as jy jou bruid op die 'rave'-baan vind gaan jy haar ook daar verloor! Jy vind jou liefling-bruid voor die aangesig van die Here om met haar 'n lewenslange liefdesverhouding te hê en so binne in die verbondshuis, 'n heilige verbondshuis, 'n vrymoedige seksuele lewe te kan lewe met haar.

En kinders te verwek en hulle in die naam van die Here te ontvang en groot te maak en so met die positiewe nako­ming van die sewende gebod, sy kerk en sy koninkryk, in die opkomende geslagte te dien. Verheerlik God in u liggaam en u gees wat aan God behoort.