2 bladsye.

Heroutdiens, die Eerste Kenmerk van die Kerk

Lees 2 Timótheüs 2:16-4:8

herout🔗

Verkondig die Woord; Hou aan Tydig en Ontydig🔗

Paulus skryf een van sy afskeidsbriewe. Die tyd van sy dood is voor die deur (2 Timótheüs 4:6). Hy skryf aan Timótheüs, een van die eerste predikante in die christelike kerk. Deur die handoplegging van die ouderlinge is hy ordelik in die besondere amp bevestig (1 Timótheüs 4:14).

In Timótheüs rig die geïnspireerde apostel hom tot die hele na-apostoliese kerk wat uit die geïnspireerde Skrif lewe (2 Timótheüs 3:16). Hy sien in profetiese perspektief die kerk onder die nuwe verbond van die eerste eeu af tot die wederkoms van die Here Jesus Christus wat die lewendes en die dooies by sy verskyning sal oordeel (2 Timótheüs 4:1).

Die teks is ’n opdrag. Dit is swaar gelaai. Die Heilige Gees stel ons voor die aangesig van God en sy Seun, Jesus Christus (2 Timótheüs 4:1). Die bevel het die krag van ’n eed. Wie oortree, pleeg eedbreuk.

Die inhoud van die opdrag aan die na-apostoliese kerk lui kort en kragtig: Verkondig die Woord. Wanneer die huidige generasie wegval, vertrou die bediening toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer (2 Timótheüs 2:2), totdat Christus kom.

Verkondig! Hierdie woord beteken letterlik: Wees ’n herout. Predikante, dra die boodskap van u Opdraggewer suiwer en volledig oor.

Die Woord is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo (Romeine 1:16). Dit bring redding en heil. Deur sy evangelie spreek die HERE ons vry van skuld en straf, uit genade, om Christus ontwil.

Die Woord en die prediking daarvan maak die natuurlike mens seer, breek hom af. Dit is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Die Woord beoordeel die oorlegginge en gedagtes van die hart (Hebreërs 4:12). Die Woord is ook die swaard van die Heilige Gees (Efésiërs 6:17), waardeur hy ons wederbaar en tot nuwe mense maak (1 Petrus 1:23-25).

Ja, die hele lewe word nuut, want die heroutdiens van die kerk proklameer die koninkryk van Jesus Christus (2 Timótheüs 4:1). Die Here is Koning. Hy het heerskappy oor huweliks- en gesinslewe, oor opvoeding en onderwys. Jesus het die hoogste seggenskap in ons in- en ontspanning, in ons kunsuitinge, ons werk en ons politieke lewe. Troue predikers verkondig hoe die Here, wat ons met sy lewe gekoop het, die hele lewe van God se kinders vernuwe.

Die verkondigde Woord is ’n lewensgeur wat lewe bewerkstellig vir almal wat gered word, maar ook ’n doodsgeur wat dood bring vir diegene wat verlore gaan (2 Korinthiërs 2:16). Dit is die eerste van die twee sleutels van die hemelryk (HK, antwoord 83). Volgens dié verkondiging sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel (HK, antwoord 84).

Verkondig die Woord. Hierdie indringende bevel dryf elke predikant tot voortdurende selfbeproewing. As ’n mens by die Skrif byvoeg – God sal oor hom die plae byvoeg waarvan in die Bybel geskrywe is. As iemand, predikant of gewone lidmaat, van God se Woord wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe (Openbaring 22:18-19).

Troue predikante is soos Johannes die Doper, vriende van die Bruidegom (Johannes 3:29-30). Hulle bind die gemeente nie aan hulleself nie maar aan Christus. Sulke dominees hou aan, tydig en ontydig. Hierdie heroute weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, selfs as ongelowiges dit nie verdra nie en weghardloop (2 Timótheüs 4:2-3).

verkondiger

Verkondig die Woord. Hierdie opdrag hou vir die gemeente in: eis die suiwer bediening van die volle Woord. Kerkrade, hou toesig, met die daad, oor die leer en wandel van die predikante. Lidmate, julle is nie leke nie. Julle is ’n koninklike priesterdom, sê die Gees (1 Petrus 2:9). Julle het die salwing van die Heilige (1 Johannes 2:20, 27) en is daarom profete, priesters en konings (HK, antwoord 32).

Lewende lidmate is skape wat die stem van die goeie herder ken en daarom nooit ’n vreemde volg nie (Johannes 10:4-5). Hulle volg nie blindelings nie. Van die gemeente in Berea staan geskrywe: Hulle het die verkondigde Woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrif ondersoek of hierdie dinge so was (Handelinge 17:11).

Die suiwer prediking van die volle Woord is die eerste kenmerk van die kerk (NGB, artikel 29). Waar dit geskied, ontstaan ’n wisselwerking tussen prediker en gemeente. Die lidmate kom wanneer die Here hulle tot sy eredienste roep om hulle deur sy heroutdiens te ontmoet. Daar bloei die lewe. Almal gedra hulle, op Sondag en gedurende die week, ooreenkomstig die suiwer Woord van God. Hulle verwerp alles wat daarmee in stryd is en erken Jesus Christus as die enigste Hoof (NGB, artikel 29).

Ons geskiedenis getuig oorvloedig dat ons volk hierdie opdrag verstaan het. Met die koms van Jan van Riebeeck is die kerk in Suid-Afrika geplant. Die Voortrekkers het troue predikers gesoek en huisgodsdiens gehou. So het die Here hulle gebring tot die oordenking van sy Woord (Psalm 1:2).

Ons volk is tans in ’n proses van ontkerstening en ontkerkliking. Die HERE roep: “Keer terug na My, na my heroutdiens in die kerk, anders kom Ek gou na julle toe”. Hy sal die kandelaar van sy plek verwyder as ons nie tot bekering kom nie (Openbaring 2:5).

Verkondig die Woord. Hierdie bevel van die Gees bring ’n gelowige volk met gevoude hande op die knieë. Ag HERE, gee tog suiwer prediking van u volle Woord, en ’n volk wat u eredienste bywoon en U Naam vrees en die norme van U Evangelie in die praktyk hanteer. As die kerk tot reformasie kom deur ware kerkopbou, die suiwer verkondiging van die Woord en gelowige bywoning daarvan – dan sal dit met ons land en met ons nasie wel wees: God regeer!